เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จ้างเหมาบริการ


ประกาศวันที่ : 10 ก.พ. 2561
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 770 คน
ที่มา : 

กรมหม่อนไหมรายละเอียดของข่าวสาร
กรมหม่อนไหม รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จ้างเหมาบริการ


กรมหม่อนไหม

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จ้างเหมาบริการ

2. หน่วยงานที่รับสมัคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. จ านวน 1 อัตรา

4. อัตราเงินเดือน 12,000 บาท/เดือน (ในช่วงทดลองงาน 2 เดือนแรก หลังจากช่วงทดลองงานจะปรับ

เงินเดือนขึ้นเป็น 15,000 บาท/เดือน

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามที่ระบุไว้ใน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และ

ติดต่อสมัครได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่

2175 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา

09.00 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตถฤกษ์

และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

6.1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 6.2. สําเนาปริญญาบัตร 6.3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

6.4. สําเนาทะเบียนบ้าน

7. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติ

งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

7.1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป ็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและ ภาษาต ่างประเทศ

เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ

(2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทําบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศเพื่อนําเสนอผู้บังคับบัญชา

(3) จัดเตรียมข้อมูลสําหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้การประชุม

เจรจาบรรลุผลตามเป


ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 100 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 68 อัตรา
กรมที่ดิน สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 198 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 52 อัตรา
กรมสรรพากร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 53 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 80 อัตรา
ธนาคารออมสิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24
กรมป่าไม้ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 40 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526