เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  รวมแนวข้อสอบ |  งานเอกชน |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 32 ตำแหน่ง 76 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565


ประกาศวันที่ : 01 มิ.ย. 2565    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 380 คน
ที่มา : 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 32 ตำแหน่ง 76 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

----------------------------------

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.1 ชื่อตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพและอนามัยของ ประชาชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้น วางแผน และพัฒนา วิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลโกรกพระ 1 อัตรา

ค่าจ้าง 18,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.2 ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาลปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์

ศึกษา...

- 2 -


ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ใน

มาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบำบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 8 อัตรา

- โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 2 อัตรา

- โรงพยาบาลไพศาลี 1 อัตรา

- โรงพยาบาลตาคลี 1 อัตรา

- โรงพยาบาลแม่วงก์ 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมตาบง สสอ.ชุมตาบง 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเดื่อ สสอ.ไพศาลี 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะคร้อ สสอ.ไพศาลี 1 อัตรา

ค่าจ้าง 18,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.3 ชื่อตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาทและความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยวิธีกายภาพบำบัด โดยการใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การดัด การดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่างๆ เพื่อฟื้นฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพ หรือพิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา

- โรงพยาบาลพยุหะคีรี 1 อัตรา

- โรงพยาบาลหนองบัว 1 อัตรา

ค่าจ้าง 18,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 25681.4...

- 3 -


1.4 ชื่อตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่นๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและการกำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรคการใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ทำรายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลโกรกพระ 1 อัตรา

ค่าจ้าง 18,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.5 ชื่อตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางห้อง ปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนำผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรงและติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ การกำหนดคุณลักษณะ และการควบคุม การใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ำยาต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ การให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลไพศาลี 1 อัตรา

ค่าจ้าง 18,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568

1.6...

- 4 -


1.6 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร อาชีวอนามัย เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุขวัดและประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้าน การสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 5 อัตรา

- โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 1 อัตรา

- โรงพยาบาลตากฟ้า 2 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ สสอ.เมืองนครสวรรค์ 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นโพธิ์ สสอ.ชุมแสง 1 อัตรา

ค่าจ้าง 18,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.7 ชื่อตำแหน่ง นักโภชนาการ

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหาโภชนาการด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมภาวะโภชนาการของผู้ป่วยหรือประชาชน สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านโภชนาการของประชาชนภาคต่างๆ เพื่อหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผนป้องกันและบำบัดโรคขาดสารอาหาร วิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อกำหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการ ส่งเสริมการผลิตอาหารที่จำเป็นแก่การปรับปรุงภาวะโภชนาการ ค้นคว้า ทดลองและพัฒนาสูตรอาหาร ซึ่งมีคุณค่าด้านโภชนาการกำหนดรายการอาหารควบคุมและให้คำแนะนำในการประกอบอาหารเฉพาะโรค จัดสอนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ความรู้ประชานิเทศด้านโภชนาการทางสื่อมวลชนโดยวิธีต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา

- โรงพยาบาลหนองบัว 1 อัตรา

- โรงพยาบาลแม่วงก์ 1 อัตรา

ค่าจ้าง 18,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568

1.8...

- 5 -


1.8 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลท่าตะโก 1 อัตรา

ค่าจ้าง 15,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.9 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลท่าตะโก 1 อัตรา

ค่าจ้าง 15,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.10 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)

กลุ่มงาน เทคนิค

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลทำการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ช่วยเหลือภาวะคุมคามต่อชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมตรวจสอบประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และสภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน ร่วมตัดสินใจและให้การช่วยเหลือ โดยการเคลื่อนย้ายหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งการใช้วิทยุสื่อสารประสานงานกับเครือข่าย เพื่อรายงานสถานการณ์ ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือและการเตรียมรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องอัตราว่าง...

- 6 -


อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลพยุหะคีรี 1 อัตรา

ค่าจ้าง 13,800 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.11 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

กลุ่มงาน เทคนิค

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านทันตสาธารณสุข บริการด้านทันตกรรม จัดเตรียมดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ ให้พร้อมใช้ รวบรวมจัดทำรายงาน สถิติ ทางด้านทันตสาธารณสุข และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติธรรม สสอ.เมืองนครสวรรค์ 1 อัตรา

ค่าจ้าง 13,800 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.12 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กลุ่มงาน เทคนิค

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชีทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลลาดยาว 1 อัตรา

ค่าจ้าง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9,400 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 11,500 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 25681.13...

- 7 -


1.13 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

กลุ่มงาน เทคนิค

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อการเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 5 อัตรา

- โรงพยาบาลชุมตาบง 2 อัตรา

- โรงพยาบาลลาดยาว 2 อัตรา

- โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 1 อัตรา

ค่าจ้าง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9,400 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 11,500 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.14 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงาน เทคนิค

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทำข้อมูล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การจัดทำ การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 5 อัตรา

- โรงพยาบาลท่าตะโก 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระนอน สสอ.เมืองนครสวรรค์ 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งสูง สสอ.แม่วงก์ 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สสอ.ลาดยาว 1 อัตรา

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 1 อัตรา

ค่าจ้าง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9,400 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 11,500 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568

1.15...

- 8 -


1.15 ชื่อตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

กลุ่มงาน เทคนิค

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านช่างเทคนิค ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่าง ควบคุม ดูแลบำรุงรักษา ตรวจซ่อม ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ สำรวจ ออกแบบระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับโลหะ ช่วยคำนวณราคารายการและประมาณราคา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลชุมแสง 1 อัตรา

ค่าจ้าง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9,400 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 11,500 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.16 ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผู้ป่วย ทางร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กำหนดไว้ในด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลลาดยาว 1 อัตรา

ค่าจ้าง 9,400 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.17 ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปตามนโยบายหรือเป้าหมายที่องค์กรกำหนด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของนักวิชาการสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


อัตราว่าง...

- 9 -


อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเดื่อ สสอ.ไพศาลี 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ สสอ.ลาดยาว 1 อัตรา

ค่าจ้าง 9,400 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.18 ชื่อตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยเหลือเภสัชกรในขั้นตอนการทายา หรือผลิตยา โดยร่วมกับทีมงานวางแผน กำหนดปริมาณยาที่จะผลิตและการแบ่งบรรจุยาไว้ล่วงหน้า จัดทำบัญชีควบคุมการเลิกจ่ายเวชภัณฑ์ จัดยาตามใบสั่งยาและพิมพ์สลากยาด้วยระบบสารสนเทศ รวมทั้งเตรียมยาและจ่ายยาในคลินิกโรคเรื้อรังและอื่นๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 1 อัตรา

ค่าจ้าง 9,400 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.19 ชื่อตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติให้บริการจัดทำบัตรผู้ป่วยประเภทต่างๆ ในระบบสารสนเทศ ค้นหาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก้ผู้มารับบริการ พร้อมบันทึกลงทะเบียนรหัสโรคตามระบบสากล และจัดเก็บเวชระเบียน แฟ้มประวัติผู้ป่วย ตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลตากฟ้า 1 อัตรา

ค่าจ้าง 9,400 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.20...

- 10 -


1.20 ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือและให้บริการทั่วไปในห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ ช่วยสำรวจและเก็บตัวอย่างในพื้นที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ สัตว์ทดลอง ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ สัตว์ทดลองทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา

- โรงพยาบาลพยุหะคีรี 1 อัตรา

- โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 1 อัตรา

ค่าจ้าง 8,690 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.21 ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมและทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยาและคลังยาเพื่อป้องกันอุบัติการณ์ที่จะเกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 1 อัตรา

ค่าจ้าง 8,690 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.22 ชื่อตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลโปรแกรมต่างๆ หรือพิมพ์ข้อมูลลงในบัตร พิมพ์หนังสือ คัดสำเนา จัดเก็บ ค้นหาและติดตามเรื่อง คัดลอกลงรายการต่างๆ ร่างหนังสือ โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง สรุปความเห็น รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการในงานที่เป็นความรับผิดชอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง...

- 11 -


อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา

- โรงพยาบาลตาคลี 1 อัตรา

- โรงพยาบาลชุมแสง 1 อัตรา

ค่าจ้าง 8,690 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2564


1.23 ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และวินัยจราจร มีจิตรบริการสาธารณะ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ แก้ไขข้อขัดข้องในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลลาดยาว 1 อัตรา

ค่าจ้าง 8,690 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.24 ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านช่างทั่วไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ของหน่วยงาน ให้ปลอดภัยพร้อมใช้งาน โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยทีมงานช่างทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลตาคลี 1 อัตรา

ค่าจ้าง 8,690 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2564
1.25...

- 12 -


1.25 ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 11 อัตรา

- โรงพยาบาลไพศาลี 1 อัตรา

- โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 1 อัตรา

- โรงพยาบาลแม่วงก์ 1 อัตรา

- โรงพยาบาลลาดยาว 2 อัตรา

- โรงพยาบาลตาคลี 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกคลาน สสอ.ลาดยาว 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสังข์ สสอ.ลาดยาว 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข สสอ.ชุมแสง 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ สสอ.เมืองนครสวรรค์ 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทร สสอ.เมืองนครสวรรค์ 1 อัตรา

ค่าจ้าง 8,690 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.26 ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค และงานอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลชุมแสง 1 อัตรา

ค่าจ้าง 8,690 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568
1.27...

- 13 -


1.27 ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 8 อัตรา

- โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 1 อัตรา

- โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 2 อัตรา

- โรงพยาบาลแม่วงก์ 2 อัตรา

- โรงพยาบาลโกรกพระ 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังซ่าน สสอ.แม่วงก์ 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนมวัว สสอ.ลาดยาว 1 อัตรา

ค่าจ้าง 8,690 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.28 ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ (ความสะอาด)

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา

- โรงพยาบาลไพศาลี 1 อัตรา

- โรงพยาบาลชุมแสง 1 อัตรา

ค่าจ้าง 8,690 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568

1.29...

- 14 -


1.29 ชื่อตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อ กำหนดรายการ

อาหารและปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุงอาหารจัดเลี้ยงสำหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลหนองบัว 1 อัตรา

ค่าจ้าง 8,690 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.30 ชื่อตำแหน่ง พนักงานประตึก

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านอาคาร สถานที่ ในการดูแล ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ สิ่งแวดล้อมและเก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกติดต่องานระหว่างหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา

- โรงพยาบาลลาดยาว 1 อัตรา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นโพธิ์ สสอ.ชุมแสง 1 อัตรา

ค่าจ้าง 8,690 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.31 ชื่อตำแหน่ง พนักงานเปล

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านอาคาร สถานที่ ในการดูแล ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ สิ่งแวดล้อมและเก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกติดต่องานระหว่างหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง...

- 15 -


อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา

- โรงพยาบาลแม่วงก์ 1 อัตรา

- โรงพยาบาลตากฟ้า 1 อัตรา

- โรงพยาบาลชุมแสง 1 อัตรา

ค่าจ้าง 8,690 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


1.32 ชื่อตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน

กลุ่มงาน บริการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านสนามที่เกี่ยวกับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ทั้งดอกไม้และไม้ประดับ เพาะชำ ขยายพันธุ์ไม้ ตกแต่ง ดูแลรักษาสวน สนามหญ้ารอบๆ พี้นที่ในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

- โรงพยาบาลลาดยาว 1 อัตรา

ค่าจ้าง 8,690 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2568


2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

  1. มีสัญชาติไทย

  2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

  5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

  6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(8) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)


สำหรับ...

- 16 -


สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ไม่รับสมัครสอบและ ไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

- ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

- ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม

- ตำแหน่งนักโภชนาการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารหรือโภชนาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตำแหน่ง...

- 17 -


- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ตำแหน่งนักวิชาการพัสุด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)

1. ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตร สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางเวชกิจฉุกเฉิน

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางเวชกิจฉุกเฉิน

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซี่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางทันตกรรม

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางทันตกรรม

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง...

- 18 -


- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

1. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

- ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม

1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ตำแหน่ง...

- 19 -


- ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

- ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

- ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

- ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่และเคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. ทั้งข้อ 1 ถึงข้อ 4 ต้องมีความรู้ ความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทย ไม่น้อยกว่า นาทีละ 35 คำ หรือพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า นาทีละ 40 คำ

- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน หรือ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

3. ทั้งข้อ 1 และ 2 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป

1. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับที่ 1 ด้านช่างสาขาทั่วไป เช่น ไม้ ปูน อิฐ เชื่อม เหล็ก เป็นต้น หรือ

3. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

1. มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ

2. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน


ตำแหน่ง...

- 20 -


- ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ หรือ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

- ตำแหน่งพนักงานบริการ

1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ

3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- ตำแหน่งพนักงานเปล

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตรวจสอบคุณวุฒิ สาขาวิชาต้องตรงตามประกาศรับสมัครเท่านั้น และต้องเป็นวุฒิที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง สามารถตรวจสอบคุณวุฒิได้ที่ https://accreditation.ocsc.go.th/search/curriculum

3. การรับสมัคร

3.1 ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้

(1) เปิดเว็บไซต์ https://nsnmoph.thaijobjob.com

(2) เลือกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และเลือกหัวข้อ "สมัครสอบ"

(3) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดและอัปโหลด (Upload) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ประมาณ 40 - 100 KB) เป็นไฟล์ประเภท JPG ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้อัตโนมัติ *กรณีผู้สมัครไม่ได้อัปโหลด (Upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้

(4) อัปโหลด (Upload) เอกสารการสมัครเป็นไฟล์ PDF พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้

- ใบปริญญาบัตร / ใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ

- ระเบียนผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ

ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

สำเนา...

- 21 -


- สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

(สำหรับเพศชาย)

(5) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท

(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

(3) ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3.3 การชำระเงิน สามารถชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้

(1) ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ข้อ 3.1 (4) ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา ทำการของธนาคาร ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่า ไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาที่ชำระเงิน

(2) ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชั่น Krungthai Next

ผู้สมัครซึ่งมีบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ Krungthai Next แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบแอปพลิเคชั่น และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ (ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครเท่านั้น) โดยชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2565

ภายใน เวลา 20.00 น. และเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด

3.4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยจะกำหนดเลข

ประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://nsnmoph.thaijobjob.com ในหัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร" ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

4. เงื่อนไขในการสมัครสอบ

4.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้

4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
4.3...

- 22 -


4.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

4.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี ในกรณีผู้สมัครยื่นเอกสารปลอมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์จะดำเนินคดีอาญาต่อไป

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://nsnmoph.thaijobjob.com หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ" หรือเว็บไซต์ https://nsn.moph.go.th

8. หลักฐานที่ผู้สมัครสอบต้องยื่นในวันที่เข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

(1) บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน

(2) ใบสมัคร (พิมพ์ใบสมัครตามขั้นตอน ข้อ 3.4) ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ

(3) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือสำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้อำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 มิถุนายน 2565 จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

(5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

(6) สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ

(เฉพาะตำแหน่งที่กำหนดตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)

(7) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ

ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

(8) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (สำหรับเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

(9) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. กำหนด จำนวน 1 ฉบับ

ไม่เกิน 1 เดือน

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วย(7) หลักเกณฑ์...

- 23 -


7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

ผู้สมัครสอบต้องได้รับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดย วิธีการสัมภาษณ์

8. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การจัดจ้างเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบสัมภาษณ์ได้ ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์สูงที่สุด กรณีการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์ หากได้รับคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากลำดับที่ในการสมัคร

9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทางเว็บไซต์ https://nsnmoph.thaijobjob.com หรือ เว็บไซต์ https://nsn.moph.go.th และจะจัดจ้างผู้ที่ได้รับคะแนนสูงที่สุด (ตามจำนวนอัตราที่แต่ละหน่วยงานต้องการจัดจ้าง) โดยไม่มีการขึ้นบัญชีแต่อย่างใด

10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2565


**********************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>


เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526