เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน
TGAT คืออะไร
CU-ATS คืออะไร
A-Level คืออะไร
GED คืออะไร
BMAT คืออะไร

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครสภากาชาดไทย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 7


ประกาศวันที่ : 29 มี.ค. 2567
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 156 คน
ที่มา : 

สภากาชาดไทย

รายละเอียดของข่าวสาร
สภากาชาดไทย รับสมัครสภากาชาดไทย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 7


ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 7

วุฒิ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านการบัญชี ด้านบริหารธุรกิจ ด้านวิศวกรรม ด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน

บริหารจัดการ กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล สนับสนุน ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน และวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มงาน เช่น การจัดหาพัสดุ งานบริหารคลังพัสดุ งานบริหารทั่วไป และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพัฒนางาน ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ให้ทันสมัยต่อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของการพัสดุที่ปรับเปลี่ยน รวมถึงเทคโนโลยี การดำเนินธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยประสานงานและบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

ตัวอย่างรายละเอียดงาน
1.1 งานด้านการจัดหาพัสดุ :
- วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปี ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง เช่น รวบรวมความต้องการใช้พัสดุ จัดทำร่างข้อกำหนด สรรหาและคัดเลือก เจรจาต่อรอง ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ติดตามการส่งมอบ การตรวจรับพัสดุ การประเมินผู้ขายตามเกณฑ์ที่กำหนด บริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า
- ร่างและตรวจสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือโต้ตอบ จัดทำทะเบียนคุมสัญญาและหลักประกันต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริหารการเบิกจ่ายได้ทันเวลา และเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญา
1.2 งานบริหารคลังพัสดุ
- ตรวจรับ เบิกจ่ายพัสดุที่เข้า-ออกจากคลังเก็บพัสดุ และบันทึกกิจกรรมในระบบงานที่เกี่ยวข้อง
- บริหารสินค้าคงคลัง วิธีการจัดเก็บ ระดับที่จะจัดเก็บ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
1.3 งานบริหารทั่วไป
- การเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ
- งานสารบรรณ งานประชุม งานการเงิน งบประมาณ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน
1.4 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

*****************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>

 

©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526