เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ


ประกาศวันที่ : 29 ธ.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 368 คน
ที่มา : 

ลดาพร

รายละเอียดของข่าวสาร
ประกาศสำนักบริหารการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ที่ ๗/๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยสำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

จำนวน ๑ ราย
๑.๑ อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ ๑๕
,๐๐๐ บาท

๑.๒ คุณวุฒิปริญญาตรี เน้นสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร

และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ถ้ามีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูลในระบบ
NEW GFMIS THAI จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ

๒. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๓.๑ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี

๓.๒ มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓
ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษมาก่อน

๓.๓ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ สามารถติดต่อประสานงาน

กับหน่วยงานอื่นและบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

๓.๔ สามารถทำงานนอกเวลาราชการเมื่อจำเป็น มีความขยันขันแข็ง อดทน

๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร

๔.๑ ประวัติย่อ (Resume) / ใบสมัคร

๔.๒ รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป

๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๕ สำเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
สำนักทะเบียนและผลของสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๖ ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๗ ใบรับรองแพทย์

๔.๘ หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง)

๕. การรับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถยื่นเอกสารหลักฐานตาม ข้อ ๔
ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง ชั้น ๑ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่

- ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ

๖. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองในเบื้องต้น

สำนักบริหารการคลังจะดำเนินการคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมัครในเบื้องต้นจากคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้สมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองในเบื้องต้นในวันที่
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา บริเวณโถงประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ และ
ที่
www.mfa.go.th ทั้งนี้ สำนักบริหารการคลังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากลั่นกรองและประกาศรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

๗. กำหนดการสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ

สอบสัมภาษณ์วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สำนักบริหารการคลัง ชั้น ๑ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

๘. การประกาศผล

สำนักบริหารการคลังจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา บริเวณโถงประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑
หรือที่
www.mfa.go.th

๙. การจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดในอัตราร้อยละห้า ๕ ของวงเงินค่าจ้างที่ได้รับ มาวางในวันที่ทำสัญญา ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หากผู้ใดสนใจประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักบริหารการคลัง
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๗๐ หรือ
https://www.mfa.go.th/th/content/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-2?page=5d5bd3ca15e39c306002a934&menu=5d5bd3ca15e39c306002a936

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526