เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไม้ ผชย.บน.2 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562


ประกาศวันที่ : 12 พ.ย. 2562    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 539 คน
ที่มา : 

กองทัพอากาศ

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook
รายละเอียดของข่าวสาร

กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไม้ ผชย.บน.2 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562


ตำแหน่ง ช่างไม้ ผชย.บน.2


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับสมัคร
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๑.๒ เพศชาย เท่านั้น
๑.๓ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
๑.๔ สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างก่อสร้าง ได้เกรดเฉลี่ย สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ ในกรณีที่เป็นงานต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียน การสอบในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานช่างไม้ ไม่ต่ํากว่า ๕ ปี
๑.๕ เป็นผู้พ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว (ผ่านการ เกณฑ์ทหาร หรือ จบ รด.ปี ๓)
๑.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๗ ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานลูกจ้างของ หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๑.๘ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑.๙ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ ในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น ผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๑.๑๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะ กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑.๑๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้อง คําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทําโดยประมาท
ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๑.๓ และ ๑.๘ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการ เลือกสรร จะต้องลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวก่อนทําสัญญาจ้าง

ลักษณะงาน

๑. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
๒. ออกแบบ วางแผน และประมาณการเกี่ยวกับช่างไม้
๓. ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๖. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

************************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526