เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 6 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-29 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานรพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 23-30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสสจ.ปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน สำนักงานจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตำบลบ้านค้อ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลตำบลกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 49 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 22 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.กาญจนบุรี เขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพม.เขต 22 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์และตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11-17 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสพป.กรุงเทพมหานคร รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 16 ตุลาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครุ กศน. ตำบล จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21-30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ตั้งแต่วันที่ 8-22 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานวิชาการปฏิบัติงานภูมิสภาปนิก ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 15-23 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ รับสมัครพนักงานโครงการ (Call Center) จำนวน 4 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ -31 สิงหาคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 1-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560