เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-27 เมษายน พ.ศ. 2566


ประกาศวันที่ : 07 เม.ย. 2566    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 646 คน
ที่มา : 

สำนักงานอัยการสูงสุด

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-27 เมษายน พ.ศ. 2566


ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓ ของระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ ในวันที่ทำสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะต้องไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า ๒ หน่วยกิต

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล การจัดทำระบบทะเบียนเอกสาร และการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ นำบัตร เทปกระดาษ เทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็กเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ถูกต้องตามชนิดของงาน และเดินงานตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้วางไว้ ตั้งสวิทซ์ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การทำงานรอบนอก (Peripheral Equipment) ติดตามการทำงานของเครื่องจักรและแผงควบคุมการทำงานโดยคอยดูสัญญาณแสดงเหตุขัดข้องในขณะทำงาน แก้ไขหรือรายงานเหตุขัดข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการต่อไป จัดระบบทะเบียนเอกสาร และการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในบัตร เทปกระดาษ เทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานด้านงานพิมพ์และงานบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น การพิมพ์หนังสือราชการ พิมพ์ความเห็นในสำนวนคดี พิมพ์รายงานต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบ วิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานตรวจสอบได้
(๓) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-27 เมษายน พ.ศ. 2566


**************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ สมัครออนไลน์คลิกที่นี่

>


 โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526