เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา


ประกาศวันที่ : 14 เม.ย. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 577 คน
ที่มา : 

กปร.

รายละเอียดของข่าวสาร
กปร. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา


ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา

เงินเดือน 11,280/13,010/13,800 บาท

คุณสมบัติ

1) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2) มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น Microsoft Office และมีความสามารถในการพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
3) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ เรียบร้อย
4) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

ลักษณะงาน

1)รับผิดชอบงานธุรการ ซึ่งได้แก่ งานบริหารทั่วไปของสำนักงาน งานสารบรรณ งานพัสดุ
งานงบประมาณและการเงิน งานบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดทำทะเบียนเอกสารลับ การรักษาความปลอดภัย การดำเนินการตามแผนป้องกันอัคคีภัย การให้บริการหรือต้อนรับผู้ที่มาติดต่อราชการและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2) ปฏิบัติงานเลขานุการผู้อำนวยการ มีหน้าที่ติดต่อประสานงาน การจัดตารางนัดหมายการกลั่นกรองหนังสือเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3) พิมพ์หนังสือราชการ เอกสารต่าง ๆ การจัดทำฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลของสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มให้เป็นปัจจุบัน ทั้งข้อมูลการดำเนินงาน ข้อมูลด้านการเงิน/งบประมาณ ข้อมูลบุคคล รวมทั้งข้อมูลอื่นใด
ที่ศูนย์สารสนเทศกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการ
4) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

***********************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526