เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถิติ


ประกาศวันที่ : 19 มี.ค. 2567
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 268 คน
ที่มา : 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายละเอียดของข่าวสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถิติ


ตำแหน่ง พนักงานสถิติ

คุณสมบัติ

ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์

ลักษณะงาน

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับสถิติ ซี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ใช้วิชาการทางด้านสถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จังหวัดตาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
-ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
-ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และแนบนัยของข้อมูลในแบบสำมะโน/สำรวจ
-สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจสถิติ อาทิ ช่วยในการจัดร่างตารางรายงานสถิติ ช่วยร่างแบบสอบถาม การบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์ตารางสถิติโครงการต่างๆ
-วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ จัดทำแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ และสื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์
-ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อาทิ อินโฟกราฟิคข้อมูลสถิติ โครงการสำมะโน/สำรวจต่างๆ
-ให้บริการข้อมูลสถิติ ให้คำปรึกษา และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

**************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526