เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


ประกาศวันที่ : 20 พ.ย. 2566
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 140 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียดของข่าวสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานบัณฑิตศึกษา
1. สนับสนุนข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2. จัดการประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา
3. ประสานงานการจัดทำตารางสอน การจัดทำแผน และการขออนุมัติเปิดรายวิชา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับอาจารย์ประจำ
4. เบิกจ่ายค่าสอนและค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
5. จัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอนและดำเนินการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ร่างโต้ตอบและจัดเก็บหนังสือราชการของงานบัณฑิตศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานวารสาร
1. รับบทความวิชาการจากผู้ส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์และระบบวารสาร Thaijo
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและความสมบูรณ์ของเนื้อหาให้ครบถ้วนตามเกณฑ์วารสารที่กำหนดไว้
3. รวบรวม วิเคราะห์ และคัดแยกบทความวิชาการตามกลุ่มหรือประเภทบทความวิชาการ
4. รับคืนบทความวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมสรุปข้อปรับปรุงแก้ไขและแจ้งไปยังเจ้าของบทความวิชาการเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
5. ดำเนินการจัดประชุมและสรุปจำนวนบทความวิชาการที่พร้อมจัดส่งไปยังโรงพิมพ์
6. เผยแพร่บทความวิชาการที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารผ่านระบบออนไลน์
7. เผยแพร่วารสารผ่านระบบออนไลน์และจัดส่งรูปเล่มวารสารไปยังหน่วยงานภายนอก

งานด้านบริหาร
1. รับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและนำนโนบายสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**********************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526