เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


ประกาศวันที่ : 02 พ.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 568 คน
ที่มา : 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายละเอียดของข่าวสาร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
(2) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบสภาวะสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงาน

ลักษณะงาน

เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
(1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูลและการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและประเมินผลข้อมูลการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเสนอความเห็น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
(3) ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
(4) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(5) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(6) ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในเบื้องต้น
(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

**********************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526