เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 ประกาศรับสมัครงาน


ประกาศวันที่ : 30 ม.ค. 2566    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 645 คน
ที่มา : 

ทินกร

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีภารกิจดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI) โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วย UBI ทำหน้าที่สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) บ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ (Startup Companies) โดยเสริมสร้างศักยภาพ ให้เข้มแข็งทั้งด้าน Business Plan & Technology Development of Product จากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และยกระดับเป็นบริษัทเต็มรูปในอนาคต (Spin-off Companies) ทั้งนี้ สป.อว.กำหนดให้ภารกิจของโครงการ UBI บูรณาการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอุดมศึกษาเชิงพื้นที่มีหน่วยบ่มเพาะกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ รวม 9 เครือข่าย ที่มีการดำเนินงานครอบคลุมทุกภาค ทั่วประเทศ รวมกว่า 83 หน่วยบ่มเพาะ อีกทั้งมีจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเพื่อการคัดเลือก เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะจำนวนมาก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น ทำหน้าที่ ดังนี้

1) จัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการที่เสนอขอเข้ารับการบ่มเพาะในโครงการ

2) รวบรวมจัดทำตารางการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการเบื้องต้น และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบตามแต่ละเครือข่ายประจำภาค

3) แยกประเภทข้อมูลของผู้ประกอบการตามประเภทของธุรกิจ, ระดับของเทคโนโลยี และระดับของขั้นผู้ประกอบการในการบ่มเพาะ

4) ตรวจสอบดัชนีชี้วัดความสำเร็จของผู้ประกอบการ และตามปริมาณ ที่กำหนดตาม TOR ของแต่ละหน่วยบ่มเพาะ

5) ประสาน ติดตามผลการดำเนินงาน การรายงานความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยบ่มเพาะในรอบระยะเวลาของการประเมินที่ได้รับงบประมาณเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

6) การเขียนหนังสือราชการ การจัดทำรายงาน การสรุปผลและการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางและรูปแบบ Infographic

7) การสรุปผลข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การขอรับมาตรฐาน อย. การจัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน รูปแบบการทำบัญชี

8) สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยบ่มเพาะ ในรูปแบบข้อมูลพื้นฐานและการจัดเก็บแบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

3. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

4. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ และสามารถใช้งาน Internet, E-mail สื่อ Social ต่างๆ และโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

6. สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

7. เป็นผู้มีความประพฤติที่ดี สามารถปฏิบัติตามและรักษาระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ของทางราชการได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

8. มีประสบการณ์ในการทำงาน เช่น การประสานงานกับหน่วยงานราชการ การจัดทำเอกสารราชการ การจัดทำรายงานการประชุม การจัดแสดงนิทรรศการ การวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น อย่างน้อย 1 ปี

ข้อกำหนดอื่นๆ

o มาปฏิบัติงานในวันเวลาราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
และสามารถงานนอกเวลาได้หากมีภาระงานเร่งด่วน

o หากในวันใดไม่มาทำงานที่ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างรายงวด ของงวดนั้นๆ เป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างรายวัน ตามจำนวนวันที่ขาดงาน

o และหากการขาดการปฏิบัติงานและไม่ทำงานที่จ้าง ส่งผลกระทบต่องาน ทำให้เกิดความล่าช้าเสียหาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้างปฏิบัติงานได้ทันที

o หากไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในวันปฏิบัติงานที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับในอัตรารายวัน
ร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท ต่อวัน

o สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานยังต่างจังหวัด ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของทางราชการ

โดยปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อาคารพระจอมเกล้า ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัตรตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566

สนใจติดต่อ กรอกในสมัคร online ได้ที่ https://forms.gle/92sZz57wSBtE8rWz7

Email : tinnakorn.mhesi@gmail.com

ดร.ทินกร รสรื่น โทร./Line ID 083-782-7617

>


 โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526