เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 
  หน้าแรก |  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ |  ฝากข่าวประกาศ |  โอนย้ายสับเปลี่ยน  |  อัตราค่าโฆษณา | 
หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 20 กันยายน พ.ศ. 2566


ประกาศวันที่ : 24 ส.ค. 2566    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 605 คน
ที่มา : 

สำนักงานอัยการสูงสุด

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 20 กันยายน พ.ศ. 2566


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

เงินเดือน 11500 บาท

วุฒิ

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิชาช่างไฟฟ้า
ทางช่างวิทยุโทรคมนาคม ทางช่างภาพ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ทางการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ทางการจัดประชุมและนิทรรศการ ทางการพิมพ์ ทางการออกแบบ ทางออกแบบนิเทศศิลป์ ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก ทางดิจิทัลกราฟิก

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๑.๒ จัดทำแผนภาพ แผนภูมิ แผ่นภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Poster) แผนที่ และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนออกแบบสื่อทัศนูปกรณ์ เพื่อใช้ในการบรรยาย การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ
๑.๓ จัดเตรียม ให้บริการติดตั้ง ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย เครื่องควบคุมเสียง และเครื่องเสียงต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการบรรยาย การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๑.๔ จัดหา ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ให้เป็นระบบ เพื่อให้เครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๕ ตัดต่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและแถบบันทึกเสียง ผลิตสื่อภาพยนตร์และสื่อใหม่ (new media) เพื่อใช้ในการนำเสนองานในการบรรยาย การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การแสดงนิทรรศการ
และการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๑.๖ เขียน และเรียบเรียงคำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือสื่อใหม่ (new media) เพื่อเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
๑.๗ จัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานโสตทัศนูปกรณ์ และนำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑.๘ รวบรวมข้อมูล สรุปความเห็น และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๑.๙ ศึกษา และทบทวนผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
๑.๑๐ ศึกษาการนำระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และคุณภาพเพิ่มขึ้น
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ตอบข้อคำถาม ชี้แจง ให้คำแนะนำ และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนศึกษา
ที่อยู่ในความรับผิดชอบในเบื้องต้นแก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ อันนำมาสู่ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
๒.๒ ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานด้านโสตทัศนศึกษาที่อยู่
ในความรับผิดชอบ และให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๒.๓ ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน


ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 20 กันยายน พ.ศ. 2566


***************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>


 โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reservedd. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  ๏ฟฝ๏ฟฝ. 086-8664526