เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 21-31 มกราคม พ.ศ. 2562


ประกาศวันที่ : 21 ม.ค. 2562    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1479 คน
ที่มา : 

กรมการจัดหางาน

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 21-31 มกราคม พ.ศ. 2562


ตำแหน่ง นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

เงินเดือน 40,080 บาท

คุณสมบัติ

1.ได้รับปริญญาบัตรไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2.มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หรือวางแผนและบริหารกำลังคนขององค์กร ดังนี้
2.1 สำหรับวุฒิปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 15 ปี
2.2 สำหรับวุฒิปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 12 ปี
2.3 สำหรับวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 10 ปี
3.มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, การวางแผนและบริหารกำลังคนขององค์กร, ทำงานที่มีความสำคัญ ท้าทาย มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร, การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอันเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการแรงงาน, การถ่ายทอดความรู้ นิเทศงาน การวัดและประเมินผล และการให้คำปรึกษาเชิงนโยบายแก่หน่วยงาน
4.มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 เรื่อง


ลักษระงาน

1.ด้านปฏิบัติการ
1.1 ให้คำปรึกษาการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึก
ที่เหมาะสมกับแนวโน้มการจ้างงานในปัจจุบัน และครอบคลุมการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มที่ประสงค์จะทำงาน
1.2 เสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เชิงลึก ด้วยแนวคิดหรือนวัตกรรม รวมทั้งเครื่องมือในการคัดกรองผู้สมัครงานให้ตรงกับความต้องการ
ของแต่ละตำแหน่งงานให้สอดรับกับสถานการณ์ตลาดแรงงาน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึก และประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบ ก่อนวางแนวทางในการปฏิบัติงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ให้เจ้าหน้าที่นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2.ด้านวางแผน
2.1 ศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างและปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของกลุ่มจังหวัดที่ปฏิบัติงาน (กลุ่มจังหวัด EEC, กลุ่มจังหวัด Smart City และกลุ่มจังหวัดที่มีสถานประกอบการและการจ้างงานจำนวนมาก) เพื่อให้เห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดเพื่อให้ผล
การวิเคราะห์ภาพรวมและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาในแต่ละจังหวัดมีความเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การปรับความต้องการแรงงานของประเทศ ปรับกำลังแรงงานให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน และวางแนวทาง
การรักษาเสถียรภาพของตลาดแรงงาน
2.2 วางแผนพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ของกรมการจัดหางานให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน
2.3 วางแผนและร่วมดำเนินการติดตาม และประเมินผลด้านการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึก พร้อมทั้งวางแผนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐและเพิ่มศักยภาพให้บริการของรัฐให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำแก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารของกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 รวมทั้งเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมหารือ เจรจา เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานร่วมกัน
4.ด้านการบริการ
4.1 ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนหางาน หรือผู้ต้องการหางานทำ
4.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึกได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
5.ปฏิบัติงานตาม Action Plan ที่กรมการจัดหางาน
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562


*****************************************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>
ข่าวยอดฮิต
กรมบังคับคดี กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 111 อัตรา
กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 27 อัตรา
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 117 อัตรา
กรมสรรพากร กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 104 อัตรา
กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง จำนวน 39 อัตรา
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง 50 อัตรา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 210 อัตรา
กรมประมง กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526