เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 การขยายรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ


ประกาศวันที่ : 08 ก.พ. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 588 คน
ที่มา : 

สำนักบริหารการคลัง

รายละเอียดของข่าวสาร
การขยายรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS) จำนวน ๑ ราย

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร

- ประวัติย่อ (Resume) / ใบสมัคร

- รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

- สำเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยสำนักทะเบียนและผลของสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

- ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง)

การรับสมัคร

สามารถยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง ชั้น ในวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ที่ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ทั้งนี้ ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Fin.mfa0207@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สำนักบริหารการคลังจะดำเนินการคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมัครจากคุณสมบัติและเอกสาร หลักฐานของผู้สมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา บริเวณโถงประชาสัมพันธ์ ชั้น และที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th
ทั้งนี้ สำนักบริหารการคลังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526