เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่


ประกาศวันที่ : 25 ต.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 335 คน
ที่มา : 

นายศาศวัต

รายละเอียดของข่าวสาร
ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครงาน

--------------------------------

ด้วยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

สังกัด : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ขอนแก่น

ช่วงอัตราเงินเดือน : 14,000 - 17,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 มาตรา 31 ดังนี้

1) มีสัญชาติไทย

2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

3) สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

4) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

5) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน

7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

8) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

9) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

10) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน

1.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

1) เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

2) วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3) มีประสบการณ์การตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไม่น้อยกว่า 3 ปี

4) มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานฐานข้อมูล และ/หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้

5) มีการประสานงานที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

6) มีใจให้บริการ มีความอดทน และสามารถอุทิศเวลาให้กับการทำงาน

7) สามารถปฏิบัติงานประจำสำนักงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น ได้

8) สามารถขับรถยนต์เพื่อการปฏิบัติงานและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

9) สามารถปฏิบัติงานในที่สูงตามมาตรฐานความปลอดภัยได้

10) สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้โดยไม่มีเงื่อนไข

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 ปฏิบัติงาน ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารและส่วนประกอบของอาคารทั้งระบบ รวมทั้งสถานที่ภูมิทัศน์บริเวณรอบตัวอาคาร

2.2 ดำเนินการวางแผนและซ่อมบำรุง และแก้ไขความผิดปกติเบื้องต้นของ ระบบไฟฟ้า
ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบประปา ระบบสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบดูแลควบคุมความสะอาดอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค ระบบนิทรรศการ
ระบบท้องฟ้าจำลอง ยานพาหนะสำนักงาน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี

2.3 ดูแลอาคาร เครื่องมือประกอบอาคาร และเครื่องจักรประกอบอาคาร

2.4 ดูแลรักษาครุภัณฑ์ อาคาร สิ่งก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

2.5 ดำเนินการจัดทำประเมินราคาค่าซ่อมเสนอผู้บังคับบัญชา หากไม่สามารถทำการซ่อมเองได้

2.6 จัดทำ จัดเก็บ การสำรองอุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อะไหล่ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น ให้มีรายการครบตามความจำเป็นและจำนวนที่เหมาะสม

2.7 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ

2.8 ประสานงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และให้บริการหน่วยงานอื่นๆ

2.9 แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ http://app.narit.or.th/kkn ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.)

4. เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบไฟล์ (PDF) ในการสมัคร

4.1 ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย (Resume)

4.2 สำเนาใบปริญญา/วุฒิการศึกษา

4.3 สำเนาใบ transcript

4.4 สำเนาใบขับขี่รถยนต์

4.5 หนังสือผ่านงานและหลักฐานแสดงรายได้ครั้งหลังสุด (ถ้ามี)

5. กำหนดการคัดเลือก

หัวข้อ

วัน/เวลา

สถานที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

และสถานที่สอบ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ทางเว็บไซต์ www.NARIT.or.th

สอบข้อเขียน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

จังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ทางเว็บไซต์ www.NARIT.or.th

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

จังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ทางเว็บไซต์ www.NARIT.or.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526