เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงาน วุฒิ จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 5 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร เขต 4 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตรและนายช่างไฟฟ้า (เขต 3) ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระะทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่งและพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 9 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการขนส่งทางบกจังหวัดนครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการขนส่งทางบกจังหวัดสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตำบลสำโรงพลัน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร (ส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ป.ตรี (วท.บ.) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 23 กลุ่มวิชา ตั้งวันที่ 3 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560