เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นครูอัตราจ้าง 5 อัตรา


ประกาศวันที่ : 22 ธ.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2484 คน
ที่มา : 

สพป.กาญจนบุรี เขต 1

รายละเอียดของข่าวสาร
สพป.กาญจนบุรี เขต 1  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง (ปีงบประมาณ 2559 - 2561) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 5 อัตรา

1. ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก
1.1 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน รับเงินเดือนอัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
 1.1 บุคลากรวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหินแด้น จำนวน 1 อัตรา
 1.2 บุคลากรวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองสามพราน จำนวน 1 อัตรา
 1.3 บุคลากรคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านวังด้ง จำนวน 1 อัตรา
 1.4 บุคลากรคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จำนวน 1 อัตรา
 1.5 บุคลากรคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองบัว จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใน ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (8) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 (9) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น
 (10) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (11) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่มารายงานตัว เพื่อจัดจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และไม่เป็นโรคที่ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

2.2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 2.2.1 คุณสมบัติของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
 1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์วิชาเอก/โท สาขาเคมี, ฟิสิกส์ ,ชีววิทยา, ธรณีวิทยา, ดาราศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 2) กรณีไม่มีผู้สมัครตามข้อ 1) รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมการศาสตร์ , วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สัตวศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์, พยาบาลศาสตร์,เภสัชศาสตร์ , ทันตแพทย์ศาสตร์ , หรือแพทย์ศาสตร์ เท่านั้น

 2.2.2 คุณสมบัติของบุคลากรด้านคณิตศาสตร์
 1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์วิชาเอก/โท คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
 2) กรณีที่ไม่มีผู้สมัครตามข้อ 2.2.1 สามารถรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์, ครุศาสตร์วิชาเอก/โท ฟิสิกส์, วิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, หรือการบัญชีเท่านั้น

3. การรับสมัคร
น เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2559 ตามวันและเวลาราชการ

 

****************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


ข่าวยอดฮิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ่อเปิดรับสมัครสอบบรรจุขรก.ท้องถิ่น ปลายเดือน มิถุนายนนี้กว่า 2.1 หมื่นอัตรา
กรมศุลกากร กรมควบคุมโรค
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ท. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย ธนาคารออมสิน
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ หลายอัตรา
กรมการแพทย์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 14 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก กรมสรรพากร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 587 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ กรมบัญชีกลาง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมชลประทาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 54 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
กองพันทหารราบที่ ๔ ตำรวจท่องเที่ยว
เตรียมเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ชาย,หญิง จำนวน 300 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526