เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
หัวข้อข่าวสาร :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศวันที่ : 09 ม.ค. 2556    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 7717 คน
ที่มา : 

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

 

Image-01 

 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

--------------------------------------------------------------------------

 

                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 

                อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2556  ดังนี้

 

1.      ตำแหน่งที่รับสมัคร

                 

                                                พนักงานจ้างตามภารกิจ           จำนวน   2    ตำแหน่ง   4   อัตรา

                   -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                จำนวน   3      อัตรา

                   -  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา          จำนวน   1      อัตรา

                                                                                                              

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ 

    การเลือกสรร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

                   ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

                    1)  มีสัญชาติไทย

                   2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี  และไม่เกิน  60 ปี  เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน  70  ปี

                   3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  สำหรับพนักงานส่วนตำบล

                   5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                   6)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

                   7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้     

 

-/หมายเหตุ...

-2-

                  

                   หมายเหตุ    ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน      1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย

                  

          3.  การรับสมัคร

                      3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

                   ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-22 มกราคม 2556  ในวันเวลาราชการ

3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

      1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายมาแล้ว        

          ไม่เกิน 6 เดือน                                        จำนวน   3   รูป

      2.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                   จำนวน   1  ฉบับ

                    3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                       จำนวน   1  ฉบับ

                    4.  สำเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมฉบับจริง             จำนวน   1  ฉบับ

                    5.  ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลาง  ออกให้ไม่เกิน 

                          1  เดือน      

                    6.  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส ฯลฯ

    ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

หมายเหตุ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

   

              3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

                       - ตำแหน่งละไม่เกิน  100 บาท

   

                   3.4 เงื่อนไขในการสมัคร

                       ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้องทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

 

          4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 

                   4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและการเลือกสรร วันเวลาและสถานที่เข้ารับการเลือกสรร  ในวันที่  23  มกราคม  2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

 

-/4.2 ดำเนินการสรรหา...

 

--

 

4.2 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เวลา 09.30-11.30 น.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา13.30 -15.30 น. ในวันที่  24  มกราคม  2556  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา

4.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่  25 มกราคม 2556 และจะดำเนินการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา

 

          5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดที่เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

 

          6. เกณฑ์การตัดสิน

                   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงตามลำดับ กรณีผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า แต่คะแนนในแต่ละภาคยังเท่ากันอีกให้ดูลำดับที่น้อยที่สุดในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 

          7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนที่ได้ในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2556   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นไว้ ดังนี้

                   1. ผู้ที่ขึ้นบัญชีขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สรรหา และเลือกสรร

                   2. ผู้ที่ขึ้นบัญชีไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

                   3. ผู้ที่ขึ้นบัญชีมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลาที่แต่งตั้งในตำแหน่งที่สรรหา และเลือกสรร

                   4. ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันในตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรร ให้บัญชีนี้เป็นอันยกเลิก

          8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

                   ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามประกาศฯ  ให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา  เมื่อได้มีหนังสือเรียกหรือได้รับการติดต่อจาก  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา ให้มารายงานตัว และปฏิบัติหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ  หากผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการเรียกให้มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างแต่ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลา  ดังกล่าวข้างต้นที่กำหนดถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์

 

ประกาศ   วันที่  3  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2556
 

 


(นายอิม  แพหมอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา   

 

หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรร

          ผู้สมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ (ภาค ก, ภาค ข และภาค ค) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

          -  ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการคำนวณ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวมยอดทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวน หรือปริมาณการแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

          -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยจับประเด็นในข้อความเรื่องราวตลอดจนให้วิเคราะห์เหตุการณ์ สรุปผล เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

          -  ทดสอบความสามารถในการอ่าน และการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนด รวมไปถึงสรุปความและตีความจากข้อความสั้น

          -  ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำ หรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ

         กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

          -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  

          -  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

          -  พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

          - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง               

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

         -  ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่  การอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย

มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรฐาน (ขั้นพื้นฐาน) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานเด็กเล็กน่าอยู่

         -  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

         -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

         -  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

         -  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 (อายุ 3 - 5 ปี)

3. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

    ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ แรงจูงใจ

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

โดยวิธีสอบข้อเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิธีสอบข้อเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิธีสัมภาษณ์

รวม

300

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรร

          ผู้สมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ (ภาค ก, ภาค ข และภาค ค) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

          -  ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการคำนวณ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวมยอดทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวน หรือปริมาณการแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

          -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยจับประเด็นในข้อความเรื่องราวตลอดจนให้วิเคราะห์เหตุการณ์ สรุปผล เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

          -  ทดสอบความสามารถในการอ่าน และการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนด รวมไปถึงสรุปความและตีความจากข้อความสั้น

          -  ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำ หรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ

         กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

          -  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

          -  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

          -  พ.ร.บ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

          - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง               

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

          -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551         

          -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

          -  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          -  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

    ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ แรงจูงใจ

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

100

โดยวิธีสอบข้อเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิธีสอบข้อเขียน

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิธีสัมภาษณ์

 

รวม

300

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้าย

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่  3 มกราคม  2556

 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

          ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

          หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

         

             ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

                   1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย

                   3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                   4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

                   5. ปฏิบัติงานตามความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

                   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

                   1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และ

                   2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

            ระยะเวลาการจ้าง

                        พนักงานจ้างตามภารกิจทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา   ไม่เกินคราวละ 4 ปี 

 

            ค่าตอบแทน

                   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ        8,340.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 6,660.- บาท รวมแล้วไม่เกิน 15,000.- บาท

 

          สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

                   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้าย

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่  3 มกราคม  2556

 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

          ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

          หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง

         

          ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

 

            ระยะเวลาการจ้าง

                        พนักงานจ้างตามภารกิจทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา  ไม่เกินคราวละ  4 ปี

 

            ค่าตอบแทน

                   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ        8,340.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 6,660.- บาท รวมแล้วไม่เกิน  15,000.-  บาท

 

          สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

                   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  30 มิถุนายน 2547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวยอดฮิต
กองบัญชาการกองทัพไทย การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 114 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กรมราชทัณฑ์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 180 อัตรา
กรมการแพทย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 89 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก ธนาคารออมสิน
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา
กรมราชทัณฑ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงาน คุณวุฒิ ม.ต้น - ป.โท จำนวน 11 อัตรา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ก.พ.
รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงาน ป.ป.ท. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทางหลวงชนบท
รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 23 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศรายละเอียดการรับสมัครสอบบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 15 อัตรา
กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง
กรมศุลกากร กรมทรัพยากรน้ำ
รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526