เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดโรงเรียนบ้านพะวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒


ประกาศวันที่ : 27 มิ.ย. 2556
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2311 คน
ที่มา : 

โรงเรียนบ้านพะวรรายละเอียดของข่าวสาร
ประกาศโรงเรียนบ้านพะวร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดโรงเรียนบ้านพะวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖
-----------------------
ด้วยโรงเรียนบ้านพะวร อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๓/๑๐๔๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๒๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๘๕๘/๒๕๕๐สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๙๘๐๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพะวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
(๖) ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท/เดือน หรือสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาขาวิชา หรือกลุ่มวิชาเอก นาฏศิลป์ , ดุริยางคศิลป์
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖
๓. การรับสมัคร
๓.๑. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านพะวร ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๒. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑× ๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
(๒) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายจำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา
(๔) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่ายจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน
(๖) หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้ เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านพะวร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านพะวร หรือเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ (www.osea2.go.th)

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านพะวรจะพิจารณาเลือกสรรในวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
ภาค ก เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สอบภาคความรู้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้ทางด้านสาขาวิชา หริอกลุ่มวิชาเอก นาฏศิลป์ , ดุริยางคศิลป์
- ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู

ภาค ข เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ทดสอบการสอน ( คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน )
ภาค ค เวลา ๑๔.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น สอบสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน )

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน ทดสอบการสอน การสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลำดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ดูคะแนนทดสอบการสอน ถ้าคะแนนทดสอบการสอนเท่ากันให้ดูคะแนนสอบสัมภาษณ์ ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลาก
๖. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านพะวร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านพะวร หรือเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ (www.osea2.go.th) โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
๗. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว
๑. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านพะวร ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีตำแหน่งว่าง โรงเรียนบ้านพะวร จะเรียกตัวเรียงลำดับที่ โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๓. การจ้างและการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ และทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งแรก มีผลตั้งแต่ทำสัญญา ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างพนักงานราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายวัฒนา โคตรเนตร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวรปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้านพะวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ
๑ ประกาศรับสมัคร ๑๘ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒ รับสมัคร ๑ - ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๔ สอบข้อเขียน สอบสอน สอบสัมภาษณ์ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๖ รายงานตัว ภายใน ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๘ จัดทำสัญญาจ้างที่โรงเรียน ภายใน ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 100 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 68 อัตรา
กรมที่ดิน สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 198 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 52 อัตรา
กรมสรรพากร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 53 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 80 อัตรา
ธนาคารออมสิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24
กรมป่าไม้ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 40 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526