เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระะทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 4 อัตรา ตั้งแแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต และพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – วันที 5 มีนาคม 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสรรพสามิต และพนักงานประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานสินค้า วุฒิ ป.ตรี-เอก ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - เขต3 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-23 กุมภาพันธ์ 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลเมืองน่าน รับสมัครสอบเพื่อสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 กุมภาพันธ์ 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.มุกดาหาร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียน จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้บริหารตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 9-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.หนองบัวลำภู เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2561 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2561