เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 71 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 44 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 48 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-24 กันยายน 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพระธรรมนูญ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 ตำแหน่ง 69 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 กันยายน 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 88 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 กันยายน 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการ เป็นพลทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) จำนวน 146 นาย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ปปง. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) จำนวนหลายตำแหน่ง 133 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2563 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน พ.ศ. 2563  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน พ.ศ. 2563