เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร


ประกาศวันที่ : 01 ก.พ. 2567
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 124 คน
ที่มา : 

กรมหม่อนไหม

รายละเอียดของข่าวสาร
กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร


ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ


ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาสาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิง่ทอและการออกแบบแฟชั่น

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (ทุกขั้นตอน) และประสานงานสนับสนุนร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และเครือข่ายสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา กรมหม่อนไหม
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ เทคดนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป นวัตกรรม และมาตรฐานเกี่ยวกับกรมหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและผลพลอยได้
3. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนงาน กิจกรรมโครงการด้านหม่อนไหม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องและการบริการในพื้นที่รับผิดชอบ
4. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีหม่อนไหม จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตหม่อนไหม การเพิ่มมูลค่าการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าหม่อนไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และผลพลอยได้รวมทั้งพัฒนาอาชีพและสนับสนุนการตลาดหม่อนไหม
6. ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลการจัดทำรายงานต่างๆ ของหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

******************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526