เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง


ประกาศวันที่ : 14 มิ.ย. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 465 คน
ที่มา : 

กรมการขนส่งทางบก

รายละเอียดของข่าวสาร
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง

จำนวน 3 อัตรา

วุฒิ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านสถานีขนส่งสินค้าเกี่ยวกับ
ด้านการบริหารงานทั่วไป มีลักษณะงานที่ไม่ยาก ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ หรือสอนงาน
อย่างใกล้ชิด หรือปฏิบัติงานตามคำสั่ง แบบอย่าง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด ละเอียดถี่ถ้วน
ซึ่งปฏิบัติโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถระดับพื้นฐานขั้นต้นและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ดำเนินการติดต่อประสานงานทั่วไป จัดทำเอกสารและทะเบียน ช่วยเหลือและสนับสนุน
การดำเนินการศึกษาดำเนินตามขั้นตอนและประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของงานพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า
(2) ดำเนินการติดต่อประสานงานทั่วไป จัดทำเอกสารและทะเบียน ช่วยเหลือและสนับสนุน
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความตกลงเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ภายในสถานีขนส่งสินค้า
(3) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบัญ ตรวจสอบเอกสารเข้าออกของส่วนสถานีขนส่งสินค้า หนังสือจากหน่วยงานภายในและภายนอกกรมการขนส่งทางบก งานรับส่งหนังสือ งานทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ
(4) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ กระดาษ และอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานช่าง ประสานงาน ติดตาม เพื่อให้ได้พัสดุและครุภัณฑ์ตามใบสั่งจ้าง
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับพื้นที่สำนักงาน ดูแล บำรุงรักษา จ้างซ่อม และควบคุมดูแลยานพาหนะของส่วนสถานีขนส่งสินค้า
(7) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2) ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(3) ให้บริการจัดหาจัดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสถานีขนส่งสินค้าหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสะดวกในการดำเนินงาน
(4) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

*****************************************

รายละเอียดเพิมเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526