เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  ใบประวัติ  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน   อัตราค่าโฆษณา  รวมแนวข้อสอบ
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา จำนวน 169 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-16 ธันวาคม 2563


ประกาศวันที่ : 26 พ.ย. 2563    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 445 คน
ที่มา : 

เมืองพัทยา

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook
รายละเอียดของข่าวสาร

เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา จำนวน 169 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-16 ธันวาคม 2563


ด้วยเมืองพัทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเมืองพัทยา (พศ. 2564 - 2566) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทย เรื่อง หลักกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเมืองพัทยา ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจำงเมืองพัทยา จำนวน 169 อัตรา โดยมีรายละเอียดตังนี้
1) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
1.1) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
1.2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
1.3) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประขาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 1 อัตรา
1.5 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
2.) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ)
2.1) พนักงานเทศกิจ จำนวน 5 อัตรา
2.2) พนักงานดับเพลิง จำนวน 8 อัตรา
2.3) พนักงานวิทยุ จำนวน 1 อัตรา
2.4) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตคน จำนวน 4 อัตรา
2.5) นายท้ายเรือยนต์ จำนวน 2 อัตรา
2.6) ผู้ช่วยช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
2.7) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตกแต่งสวน จำนวน 4 อัตรา
2.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 18 อัตรา
3.) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
3.1) ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ จำนวน 7 อัตรา
3.2) ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 7 อัตรา
3.3) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตคน จำนวน 6 อัตรา
3.4) ตำแหน่งนายท้ายเรือยนต์ จำนวน 3 อัตรา
3.5) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา
3.6) ตำแหน่งพนักงานขับครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 3 อัตรา
3.7) ตำแหน่พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 5 อัตรา
3.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
3.9) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างปูน จำนวน 2 อัตรา
3.10) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 4 อัตรา
3.11) คนงาน จำนวน 75 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาและการเลือกสวร
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่กิน 60 ปื ในวันรับสมัคร
3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.ไม่ป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนตไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเมืองพัทยา
5.ไม่ป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น

  1. ไม่ป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพาษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิตลหุโทษ
    8.ไม่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนห้องถิ่น

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัครมีดังต่อไปนี้
1.ใบสมัครเข้าทำงาน (ขอรับได้ ณ สถานที่รับสมัคร หรือที่ฝ่ายสรรหา บรจุและแต่งตั้ง)
2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาคำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรอง และระเบียนแสตงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6.สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนซื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
7.หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ฉบับจริง จากหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่เคยทำงานอย่างชัดเจน (สำหวับตำแหน่งผู้มีทักษะ)

  1. ใบรับรองแพทย์ โดยต้องเป็นสถานพยาบาลของรัฐ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานเมืองพัทยา ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร

โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ คนละ 100 บาท พนักงานจ้างทั่วไป 50 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. (เวันวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร ณ ศูนย์อาหารเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียตเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 - 3126 ตามวันและเวลาราชการ

https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3969991026344945/?d=n

*********************************

>เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526