เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน


ประกาศวันที่ : 11 พ.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 530 คน
ที่มา : 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รายละเอียดของข่าวสาร
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน


ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน

คุณสมบัติ

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโทและ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก

ลักษณะงาน

เป็นที่ปรึกษาและขับเคลื่อนในงาน ดังนี้
1) ศึกษา วิจัย ทบทวน นโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน ภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกลไกต่าง ๆ ของสหประชาชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2) เสนอแนวทางในการพัฒนา นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชน และสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกลไกต่าง ๆ ของสหประชาชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในประเทศไทย ไปปรับปรุงและพัฒนา
3) ติดตาม วิเคราะห์ วางแผนการสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบรวมทั้งระบบดิจิตอล เพื่อเผยแพร่สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนให้ทันกับสถานการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและรัฐบาล
4) ศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอแนวทางการพัฒนานโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และรัฐบาล
5) ปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชน และลงพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในส่วนภูมิภาค
6) กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาจมีคำสั่งมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ได้และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยถือเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศนี้
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

***********************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526