เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์


ประกาศวันที่ : 27 ก.ค. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 280 คน
ที่มา : 

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

รายละเอียดของข่าวสาร
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์


ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์

จำนวน 2 ตำแหน่ง

วุฒิ

๑.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก
๑.๑.๑.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิต
จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๑.๑.๑.๒ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงาน

๑.1.2 หน้าที่โดยย่อ
๑.๑.๒.๑ ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
๑.๑.๒.๒ ติดตามและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ใช้และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๒.๓ นำข้อมูลเข้าและออก จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๒.๔ ซ่อม ปรับปรุง และแก้ไขขั้นต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๒.๕ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๒.๖ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๑.๑.๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับทางราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526