เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์


ประกาศวันที่ : 09 ก.ค. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 660 คน
ที่มา : 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รายละเอียดของข่าวสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์


ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางนิเทศศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน

ลักษณะงาน

ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล
2. รวบรวม วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
เพื่อสรุปผลเป็นข้อมูลในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
3. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุตามเป้าหมาย
5. จัดทำข้อมูล เขียนข่าว บทความ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำปี คู่มือ ฯลฯ รวมทั้งภาพถ่าย ออกแบบ ผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์ เช่น การตัดต่อคลิปวีดีโอ การทำแบนเนอร์ การจัดนิทรรศการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบัน
6. สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนทำงานของหน่วยงานอื่น หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านบริการ
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

****************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526