เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 แนะแนวสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน สพฐ.


ประกาศวันที่ : 18 ส.ค. 2554
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 6304 คน
ที่มา : tonrung
รายละเอียด
แนะแนวสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน สพฐ.
*เจ้าหน้าที่พัสดุ

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.       การพัสดุ *ยถึงความว่าอย่างไร?
ก.  การซื้อ การจ้าง                                                                   ข. การจ้างที่ปรึกษา
ค.  การจ้างออกแบบ                                                                ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ


2.       ข้อใดไม่ใช่ การจ้างตามระเบียบพัสดุ?
ก.  การจ้างทำของ                                                                    ข.  การรับขนตามประมวลกฎ*ยแพ่ง
ค.  การจ้างแรงงาน                                                                  ง.  การจ้างเ*บริการ
ตอบ  ค.  การจ้างแรงงาน


3.       เงินงบประมาณ *ยความถึงข้อใด?
ก.  เงินงบประมาณประจำปี
ข.  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ค.  เงิน*้ตามกฎ*ยว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลัง*้เงินจากต่างประเทศ
ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
ตอบ  ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.


4.       ตามระเบียบพัสดุ "อาคาร"  *ยความถึงข้อใด?
ก.  โรงเรือน                                                                              ข.  สนามกีฬา
ค.  หอถังน้ำ                                                                              ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

5.       ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามความ*ยในระเบียบพัสดุ?
ก.  กระทรวง                                                                             ข.  รัฐวิสาหกิจ
ค.  จังหวัด                                                                                 ง.  กรม
ตอบ  ข.  รัฐวิสาหกิจ


6.       ตามระเบียบพัสดุคำว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ*ยถึงหัวหน้าหน่วยงานระดับใด?
ก.  กรม                                                                                       ข.  กอง
ค.  แผนก                                                                                   ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข.  กอง

7.       โรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ *ยความว่าอย่างไร?
ก.  โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก.
9001
ข.  โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9002
ค.  โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ ไอ เอส ไอ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

8.       การมีส่วนได้เสีย ในกรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน *ยถึงอย่างไร?
ก.  การมีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร                                   ข.  การมีความสัมพันธ์ในเชิงทุน
ค.  การมีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน                          ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ


9.       ข้อใดเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภค?
ก.  การสร้างถนน                                                                    ข.  งานซ่อมแซมถนน
ค.  งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร                                              ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.  งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร


10.    โทษ ขั้นต่ำสำหรับความผิดทางวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง คือข้อใด?
ก.  ภาคทัณฑ์                                                                            ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ลดขั้นเงินเดือน                                                                  ง.  ให้ออก
ตอบ  ข.  ตัดเงินเดือน


11.    "กวพ." *ยความถึงข้อใด?
ก.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ
ข.  คณะกรรมการควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพ
ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ
ง.  คณะกรรมการว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
ตอบ  ก.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ

12.    ข้อใดไม่ใช่หลักในการจัดหาพัสดุ?
ก.  จัดหาให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด                                               ข.  เปิดเผย
ค.  โปร่งใส                                                                               ง.  ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
ตอบ  ก.  จัดหาให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด

13.    ข้อใดไม่ใช่เอกสารที่กำหนดเป็นอย่างน้อยซึ่งให้ต้องยื่น ในกรณีการยื่นเสนอราคาของนิติบุคคล?
ก.  การบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                   ข.  หนังสือบริคณห์สนธิ
ค.  หนังสือรับรองผลงาน                                                      ง.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ตอบ  ค.  หนังสือรับรองผลงาน

14.    กรณีผู้เสนอราคาถูกตัดรายชื่อจากการเป็นผู้เสนอเพราะเหตุที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อใคร?
ก.  ปลัดกระทรวง
ข.  หัวหน้าส่วนราชการที่ซื้อหรือจ้างนั้น
ค.  ประธานกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างในการซื้อการจ้างคราวนั้น
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.  ปลัดกระทรวง


15.    กรณีมีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา ปรากฏขึ้นก่อนหรือขณะเปิดซองให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างไร?
ก.  ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น
ข.  ยกเลิกการเปิกซองสอบราคา
ค.  แจ้งเวียนชื่อผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.  ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น


16.    กรณี ที่ผู้เสนอราคาอยู่ระหว่างการรับรองระบบคุณภาพ ได้ยื่นเสนอราคา ผู้เสนอราคานั้นต้องได้รับการรับรองภายในกี่วัน  นับจากวันถัดจากวันเสนอราคาจึงจะถือเป็นอันใช้ได้?
ก. 
10  วัน                                                                                  ข. 15 วัน
ค.  30
วัน                                                                                   ง.  ไม่มีสิทธิยื่นเสนอราคา
ตอบ  ก.  10  วัน

17.    การซื้อตามระเบียบพัสดุมีกี่วิธี?
ก. 
3  วิธี                                                                                     ข.  4  วิธี
ค.  5  วิธี                                                                                     ง.  6
วิธี
ตอบ  ง.  6 วิธี

18.    การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งราคาไม่เกินวงเงินเท่าไร?
ก. 
5,000 บาท                                                                           ข.  50,000 บาท
ค.  70,000 บาท                                                                         ง.  100,000
บาท
ตอบ  ง.  100,000 บาท19.    กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการซื้อไปก่อนอนุมัติ วงเงินในการซื้อครั้งนั้นต้องไม่เกินเท่าไร?
ก. 
500 บาท                                                                              ข.  1,000  บาท
ค.  5,000 บาท                                                                           ง.  10,000
บาท
ตอบ  ง.  10,000 บาท
20.    การทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างของส่วนราชการอย่างน้อยต้องกระทำทุกรอบระยะเวลากี่ปี?
ก. 
1 ปี                                                                                        ข.  2 ปี
ค.  3 ปี                                                                                        ง.  5
ปี
ตอบ  ค.  3 ปี

21.    ข้อใดถูกสำหรับแบบความตกลงระหว่างส่วนราชการกับผู้ขายในการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา?
ก.  ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ                                                   ข.  ทำเป็นแบบสัญญา
ค.  ออกใบสั่งซื้อ                                                                      ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ


22.    การจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกินวงเงินเท่าไร?
ก. 
100,000 บาท                                                                      ข.  200,000 บาท
ค.  1,000,000 บาท                                                                   ง.  2,000,000
บาท
ตอบ  ง.  2,000,000 บาท

23.    การเผยแพร่ประกาศสอบราคาในประเทศต้องกระทำไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนวันเปิดซอง?
ก. 
10  วัน                                                                                  ข.  20 วัน
ค.  30 วัน                                                                                   ง.  45
วัน
ตอบ  ก.  10  วัน

24.    ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา?
ก.  ชี้แจงรายละเ*ยดของงานเพิ่มเติม                                  ข.  เปิดซองใบเสนอราคา
ค.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา                             ง.  พิจารณาคัดเลือก
ตอบ  ก.  ชี้แจงรายละเ*ยดของงานเพิ่มเติม                    


25.    กรณีจัดหาที่ผู้เสนอราคารายต่ำสุดเสนอเกินวงเงินงบประมาณ จำนวนเงินที่เกินนั้นต้องไม่เกินร้อยละเท่าใดของวงเงินงบประมาณ ถึงดำเนินการต่อไปนี้ได้?
ก.  ร้อยละ
10                                                                            ข.  ร้อยละ 15
ค.  ร้อยละ  20                                                                           ง.  ร้อยละ 25
ตอบ  ก.  ร้อยละ 10
26.    การจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งมีราคาเกินกว่าเท่าไร?
ก. 
100,000 บาท                                                                      ข.  200,000 บาท
ค.  1,000,000 บาท                                                                   ง.  2,000,000
บาท
ตอบ  ง.  2,000,000 บาท

27.    ข้อใดมิใช่รายการที่กำหนดให้ลงไว้ในประกาศราคา?
ก.  รายการพัสดุที่จะซื้อ                                                          ข.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา
ค.  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ                                             ง.  รายชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง

ตอบ  ง.  รายชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง

28.    การประกาศประกวดราคาให้กระทำก่อนขายเอกสารไม่น้อยกว่ากี่วัน?
ก. 
7 วัน                                                                                     ข. 10 วัน
ค.  15 วัน                                                                                   ง.  20
วัน
ตอบ  ก.  7 วัน

29.    ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา?
ก.  ตรวจสอบหลักประกันซอง
ข.  รับเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการเอกสาร
ค.  เปิดซองใบเสนอราคา
ง.  พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา
ตอบ  ง.  พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา

30.    การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในข้อใดไม่ถูกต้อง?
ก.  พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เสนอราคารายที่เสนอรายละเ*ยดผิดพลาดเล็กน้อย
ข.  ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญให้ตรงกับประกาศประกวดราคา
ค.  ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่เสนอรายละเ*ยดต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด
ง.  ตัดให้มีการเสนอราคาใหม่เนื่องจากผู้เสนอราคาต่ำเสนอราคาเท่ากัน
ตอบ  ข.  ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญให้ตรงกับประกาศประกวดราคา

31.    ข้อใดไม่ถูกต้องในกรณีผู้เสนอราคาเดียวถูกต้องตรงตามรายละเ*ยด?
ก.  ยกเลิกการประกวดราคา                                                   ข.  เสนอซื้อจากผู้เสนอราคารายนั้น
ค.  ให้ยื่นเสนอราคาใหม่                                                       ง.  ไม่ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.  ให้ยื่นเสนอราคาใหม่32.    กรณีในข้อใดดำเนินการไม่ใช่จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ?
ก.  การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน
100,000 บาท
ข.  เป็นพัสดุจะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ
ค.  เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
ง.  เป็นพัสดุที่ต้องซื้อโดยเร่งด่วน หาล่าช้าจะเสียหายแก่ราชการ
ตอบ  ก.  การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท
33.    การดำเนินการในข้อใดไม่ถูกต้อง?
ก.  จัดซื้อโดยวิธีพิเศษจากผู้ขายรายเดิมเนื่องจากจำเป็นต้องซื้อเพิ่มและต้องการโดยเร่งด่วน
ข.  ซื้อพัสดุจากต่างประเทศโดยวิธีพิเศษผ่านองค์การระหว่างประเทศ
ค. จัดซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในราชการโดยวิธีพิเศษ
ง.  ซื้อที่ดินเพื่อใช้จัดตั้งที่ทำการของทางราชการ  โดยระบุสถานที่ และจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
ตอบ   ค. จัดซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในราชการโดยวิธีพิเศษ

34.    การจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ *ยถึงการจ้างในข้อใด?
ก.  การจ้างจากส่วนราชการ                                                   ข.  การจ้างจากราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ค.  การจ้างรัฐวิสาหกิจ                                                            ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

35.    หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษโดยความเห็นชอบของหัวหน้า ส่วนราชการได้กำหนดเงินของการจ้างครั้งหนึ่งไว้ไม่เกินเท่าใด?
ก. 
10,000 บาท                                                                         ข.  50,000 บาท
ค.  100,000
บาท                                                                      ง.  ไม่กำหนดเงิน
ตอบ  ค.  100,000 บาท

36.    การจะแต่งตั้งราชการหนึ่งคนให้ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วงเงินของการซื้อครั้งนั้นต้องไม่เกินเท่าไร?
ก. 
5,000 บาท                                                                           ข.  10,000 บาท
ค.  20,000 บาท                                                                         ง.  50,000 
บาท
ตอบ  ข.  10,000 บาท

37.    การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า สำหรับการซื้อโดยวิธีสอบราคา สามารถจ่ายได้ไม่เกินเท่าไร?
ก.  ร้อยละ
10                                                                            ข.  ร้อยละ 15
ค.  ร้อยละ 20                                                                            ง.  ร้อยละ 50
ตอบ ข.  ร้อยละ 15

38.    การจ่ายเงินล่วงหน้าในกรณีใดที่ไม่ต้องเรียกหลักประกัน?
ก.  จัดซื้อจากรัฐวิสาหกิจ                                                        ข.  จัดซื้อจากต่างประเทศ
ค.  การบอกรับวารสารที่ต้องเป็นสมาชิกก่อน                   ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ


39.    ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน?
ก.  สั่งแก้ไขงานตามแบบรูปรายละเ*ยด
ข.  สั่งหยุดพักงานเพื่อให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ค.  สั่งเปลี่ยนตัวผู้รับจ้าง
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.  สั่งเปลี่ยนตัวผู้รับจ้าง


40.    การจ้างที่ปรึกษา กระทำได้กี่วิธี?
ก. 
2 วิธี                                                                                      ข.  3 วิธี
ค.  4 วิธี                                                                                      ง.  5
วิธี
ตอบ  ก.  2 วิธี

41.    คณะกรรมการพิจารณาจ้างที่ปรึกษาประกอบด้วยประธานและกรรมการ รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่ากว่ากี่คน?
ก. 
3 คน                                                                                     ข.  5 คน
ค.  7 คน                                                                                     ง.  9 
คน
ตอบ  ข.  5 คน

42.    การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทำได้กี่วิธี?
ก. 
2 วิธี                                                                                      ข.   3 วิธี
ค.  4 วิธี                                                                                      ง.  5
วิธี
ตอบ  ค.  4 วิธี

43.    การจ้างออกแบบแบบควบคุมงาน  โดยวิธีตกลงใช้กับงานก่อสร้างโครงการหนึ่งไม่เกินวงเงินเท่าไร?
ก. 
100,000 บาท                                                                      ข.  200,000 บาท
ค.  1,000,000 บาท                                                                   ง.  2,000,000
บาท
ตอบ  ง.  2,000,000 บาท

44.    ข้อใดไม่ใช่วิธีที่กำหนดในการประกาศเชิญชวนในการจ้างออกแบบและควบคุม?
ก.  ส่งประกาศยังสื่อสารมวลชน                                         
ข.  ปิดประกาศทั่วไป
ค.  ส่งประกาศไปยังผู้ประกอบอาชีพนั้นโดยตรง

ง.  ส่งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ตอบ    ค.  ส่งประกาศไปยังผู้ประกอบอาชีพนั้นโดยตรง

45.    อัตราค่าออกแบบสำหรับงานก่อสร้างที่มีงบประมาณไม่เกิน 10,000,000 บาท กำหนดไว้ในอัตราร้อยละเท่าใดของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง?
ก.  ร้อยละ 1                                                                              ข. ร้อยละ  1.75
ค.  ร้อยละ 2                                                                              ง.  ร้อยละ  2.5
ตอบ  ค.  ร้อยละ 2

46.    การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ระเบียบได้กำหนดอัตราค่าเช่าไว้ไม่เกินเดือนละเท่าใดให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ?
ก. 
10,000 บาท                                                                         ข.  20,000 บาท
ค.  50,000 บาท                                                                         ง.  100,000
บาท
ตอบ  ข.  20,000 บาท

47.    กรณีในข้อใดส่วนราชการสามารถทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการสัญญาได้?
ก.  การจ้างโดยวิธีตกลงราคาวงเงิน
200,000 บาท
ข.  การซื้อที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 10
วันทำการ
ค.  การซื้อโดยวิธีตกลงราคาวงเงินไม่เกิน 100,000
บาท
ง.  การจ้างโดยวิธีสอบราคา
ตอบ  ค.  การซื้อโดยวิธีตกลงราคาวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

48.    โดยปกติมูลค่าของหลักประกันสัญญา ให้กำหนดไว้เป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละเท่าใดของวงเงิน?
ก.  ร้อยละ
2                                                                              ข.  ร้อยละ 5
ค.  ร้อยละ 10                                                                            ง.  ร้อยละ 15
ตอบ  ข.  ร้อยละ 5


49.    การคืนหลักประกันซองให้คืนภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้พิจารณาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว?
ก. 
5  วัน                                                                                    ข.  10 วัน
ค.  15 วัน                                                                                   ง.  20
วัน
ตอบ  ค.  15 วัน50.    อำนาจของหัวหน้าส่วนราชการในการพิจารณาอนุมัติจำหน่ายพัสดุเป็นสูญจำกัดวงเงินของราคาของพัสดุขณะได้มาวันนั้นไว้ไม่เกินเท่าใด?
ก. 
100,000 บาท                                                                      ข.  500,000 บาท
ค.  1,000,000 บาท                                                                   ง.  2,000,000
บาท
ตอบ  ข.  500,000 บาท


จำหน่ายไฟล์เอกสาร*เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน สพฐ.
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไป*และเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 


 ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
รายละเ*ยดภายในไฟล์ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- *ความรู้ความสามารถทั่วไป  ความสามารถด้านคิดคำนวน ความสามารถด้านเหตุผล
- *วิชาภาไทย  การใช้ภาษา  ความเข้าใจภาษา
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- รวม* พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
- รวม* พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
- รวม*ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- *แต่ละตำแหน่งที่ใช้สอบ นิติกร รวมข้อสอบกฎ*ยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในราคาเพียงชุดละ  399 บาทสนใจสั่งซื้อมาที่ iamaom5@hotmail.com ส่งทาง*เมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี048-0-17796-3  ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 Sumalee Thongyot ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร086-369-0688
www.thaionline1.com


จำหน่ายเอกสาร*  086-369-0688


ข่าวยอดฮิต
กองบัญชาการกองทัพไทย การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 114 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กรมราชทัณฑ์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 180 อัตรา
กรมการแพทย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 89 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก ธนาคารออมสิน
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา
กรมราชทัณฑ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงาน คุณวุฒิ ม.ต้น - ป.โท จำนวน 11 อัตรา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ก.พ.
รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงาน ป.ป.ท. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทางหลวงชนบท
รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 23 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศรายละเอียดการรับสมัครสอบบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 15 อัตรา
กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง
กรมศุลกากร กรมทรัพยากรน้ำ
รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 


©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526