เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดโรงเรียนบ้านพะวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒


ประกาศวันที่ : 27 มิ.ย. 2556
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2310 คน
ที่มา : 

โรงเรียนบ้านพะวรรายละเอียดของข่าวสาร
ประกาศโรงเรียนบ้านพะวร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดโรงเรียนบ้านพะวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖
-----------------------
ด้วยโรงเรียนบ้านพะวร อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๓/๑๐๔๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๒๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๘๕๘/๒๕๕๐สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๙๘๐๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพะวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
(๖) ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท/เดือน หรือสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาขาวิชา หรือกลุ่มวิชาเอก นาฏศิลป์ , ดุริยางคศิลป์
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖
๓. การรับสมัคร
๓.๑. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านพะวร ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๒. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑× ๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
(๒) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายจำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา
(๔) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่ายจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน
(๖) หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้ เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านพะวร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านพะวร หรือเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ (www.osea2.go.th)

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านพะวรจะพิจารณาเลือกสรรในวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
ภาค ก เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สอบภาคความรู้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้ทางด้านสาขาวิชา หริอกลุ่มวิชาเอก นาฏศิลป์ , ดุริยางคศิลป์
- ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู

ภาค ข เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ทดสอบการสอน ( คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน )
ภาค ค เวลา ๑๔.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น สอบสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน )

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน ทดสอบการสอน การสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลำดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ดูคะแนนทดสอบการสอน ถ้าคะแนนทดสอบการสอนเท่ากันให้ดูคะแนนสอบสัมภาษณ์ ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลาก
๖. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านพะวร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านพะวร หรือเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ (www.osea2.go.th) โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
๗. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว
๑. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านพะวร ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีตำแหน่งว่าง โรงเรียนบ้านพะวร จะเรียกตัวเรียงลำดับที่ โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๓. การจ้างและการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ และทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งแรก มีผลตั้งแต่ทำสัญญา ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างพนักงานราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายวัฒนา โคตรเนตร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวรปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้านพะวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ
๑ ประกาศรับสมัคร ๑๘ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒ รับสมัคร ๑ - ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๔ สอบข้อเขียน สอบสอน สอบสัมภาษณ์ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๖ รายงานตัว ภายใน ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๘ จัดทำสัญญาจ้างที่โรงเรียน ภายใน ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนหลายอัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา
กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 20 อัตรา
กรมการทหารช่าง กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 150 อัตรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 40 อัตรา
กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราช จำนวน 70 อัตรา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน อัตราทั่วไป อัตราภูมิภาค และอัตราท้องถิ่น ปี 2561
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา
กรมศิลปากร กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526