เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 10 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเศรษฐกร,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสํานักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้าง(งบพิเศษ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักการข่าว จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานประจำสำนักงาน จำนวนรวม 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี พื้นที่ ระยอง 2, ร้อยเอ็ด, น่าน จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลฝาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 20-29 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 13-31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 28 เมษายน 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครงานเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 มีนาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 10-24 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 20-29 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร , เจ้าหน้าที่ประมง ตั้งแต่วันที่ 16-24 มีนาคม พ.ศ. 2560