เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
หัวข้อข่าวสาร :

 มหาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 49 และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวนที่รับเข้าศึกษา 80 คน ( ทุนกองทัพบก 20 คน และทุนส่วนตัว 60 คน )


ประกาศวันที่ : 22 ธ.ค. 2554    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 12851 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 49 และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลดกำหนดการรับสมัคร

หมายเหตุ  นักเรียนพยาบาลกองทัพบก  รับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น
                  จำนวนที่รับเข้าศึกษา  80 คน ( ทุนกองทัพบก 20 คน และทุนส่วนตัว 60 คน ) 
                                        ทั้งนี้ตั้งแต่ 2 ม.ค.55 - 1 เม.ย.55                  นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล  รับสมัครทางไปรษณีย์และที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกโดยตรง  จำนวนที่รับเข้าศึกษา จำนวน 100 คน

                                                            ดูประกาศรับสมัครทั้งหมด

ด้วยมหาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 มีรายละเอียดดังนี้


 การรับสมัครและคัดเลือก จำนวน 80 นาย แบ่งเป็น
 1. ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน 20 นาย
 2. ประเภททุนส่วนตัว จำนวน 60 นาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สายวิทย์-คณิต ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสํานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-net) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(General Aptitude Test หรือ GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(Professional and Academic Test หรือ PAT)
 3. มีสถานภาพโสด อายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
 4. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น่อยกว่า 55 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 155 เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กําหนด
 5. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กําเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได้
 6. ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
 8 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ
 10. ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
 11. ได้รับอนุญาตจากบิดา - มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 12. สําหรับประเภททุนส่วนตัว(บุตรข้าราชการกองทัพบก) ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 ,หนังสือรับรองการรับราชการของบิดาหรือมารดาที่ออกให้โดยหน่วยงานต้นสังกัด
 13. สําหรับประเภททุนส่วนตัว(บุคคลพลเรือนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
 ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 และมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีการสมัคร
 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่โปรแกรมกําหนด ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2555 - วันที่ 1 เมษายน 2555

 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและกําลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ - ๒๓๕๔-๗๘๔๒
ข่าวยอดฮิต
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 213 อัตรา
เทศบาลตําบลสันทราย กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา
กองการสอบ สํานักงาน ก.พ.ร. รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 จำนวน 50 อัตรา
สถานี ก.ค.ศ: ก.ค.ศ. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 296 อัตรา
กรมยุทธศึกษาทหารบก สำนักงบประมาณ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
กองพันทหารสารวัตร กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
กองพันจู่โจม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับและสอบคัดเลือกสมัครบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 57 อัตรา
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
กรมทางหลวง กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ 500 อัตรา ติดตามได้ที่นี่เร็วๆนี้
องค์การเภสัชกรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 444 อัตรา
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526