เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT] รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานจำนวน 9 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชน จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 587 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน,ทหารกองหนุน เข้าเป็นทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา(อสพ.) ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเเป็นพนักงาน จำนวน 21 ตำแหน่ง 123 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ที่ มท 0809.3 /ว23 การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 28 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5- 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทัพภาคที่2 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อเตรียมบรรจุทดแทน ตามจำนวนที่ขาดอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานด้านการลงทุน จำนวน 6 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทหารพรานที่ 46 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 23 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตำบลป่าคลอก รับสมัครบุคคลเพื่งสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขาวิชา จำนวน 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี-โท ทุกสาขาวิชา จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมกิจการพลเรือนทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15-30 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งเเต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมศุลกากร รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งเเต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม จำนวน 7 ตำแหน่ง 45 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 155 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 515 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-30 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมท่าอากาศยาน รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ เดือนพฤษภาคมกว่า 62,000 อัตรา ย้ำ! ไม่เลือกงาน ไม่ตกงาน 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รับสมัครนักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 2 ทั่วประเทศ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 10-31 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-16 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2560 อัตราว่าง จัดสอบแข่งขันของ กสถ. จำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าอบรมและทดสอบ “ช่างไฟฟ้ามืออาชีพฯ ระดับ 1” ฟรี !! จำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้ - 2 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและลุกจ้าง จำนวนรวม 80 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ รับสมัครพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงาน ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างภาพปฏิบัติ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 24 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 49 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานรวมลิงค์กศจ. ประกาศผลการสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทั่วไป ปี พ.ศ.2560 ทยอยประกาศ 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกสถ. เดินหน้าจัดสอบบรรจุอปท.ตามเขตที่สอบ 10 เขต จำนวน 84 ตำแหน่งอัตราว่างกว่า 21,000 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานตำรวจท่องเที่ยว เตรียมเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ชาย,หญิง จำนวน 300 อัตรา(ชาย 250 อัตรา หญิง 50 อัตรา) 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ชาย,หญิง จำนวน 80 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 9 มิถุนายน 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป