เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านต่างประเทศ)


ประกาศวันที่ : 14 มิ.ย. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 428 คน
ที่มา : 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รายละเอียดของข่าวสาร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านต่างประเทศ)


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านต่างประเทศ)

เงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลนโยบาย/สถานการณ์ด้านการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร และข้อมูลกฎระเบียบ/มาตรการด้านความปลอดภัยอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตร
2. จัดทำฐานข้อมูลสถิติการค้าสินค้าเกษตรของไทยและประเทศคู่ค้า รวมทั้งข้อมูลการแจ้งเตือนปัญหาสินค้าเกษตรของไทย
3. ประสานงาน และสนับสนุนข้อมูล สำหรับการประชุมเจรจากับประเทศคู่ค้าเพื่อเปิดตลาด/แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร จัดทำความตกลงด้านมาตรการ SPS และจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
5. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

***********************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526