เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล


ประกาศวันที่ : 27 ก.ค. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 353 คน
ที่มา : 

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

รายละเอียดของข่าวสาร
ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล


ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11280 บาท

วุฒิ

๑.๒.๑.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

๒.๓.๒. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงาน

๑.๒.๒ หน้าที่โดยย่อ
๑.๒.๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูล
๑.๒.๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล
๑.๒.๒.๓ พิจารณาและจำแนกข้อมูล
๑.๒.๒.๔ จัดเก็บเอกสารข้อมูลเข้า - ออก
๑.๒.๒.๕ จัดรูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการควบคุมและปฏิบัติต่อข้อมูล
๑.๒.๒.๖ จัดเก็บแฟ้มข้อมูลโปรแกรม
๑.๒.๒.๗ จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน
๑.๒.๒.๘ ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๒.๙ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526