เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง 1.พนักงานทรัพยากรบุคคล 2.พนักงานวิชาการพัสดุ


ประกาศวันที่ : 30 ธ.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 536 คน
ที่มา : 

จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดของข่าวสาร
จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง 1.พนักงานทรัพยากรบุคคล 2.พนักงานวิชาการพัสดุ


ตำแหน่ง 1.พนักงานทรัพยากรบุคคล 2.พนักงานวิชาการพัสดุ

ลักษณะงาน

1.ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล
(1) ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบแนวทางการพัฒนาและปรับระบบ วิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอปรับเปลี่ยนระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นระบบดิจิทัล
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐเพื่อปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป เช่น การเตรียมกำลังคนรุ่นใหม่ในราชการ ระบบตำแหน่งรูปแบบการจ้างงาน เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพราชการ ระบบการสรรหา ระบบการเรียนรู้และพัฒนา การบริหารผลการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ กับความผูกพันต่อราชการ เป็นต้น
(3) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง/มาตรการในการดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคราชการ โดยปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ และนำเทคโนโลยี และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทุกระดับ
(4)วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของราชการฝ่ายพลเรือนและข้าราชการประเภทอื่น โดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลในมิติที่หลากหลายและสร้างแบบจำลอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(5) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรภาครัฐ ในทุกระดับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
(6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ
(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแบบต่างๆ เช่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีการคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(3) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(5) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526