เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย รับสมัครพนักงานปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2562


ประกาศวันที่ : 24 ม.ค. 2562    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 425 คน
ที่มา : 

สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย รับสมัครพนักงานปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2562


 พนักงานปฏิบัติการ ระดับ  3 - 5  ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,240 - 39,250 บาท

1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดทำรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ (สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน) ดูแลงานรังวัดที่ดินและงานระวังชี้แนวเขตที่ดิน ตรวจสอบที่ดินและอาคาร และจัดทำแผนผังที่ดินและอาคาร      รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
1.1 จัดทำรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ (สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน) โดย                                 ดำเนินการสำรวจที่ดินและอาคารตามโฉนดที่ได้รับมอบหมาย เขียนแผนผังที่ดินและอาคาร และวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ กฎหมาย การตลาด ราคาประเมิน เป็นต้น  ของที่ดินและอาคารตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโฉนดหรือแบบก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณา
1.2 จัดการงานรังวัดที่ดินและระวังชี้แนวเขตที่ดิน โดยดำเนินการยื่นคำร้องขอ                            รังวัดที่ดินกับสำนักงานที่ดินของท้องที่นั้น ๆ และประสานงานกับช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินและเจ้าของที่ดิน ในการระวังชี้แนวเขตที่ดินตามหนังสือแจ้งเรื่องชี้เขตที่ดินของสำนักงานที่ดิน เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องตามที่ระบุในโฉนด และป้องกันผู้บุกรุกเข้ามาในที่ดิน
1.3 ดำเนินการตรวจสอบที่ดินและอาคารที่มีผู้ที่ประสงค์จะบริจาค โดยสำรวจที่ดินตามโฉนดที่ดินและสภาพอาคารที่ผู้จะบริจาคมอบให้สภากาชาดไทย และจัดทำแผนผังที่ดินหรือแบบก่อสร้างอาคาร ประเมินราคาทุนทรัพย์ เพื่อรับมอบที่ดินหรืออาคารตามข้อมูลที่ผู้ประสงค์จะบริจาคได้แจ้งไว้
1.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุ  21 - 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ในสาขา  วิชาการสำรวจ ก่อสร้าง โยธา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Social Media และ Internet ได้เป็นอย่างดี     
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้3. การรับสมัคร
     ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหาร       งานทั่วไป สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2256-4078 - 80 ต่อ 22 กำหนดรับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่        16 มกราคม ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ 
4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป          ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ            จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
7. ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ วุฒิการศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 150 บาท         (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
2. ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับที่แนบประกอบใบสมัคร
3. ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ        อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
4. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศ  รับสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้        มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน/เวลา และสถานที่สอบ
     สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานที่ปิดประกาศของสำนักงานจัดการทรัพย์สินฯ                ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 และทาง http://property.redcross.or.th 
7. วิธีการสอบแข่งขัน 
1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
                              เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ประกอบด้วยวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล วิชาภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย เศรษฐกิจและสังคม 
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
                    เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งงานที่สมัคร
3. การสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน  เพื่อวัดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ Internet
4. การสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (100 คะแนน)  
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะบรรจุ     และแต่งตั้ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สมัครต้องได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จะถือว่าเป็น    ผู้ผ่านการคัดเลือก 
9. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี 
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นไปเมื่อครบกำหนด 2 ปี หรือถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีลักษณะอย่างเดียวกันนี้ และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว 
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบได้ โดย
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิประสบการณ์และระดับที่กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
11. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย  เช่น
1. สวัสดิการการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
2. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
3. สวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. สวัสดิการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย
5. สวัสดิการสมัครกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
6. การได้รับเหรียญกาชาดสดุดี เมื่อปฏิบัติงานครบเกณฑ์ที่กำหนด
 
ข่าวยอดฮิต
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 54 อัตรา
สถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 125 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 59 ตำแหน่ง 4,529 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ชาย หญิง วุฒ ป.ตรีทุกสาขา จำนวน 577 อัตรา
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 จำนวนหลายตำแหน่ง 832 อัตรา
กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526