เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-25 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถิติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ พนักงานบริหารทั่วไป จำนวนรวม 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-25 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 10 สาขาวิชา 572 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพินิจและคุ้มครองและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการทหารช่าง รับสมัครบุคคล (ชาย/หญิง) เข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 4 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 43 อัตรา สังกัดศูนย์เอราวัณ ตั้งแต่บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมณฑลทหารบกที่ 44 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้าเป็นทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชน จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธ.ก.ส. ขยายเวลาการฝากประวัติเพื่อสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 เมษายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการค้าภายใน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการชั่งตวงวัด นักวิชาการเงินและบัญชี สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครและแต่งตั้งทนายความอาสา สคช.ส่วนกลาง จำนวน 3 ฝ่าย รวม 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 10 สังกัด 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 14 ตำแหน่ง 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 -26 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงานบุคคลภายนอก อัตราคนพิการ ปี 2560 จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน วุฒิ ปวส - ป.โท จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. - 4 พ.ค.60 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 27 จำนวน 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ จำนวน 202 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน -17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-26 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ ชาย 40 หญิง 30 รวม 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 45 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-26 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค หลายจังหวัด) จำนวน 19 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วย รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกล้วย จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร ตั้งแต่วันที่ 20-27 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกสถ. เดินหน้าจัดสอบบรรจุอปท.ตามเขตที่สอบ 10 เขต จำนวน 84 ตำแหน่งอัตราว่างกว่า 21,000 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวนรวม 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 - 2 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 345 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนการบิน รับพนักงานราชการของกองทัพอากาศชาย/หญิง จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ป.ตรี-ป.โท จำนวนรวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 7 สาขาวิชา 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวส.) จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 85 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงงานยาสูบ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-25 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกสถ. เตรียมจัดสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จำนวน 84 ตำแหน่ง 14,653 อัตรา รับสมัครออนไลน์ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้ 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 85 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานรวมลิงค์ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย ทั่วไป ปี พ.ศ.2560 ทยอยประกาศ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสรุปบัญชีข้อมูลตำแหน่งว่าง/สาขาวิชาเอก ของ กศจ. ที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานตำรวจท่องเที่ยว เตรียมเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ชาย,หญิง จำนวน 300 อัตรา(ชาย 250 อัตรา หญิง 50 อัตรา) 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ชาย,หญิง จำนวน 80 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 9 มิถุนายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชาย,หญิง จำนวน 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 23 เมษายน 2560