เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


ประกาศวันที่ : 11 มี.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 867 คน
ที่มา : 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


รายละเอียดของข่าวสาร
ดูข้อมูลเพิ่มได้ที่ WWW.THANGAM.GO.TH ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ............................................................ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 อัตรา อาศัยอำนาจ ตามข้อ 18 และข้อ 19 ของประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ 1.1 สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 ตำแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 1.2 สังกัด กองช่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 1.3 สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา - ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน ตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้ 2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 2.1.คุณสมบัติทั่วไป 2.1.1 ผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 ดังนี้ (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี ในวันรับสมัคร 2/(3) ไม่เป็น... -2- (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ดังนี้ (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (ข) วัณโรคในระยะอันตราย (ค) โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง (5 )ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (9) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร ตามหนังสือที่ ก.พ.ที่ นร.0904/ว9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วน ที่ มท.3011/ว.5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และออกตามความใน ข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521 หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก ก ท้ายประกาศฯ นี้ ไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครสอบและหลักฐานด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบ ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม โทรศัพท์หมายเลข 0-3721-6120 4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้ 3/4.1 สำเนา... -3- 4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 4.2 สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด 4.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน และให้ผู้สมัครสอบลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย จำนวน 3 ใบ 4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4.5 ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด (ก.อบต.) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย 4.6 เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบสำคัญการสมรส ส.ด. 9 ฯลฯ 5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครสอบจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท และจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จะทำการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์โดยวิธีการสอบข้อเขียนและวิธีสัมภาษณ์ ดังนี้ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักปลัด ดำเนินการสอบตามหัวข้อดังต่อไปนี้ ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข.) 2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง ดำเนินการสอบตามหัวข้อดังต่อไปนี้ ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข.) 3.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง ดำเนินการสอบตามหัวข้อดังต่อไปนี้ ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข.) 4/4 ตำแหน่ง... -4- 4.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการสอบตามหัวข้อดังต่อไปนี้ ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข.) 7. เกณฑ์การตัดสิน 7.1 ผู้ที่ถือว่าผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เป็นผู้ผ่านการเลือกสรรโดยการดำเนินการ จัดจ้างเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 7.2 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลำดับที่จากผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ได้คะแนนสูงสุดมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่เลขประจำตัวสอบลำดับก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หรือทางเว็ปไซต์ http://www.Thangam.sao@gmail.com 9. วัน เวลา สถานที่ในการสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จะทำการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์โดยวิธีการสอบข้อเขียนและวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ท่างาม โดยให้ผู้สมัครแต่งกายชุดสุภาพตามแบบของทางราชการ และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆซึ่งมีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน มาในวันสอบหากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการสอบกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ(ผู้สมัครต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 30 นาที และผู้ใดเข้าห้องสอบหลังเวลาสอบ 30 นาที จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้) 5/องค์การ... -5- องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จะทำการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์โดยวิธีการสอบข้อเขียนและวิธีสัมภาษณ์ ดังนี้ 9.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด วันที่ รายละเอียด สถานที่สอบ ตำแหน่ง 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้สำหรับเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง วันที่ รายละเอียด สถานที่สอบ ตำแหน่ง 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้สำหรับเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 9.3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กองช่าง วันที่ รายละเอียด สถานที่สอบ ตำแหน่ง 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้สำหรับเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 6/9.4 ตำแหน่ง... -6- 9.4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วันที่ รายละเอียด สถานที่สอบ ตำแหน่ง 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้สำหรับเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หรือทางเว็ปไซต์http://www.Thangam.sao@gmail.com 11. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 11.1 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลำดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 11.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามมีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนในตำแหน่งเดียวกันถือว่ายกเลิก 12. การบรรจุและแต่งตั้ง 12.1 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง ตามตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) ก่อนจึงจะบรรจุแต่งตั้งได้ 12.2 ถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงลำดับที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 12.3 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเข้าทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามกำหนด 13. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบ ผู้สมัครในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้สมัครสอบในครั้งนี้ว่าตรงตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามประกาศรับสมัคร โดยกรอก 7/รายละเอียด... -8- ภาคผนวก ก คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 --------------------------------------------- 1.ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักปลัด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานวิจัยจราจร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ และจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ทางด้านการจราจร ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งประเภท วิชาการ ตำแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการ และปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี หรือ ตั้งแต่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจ้างพนักงานจ้างได้ อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท -9- ภาคผนวก ก คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ************************************ 1.ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองช่าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ 1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ - ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน ข้อมูลจำนวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้นหาสำหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 1.5 จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป 1.6 ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การ ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม -10- 1.9 จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 1.11 อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กำหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ 1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด 2. ด้านการบริการ 2.1 ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง -ได้รับอัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท 1. ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี หรือ ตั้งแต่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจ้างพนักงานจ้างได้ -11- ภาคผนวก ก คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ************************************ 2.ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองช่าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานขั้นต้นทางด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยในการสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยในงานไฟฟ้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง -ได้รับอัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท 1. ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี หรือ ตั้งแต่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจ้างพนักงานจ้างได้ -12- ภาคผนวก ก คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ************************************ 1.ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเภทพนักงานจ้าง ตามภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ 1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ - ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน ข้อมูลจำนวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้นหาสำหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 1.5 จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป 1.6 ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การ ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม -13- 1.9 จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 1.11 อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กำหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ 1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด 2. ด้านการบริการ 2.1 ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง -ได้รับอัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท 2. ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี หรือ ตั้งแต่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจ้างพนักงานจ้างได้ -14- ภาคผนวก ข รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ************************************ 1.ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักปลัด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล - มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓7 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5 ) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - มีรู้เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ - มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 - มีความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 - มีความรู้เรื่องการจัดการความรู้ - มีความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร - มีความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ - มีความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ - มีความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล -15- ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น -16- ภาคผนวก ข รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ************************************ 1.ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองช่าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป -ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว -ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม -ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น -พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -วิชาภาษาไทยทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2548 5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิมเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) 6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป 7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" ของตำแหน่งที่สมัคร ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น -17- ภาคผนวก ข รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ************************************ 1.ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด กองช่าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป -ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว -ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม -ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น -พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -วิชาภาษาไทยทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2548 5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิมเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) 6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป 7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" ของตำแหน่งที่สมัคร ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น -18- ภาคผนวก ข รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ************************************ 1.ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเภทพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป -ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว -ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม -ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น -พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -วิชาภาษาไทยทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2548 5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิมเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) 6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป 7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" ของตำแหน่งที่สมัคร ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น


ข่าวยอดฮิต
กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา
กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 25 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา
กรมสรรพากร กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 111 อัตรา
การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 18 ตำแหน่ง 973 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน จำนวน 59 อัตรา
สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานทั้งทั่วไปและภูมิภาค ประจำปี 2563
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526