เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
หัวข้อข่าวสาร :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศวันที่ : 09 ม.ค. 2556    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 7568 คน
ที่มา : 

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

 

Image-01 

 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

--------------------------------------------------------------------------

 

                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 

                อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2556  ดังนี้

 

1.      ตำแหน่งที่รับสมัคร

                 

                                                พนักงานจ้างตามภารกิจ           จำนวน   2    ตำแหน่ง   4   อัตรา

                   -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                จำนวน   3      อัตรา

                   -  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา          จำนวน   1      อัตรา

                                                                                                              

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ 

    การเลือกสรร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

                   ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

                    1)  มีสัญชาติไทย

                   2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี  และไม่เกิน  60 ปี  เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน  70  ปี

                   3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  สำหรับพนักงานส่วนตำบล

                   5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                   6)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

                   7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้     

 

-/หมายเหตุ...

-2-

                  

                   หมายเหตุ    ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน      1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย

                  

          3.  การรับสมัคร

                      3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

                   ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-22 มกราคม 2556  ในวันเวลาราชการ

3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

      1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายมาแล้ว        

          ไม่เกิน 6 เดือน                                        จำนวน   3   รูป

      2.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                   จำนวน   1  ฉบับ

                    3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                       จำนวน   1  ฉบับ

                    4.  สำเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมฉบับจริง             จำนวน   1  ฉบับ

                    5.  ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลาง  ออกให้ไม่เกิน 

                          1  เดือน      

                    6.  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส ฯลฯ

    ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

หมายเหตุ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

   

              3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

                       - ตำแหน่งละไม่เกิน  100 บาท

   

                   3.4 เงื่อนไขในการสมัคร

                       ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้องทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

 

          4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 

                   4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและการเลือกสรร วันเวลาและสถานที่เข้ารับการเลือกสรร  ในวันที่  23  มกราคม  2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

 

-/4.2 ดำเนินการสรรหา...

 

--

 

4.2 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เวลา 09.30-11.30 น.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา13.30 -15.30 น. ในวันที่  24  มกราคม  2556  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา

4.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่  25 มกราคม 2556 และจะดำเนินการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา

 

          5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดที่เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

 

          6. เกณฑ์การตัดสิน

                   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงตามลำดับ กรณีผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า แต่คะแนนในแต่ละภาคยังเท่ากันอีกให้ดูลำดับที่น้อยที่สุดในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 

          7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนที่ได้ในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2556   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นไว้ ดังนี้

                   1. ผู้ที่ขึ้นบัญชีขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สรรหา และเลือกสรร

                   2. ผู้ที่ขึ้นบัญชีไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

                   3. ผู้ที่ขึ้นบัญชีมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลาที่แต่งตั้งในตำแหน่งที่สรรหา และเลือกสรร

                   4. ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันในตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรร ให้บัญชีนี้เป็นอันยกเลิก

          8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

                   ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามประกาศฯ  ให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา  เมื่อได้มีหนังสือเรียกหรือได้รับการติดต่อจาก  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา ให้มารายงานตัว และปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ  หากผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการเรียกให้มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างแต่ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลา  ดังกล่าวข้างต้นที่กำหนดถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์

 

ประกาศ   วันที่  3  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2556
 

 


(นายอิม  แพหมอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา   

 

หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรร

          ผู้สมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ (ภาค ก, ภาค ข และภาค ค) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

          -  ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการคำนวณ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวมยอดทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวน หรือปริมาณการแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

          -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยจับประเด็นในข้อความเรื่องราวตลอดจนให้วิเคราะห์เหตุการณ์ สรุปผล เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

          -  ทดสอบความสามารถในการอ่าน และการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนด รวมไปถึงสรุปความและตีความจากข้อความสั้น

          -  ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำ หรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ

         กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

          -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  

          -  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

          -  พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

          - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง               

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

         -  ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่  การอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย

มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรฐาน (ขั้นพื้นฐาน) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานเด็กเล็กน่าอยู่

         -  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

         -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

         -  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

         -  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 (อายุ 3 - 5 ปี)

3. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

    ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ แรงจูงใจ

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

โดยวิธีสอบข้อเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิธีสอบข้อเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิธีสัมภาษณ์

รวม

300

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรร

          ผู้สมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ (ภาค ก, ภาค ข และภาค ค) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

          -  ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการคำนวณ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวมยอดทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวน หรือปริมาณการแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

          -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยจับประเด็นในข้อความเรื่องราวตลอดจนให้วิเคราะห์เหตุการณ์ สรุปผล เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

          -  ทดสอบความสามารถในการอ่าน และการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนด รวมไปถึงสรุปความและตีความจากข้อความสั้น

          -  ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำ หรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ

         กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

          -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

          -  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

          -  พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

          - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง               

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

          -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551         

          -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

          -  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          -  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

    ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ แรงจูงใจ

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

100

โดยวิธีสอบข้อเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิธีสอบข้อเขียน

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิธีสัมภาษณ์

 

รวม

300

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้าย

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่  3 มกราคม  2556

 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

          ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

          หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

         

             ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

                   1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย

                   3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                   4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

                   5. ปฏิบัติงานตามความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

                   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

                   1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และ

                   2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

            ระยะเวลาการจ้าง

                        พนักงานจ้างตามภารกิจทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา   ไม่เกินคราวละ 4 ปี 

 

            ค่าตอบแทน

                   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ        8,340.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 6,660.- บาท รวมแล้วไม่เกิน 15,000.- บาท

 

          สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

                   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้าย

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่  3 มกราคม  2556

 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

          ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

          หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง

         

          ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

 

            ระยะเวลาการจ้าง

                        พนักงานจ้างตามภารกิจทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา  ไม่เกินคราวละ  4 ปี

 

            ค่าตอบแทน

                   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ        8,340.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 6,660.- บาท รวมแล้วไม่เกิน  15,000.-  บาท

 

          สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

                   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  30 มิถุนายน 2547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวยอดฮิต
กองบัญชาการกองทัพไทย กรมชลประทาน
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กรมที่ดิน
รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 71 อัตรา
กรมการแพทย์ สํานักงาน ก.ก.
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง 214 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก กรมการขนส่งทหารบก
รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 60 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ กรมสรรพากร
รับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวนรวม 103 อัตรา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง
รับสมัคร จำนวน 200 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ท. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รับสมัคร จำนวน 230 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
รับสมัครบุคคลพลเรือน จำนวน 31 อัตรา
กรมศุลกากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
รับสมัคร จำนวน 5 ตำแหน่ง
กรมศุลกากร สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 21 อัตรา
>
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526