เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า แผนกช่างโยธา


ประกาศวันที่ : 07 มิ.ย. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 325 คน
ที่มา : 

กองบิน

รายละเอียดของข่าวสาร
กองบิน 56 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า แผนกช่างโยธา


ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า แผนกช่างโยธา

คุณสมบัติ

1.เพศชาย
2.เป็นผู้มีสัญชาติไทย
3.มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
4.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5.ไม่เป็นข้าราขการหรือลูกจ้างของส่วนราฃการ พนักงานหรือลูกจ้าง ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราขการส่วนท้องถิ่น
6.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
7.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
8.ไม่เป็นผู้ที่อยูในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
9.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น ผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราฃการ
10.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
11.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
12.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราขการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
13.ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ 5 และ 6 อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่าน การเลือกสรร จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง
14.ต้องพ้นภาระการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราขการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
15.หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

- ติดตั้ง ซ่อม ตัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควบคุมแผงสวิทซ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานสายไฟ
- ชุบเคลือบผิวโลหะโดยกรรมวิธีทางเคมี - ไฟฟ้า
- ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้า
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
- ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

************************************************

รายละเอีดยเพิมเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526