เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 มีนาคม 2564  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 53 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-29 มีนาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมช่างอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 มีนาคม 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-17 มีนาคม 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน 80 นาย สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวนหลายตำแหน่ง 124 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 มีนาคม 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการทหารสื่อสาร รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 มีนาคม 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 22 ตำแหน่ง 141 อัตรา สมัครอนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง 99 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2-29 มีนาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ จำนวน20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวนหลายตำแหน่งทั่วประเทศ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9-31 มีนาคม 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนของหน่วย จำนวน 180 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการนายทหารประทวน จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 23 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ จำนวนหลายตำแหน่ง 100 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลทหารราบที่ 4 รับบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-2 มีนาคม 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 103 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 14 ตำแหน่ง 133 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2564