เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 21-31 มกราคม พ.ศ. 2562


ประกาศวันที่ : 21 ม.ค. 2562    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1388 คน
ที่มา : 

กรมการจัดหางาน

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 21-31 มกราคม พ.ศ. 2562


ตำแหน่ง นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

เงินเดือน 40,080 บาท

คุณสมบัติ

1.ได้รับปริญญาบัตรไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2.มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หรือวางแผนและบริหารกำลังคนขององค์กร ดังนี้
2.1 สำหรับวุฒิปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 15 ปี
2.2 สำหรับวุฒิปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 12 ปี
2.3 สำหรับวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 10 ปี
3.มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, การวางแผนและบริหารกำลังคนขององค์กร, ทำงานที่มีความสำคัญ ท้าทาย มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร, การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอันเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการแรงงาน, การถ่ายทอดความรู้ นิเทศงาน การวัดและประเมินผล และการให้คำปรึกษาเชิงนโยบายแก่หน่วยงาน
4.มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 เรื่อง


ลักษระงาน

1.ด้านปฏิบัติการ
1.1 ให้คำปรึกษาการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึก
ที่เหมาะสมกับแนวโน้มการจ้างงานในปัจจุบัน และครอบคลุมการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มที่ประสงค์จะทำงาน
1.2 เสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เชิงลึก ด้วยแนวคิดหรือนวัตกรรม รวมทั้งเครื่องมือในการคัดกรองผู้สมัครงานให้ตรงกับความต้องการ
ของแต่ละตำแหน่งงานให้สอดรับกับสถานการณ์ตลาดแรงงาน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึก และประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบ ก่อนวางแนวทางในการปฏิบัติงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ให้เจ้าหน้าที่นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2.ด้านวางแผน
2.1 ศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างและปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของกลุ่มจังหวัดที่ปฏิบัติงาน (กลุ่มจังหวัด EEC, กลุ่มจังหวัด Smart City และกลุ่มจังหวัดที่มีสถานประกอบการและการจ้างงานจำนวนมาก) เพื่อให้เห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดเพื่อให้ผล
การวิเคราะห์ภาพรวมและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาในแต่ละจังหวัดมีความเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การปรับความต้องการแรงงานของประเทศ ปรับกำลังแรงงานให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน และวางแนวทาง
การรักษาเสถียรภาพของตลาดแรงงาน
2.2 วางแผนพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ของกรมการจัดหางานให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน
2.3 วางแผนและร่วมดำเนินการติดตาม และประเมินผลด้านการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึก พร้อมทั้งวางแผนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐและเพิ่มศักยภาพให้บริการของรัฐให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำแก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารของกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 รวมทั้งเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมหารือ เจรจา เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานร่วมกัน
4.ด้านการบริการ
4.1 ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนหางาน หรือผู้ต้องการหางานทำ
4.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึกได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
5.ปฏิบัติงานตาม Action Plan ที่กรมการจัดหางาน
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562


*****************************************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>
ข่าวยอดฮิต
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 54 อัตรา
สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 125 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 59 ตำแหน่ง 4,529 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ชาย หญิง วุฒ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 577 อัตรา
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายตำแหน่ง 832 อัตรา
กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526