เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศวันที่ : 14 ส.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 793 คน
ที่มา : 

เทศบาลเมืองศรีราชา


รายละเอียดของข่าวสาร
  ด้วยเทศบาลเมืองศรีราชา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้

1. ประเภทพนักงานจ้าง ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
(1)  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
                                 (2)  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                   จำนวน 1 อัตรา
(3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
(1)  พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
(2)  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 5 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
(1) คนงาน จำนวน 7 อัตรา
(2) คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา 
รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้(ผนวก ก.)
๒. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้
(๑)  มีสัญชาติไทย
(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
(๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น
หมายเหตุ  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน    1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  มายื่น
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบ  และไม่อาจให้เข้าสอบได้  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่  นว  89/2501  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  และตามความในข้อ  5  ของคำสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  มีนาคม  2538
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง ตามแนบท้ายประกาศนี้  (ผนวก ข.)
3.การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ยื่นใบสมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล  ตั้งแต่วันที่   9 - 20  สิงหาคม  2562  ในวันและเวลาราชการ พร้อมด้วยหลักฐานการสมัคร
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  โดยให้สำเนาเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  (สำเนาถ่ายเอกสารทุกชนิด  ให้ใช้กระดาษขนาด A 4 เท่านั้น) อย่างละ 1 ชุด นำสำเนาเอกสารมายื่นในวันรับสมัคร  ดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้          ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป
(2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย คำนำหน้าชื่อ ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ
(3)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(4)  สำเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วภายในวันปิดรับสมัคร
(5)   ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ.  2553หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรีกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1  เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  ถึงวันยื่นเอกสารรับสมัคร  จำนวน 1 ฉบับ
(6)  หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น) 
(7)  หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน  ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ โดยผู้นั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี (เฉพาะผู้สมัครพนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ) 
                (8)  สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
  สำหรับผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
- ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ชนิดที่ 2 (ท.2)
  สำหรับผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(9)  หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร  เช่น  สำเนาใบสำคัญการสมรส  สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ ยศ ชื่อตัว และชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)  จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง      และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยและหากผู้ใดใช้เอกสารอันเป็นเท็จ เทศบาลเมืองศรีราชาจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ตำแหน่งละ 100.- บาท

    ฯลฯ
 


 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526