เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ประกาศวันที่ : 09 ธ.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 335 คน
ที่มา : 

เอกพงศ์


รายละเอียดของข่าวสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.)

(โครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชุน)

มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ

(๑) เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี (นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา)

(๒) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์

(๓) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ จนไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้

(๔) มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ และสามารถใช้งาน Internet, E-mail และ สื่อ Social ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

(๕) มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

(๖) สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

(๗) เป็นผู้มีความประพฤติที่ดี สามารถปฏิบัติตามและรักษาระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ของทางราชการได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

(๘) มีประสบการณ์ในการทำงาน เช่น การประสานงานกับหน่วยงานราชการ การจัดทำเอกสารราชการ การจัดแสดงนิทรรศการ การวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น อย่างน้อย ๑ ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

(1) วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(2) ประสานงานเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ

(3) จัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลภายใต้โครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(4) ติดตามการดำเนินงาน

(5) จัดทำรายงาน

(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง : 2 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563

อัตราค่าจ้าง : 17,500 บาท/เดือน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)

2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและ/หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และสัมภาษณ์

1. ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (http://www.personnel.ops.go.th/main/index.php/news/job/83-empproj/616-2019-12-06-03-27-40) และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4 - 16 ธันวาม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) ที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

2. กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 18 ธันวามคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

3. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทาง เว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.mhesi.go.th)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2333 3917 หรือ 0 2333 3951

>


ข่าวยอดฮิต
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่า ป.) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ จำนวน 240 อัตรา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 25 อัตรา
กรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 150 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 20 อัตร
กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและแจ้งคำแนะนำการหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1985 นาย
กรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน จำนวน 70 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
กรมชลประทาน กรมชลประทาน รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 37 อัตรา
กรมการทหารช่าง กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง จำนวน 200 อัตรา

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526