เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 12-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


ประกาศวันที่ : 02 พ.ค. 2565    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 411 คน
ที่มา : 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 12-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน

คุณสมบัติ

--มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ภายในหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักพรตหรือนักบวชในทุกศาสนา
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(10) ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(11) ในกรณีที่เป็นชาย ถ้าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ต้องลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายนั้นแล้ว และจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
- ได้รับการขึ้นทะเบียนเข้ารับราชการทหารในกองประจำการ ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ได้รับหนังสือสำคัญ แบบ สด 8
- ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ แบบ สด.43
(12) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูดและเขียน รวมถึงใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาได้

ลักษณะงาน

ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ทำหน้าที่ ศึกษา จัดเตรียม ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในและการประชาสัมพันธ์ภายนอก ตามที่ได้รับสั่งการหรือได้รับมอบหมาย
1.2 ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน หรือแนวทางสำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 1.3 ทำหน้าที่เขียนข่าว บทความ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ หรือผลิตสื่อต่าง ๆ สำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.4 ทำหน้าที่สร้างสรรค์จัดทำกิจกรรม จัดการรณรงค์ จัดนิทรรศการ สำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.5 ทำหน้าที่ประสานงาน สื่อสัมพันธ์ และวางแผนสื่อ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในสื่อภายใน สื่อภายนอก สื่อมวลชนในและต่างประเทศ สื่อสังคมออนไลน์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.6 รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล สำหรับการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของข่าวสาร ภาพลักษณ์ ใช้สำหรับดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.7 ติดตามและสำรวจความคิดเห็น ภาพลักษณ์ ที่มีต่อองค์กร หรือ ประเด็น หรือ วาระทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กร บุคคลากร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.8 ทำหน้าที่กำหนด ควบคุม ทิศทาง ข้อมูลข่าวสาร ภาพลักษณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร
1.9 ทำหน้าที่ชี้แจง เอกสาร ข่าวสาร คำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ข้าราชการตำรวจ ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.10ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับสั่งการหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานหรือโครงการต่างๆ ของ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการตำรวจ ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง


ตั้งแต่วันที่ 12-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


******************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>


เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526