เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


ประกาศวันที่ : 04 เม.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 745 คน
ที่มา : 

มศว

รายละเอียดของข่าวสาร
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 0951 สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0951
สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี
2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet เป็นต้น
3. มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
4. มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกงบรายจ่าย ทุกประเภท
2. จัดทำใบเบิกเงิน เพื่อวางบิลเงินกองคลัง
3. ตรวจหลักฐานเรื่องขออนุมัติยืมเงิน
4. รายงานผลการใช้จ่ายเงินทุกประเภท ประจำเดือน
5. จัดเก็บเอกสารและหลักฐานทางการเงินและบัญชี
6. บันทึกการโอนเงินงบประมาณรายได้ต่างงบรายจ่าย
7. บันทึกการโอนเงินงบประมาณรายได้ที่โอนให้หน่วยงานอื่น
8. บันทึกการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่าย
9. จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
10. จัดทำทะเบียนการรับ - จ่ายเงินรายได้
11. บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย
12. บันทึกบัญชีในสมุดเงินสด
13. บันทึกบัญชีในสมุดเงินฝากธนาคาร
14. จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองจ่าย รายงานเงินสด รายงานลูกหนี้ รายงานเงินฝากธนาคาร รายงานใบสำคัญเงินทดรองจ่าย ฯลฯ
15. จัดทำรายงานเงินฝากกองคลัง
16. รับ - ส่ง เอกสารเกี่ยวกับงานคลังและพัสดุ
17. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 เมษายน 2560 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 - 16.30) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 11
คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่
ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

 

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 เมษายน 2560  ถึง   12 เมษายน 2560


ข่าวยอดฮิต
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เตรียมเปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2561
เทศบาลตําบลสันทราย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ
กองการสอบ สํานักงาน ก.พ.ร. รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 จำนวน 50 อัตรา
สถานี ก.ค.ศ: ก.ค.ศ. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 296 อัตรา
กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา
กองพันทหารสารวัตร กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร จำนวน 28 อัตรา
กองพันจู่โจม กองพันจู่โจม
รับสมัครชายไทย เพื่อคัดเลือกเป็น ทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่ 28 จำนวน 166 นาย
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 88 อัตรา
กรมทางหลวง กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 33 อัตรา
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 17 ตำแหน่ง หลายอัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526