เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร


ประกาศวันที่ : 02 พ.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 404 คน
ที่มา : 

จินตนา

รายละเอียดของข่าวสาร
ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๕๙ / ๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร

------------------------------------------------

เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นจำนวนมาก เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจงานอันส่งผลให้การตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันปราบปราม เพื่อลดจำนวนผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕
สัตวแพทยสภาในฐานะองค์กรสภาวิชาชีพการ สัตวแพทย์ของประเทศไทย จะดำเนินการจัดตั้งโครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สัตวแพทยสภา จึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ จบวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (หากประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อย ๓ ปี ขึ้นไป จะ

ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

๑.๒ ไม่เคยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับโทษในคดีอาญา

๑.๓ มีความสนใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพการสัตวแพทย์

๑.๔ มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่งอย่างน้อย ๓ ปี

ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๑.๕ สามารถปฏิบัติงานที่สัตวแพทยสภาได้เต็มเวลา

๒. อัตราเงินเดือน

๑๘,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ .- บาท พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัคร

(ในช่วงทดลองการปฏิบัติงาน ๔ เดือน จะได้รับเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท)

๓. หน้าที่ของนิติกร

. ดูแลและรวบรวมเรื่องร้องเรียน ข้อกฎหมายต่าง ทั้งหมดของสัตวแพทยสภา

. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมาย

. ติดตาม ประมวลผลการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและข้อร้องเรียนของสัตวแพทยสภา

. ทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลให้สัตวแพทยสภาพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

๓.๕ ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์

๓.๖ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔. การรับสมัคร

ผู้ที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.vetcouncil.or.th และยื่นใบสมัคร พร้อมประวัติการทำงานและเอกสารแนะนำตนเองได้ที่ E-mail : vetcouncil@dld.go.th ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีหลักฐานการสมัครดังนี้

๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำหรือสวมหมวก ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน เดือน จำนวน ๒ รูป

๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร

๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด

๔.๔ ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร

๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส, ใบรับรองการผ่านงาน เป็นต้น

๕. วิธีการคัดเลือก

๕.๑ โดยการทำแบบทดสอบของสัตวแพทยสภา ในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ

( ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบรอบคัดเลือกตำแหน่งนิติกร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ) หากมีรายชื่อผ่านการทดสอบตามข้อ ๕.๑ จึงจะเข้ารับการสัมภาษณ์

๕.๒ สัมภาษณ์ด้วยวิธีออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๖. การประกาศผลการคัดเลือก

สัตวแพทยสภา จะประกาศผลการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.vetcouncil.or.th

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ รักความสุข)

นายกสัตวแพทยสภา

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526