เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล


ประกาศวันที่ : 26 เม.ย. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 511 คน
ที่มา : 

จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดของข่าวสาร
จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล


ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบัน ที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

(1) ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบแนวทางการพัฒนาและปรับระบบ วิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอปรับเปลี่ยนระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบดิจิทัล
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐเพื่อปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป เช่น การเตรียมกำลังคนรุ่นใหม่ในราชการ ระบบตำแหน่งรูปแบบการจ้างงาน เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพราชการ ระบบการสรรหา ระบบการเรียนรู้และพัฒนาการบริหารผลการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ กับความผูกพันต่อราชการ เป็นต้น
(3) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง/มาตรการในการดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคราชการ โดยปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ และนำเทคโนโลยี และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทุกระดับ
(4) วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของราชการฝ่ายพลเรือนและข้าราชการประเภทอื่น โดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลในมิติที่หลากหลายและสร้างแบบจำลอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(5) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรภาครัฐในทุกระดับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
(6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

***************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกทีนี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526