เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


ประกาศวันที่ : 09 ก.ค. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 334 คน
ที่มา : 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รายละเอียดของข่าวสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบงบทดลองของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติทางด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้รับจากองค์กรภายนอก
2. วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลทางบัญชี เพื่อปรัปปรุงข้อมูลให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดให้ถูกต้องตามระเบียบหรือแนวปฏิบัตที่กำหนด
3. วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและนำมาจัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ ในภาพรวมระดับกรม
4. ตรวจสอบ เร่งรัด และติดตามการแก้ไขปรับปรุงบัญชีของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ถูกต้องตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่กำหนด
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่การเงินของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้านการบันทึก ปรับปรุงบัญชี และการวิเคราะห์งบการเงิน
6. ประสานและติดตามสนับสนุนงานที่ได้รับมอบหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526