เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ


ประกาศวันที่ : 14 พ.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 540 คน
ที่มา : 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายละเอียดของข่าวสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ


ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Office Power Point Adobe Illustrator SPSS หรือโปรแกรมออกแบบการนำเสนอข้อมูล Infographic การปรับปรุงเว็บไซต์เบื้องต้นและอื่น ๆ
(3) มีความสามารถในการพิมพ์งาน เอกสารราชการ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลได้
(4) มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยโปรแกรมสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ได้
(5) มีความรู้ความสามารถในการศึกษา สืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
(6) มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความละเอียด ถี่ถ้วนรับผิดชอบงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เช่น งานธุรการ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานด้านสถิติเกี่ยวกับการเก็บ คัดลอก บันทึก รวบรวมข้อมูลสถิติ บรรณาธิกร ลงรหัส ประมวลผล การจัดทำแผนที่ การเก็บรักษา รับ-ส่งแบบข้อมูล ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์
(2) เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน การสำรวจต่าง ๆ สามารถใช้โปรแกรมสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสามารถปฏิบัติงานสนามเก็บรวบรวมข้อมูลในทุกพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี
(3) ประสานงานภาครัฐ สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(4) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานนำเสนอต่อผู้บริหารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ แผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) Infographic และรูปเล่มรายงาน
(5) ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโน/สำรวจต่าง ๆ
(6) สืบค้นข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็นต่อแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**************************************

รายละเอีดยเพิม่เติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526