เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
หัวข้อข่าวสาร :

 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 จำนวน 10 ตำแหน่ง ประจำปี 2556


ประกาศวันที่ : 19 มี.ค. 2556    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 31338 คน
ที่มา : 

เทศบาลเมืองเขาสามยอด

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ประจำปี 2556

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 1
(1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(5) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 2
(1) ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

1.3 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3
(1) ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(2) ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สันทนาการ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด
กำหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้

เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 8,340 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จะได้รับเงินเดือน 7,460 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวท.) จะได้รับเงินเดือน 6,800 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน 6,050 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือตนเองและยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 6 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง) กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็น
ภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
4) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ท. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ให้ผู้สมัคร
สอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเอง สามารถสมัครได้คนละ 1 ตำแหน่ง ถ้าสมัครเกิน 1 ตำแหน่ง
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
เทศบาลเมืองเขาสามยอด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด และตรวจสอบผ่านเว็บไซด์ www.khaosamyod.net

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 3 ภาค คือ
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปเหตุผล ภาษาไทย และความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานโดยวิธีการ
สอบข้อเขียน (ปรนัย)
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยวิธีการสัมภาษณ์ และหรือภาคปฏิบัติตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
และต้องได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-627377
เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ >>


ภาคผนวก ก. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ในระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
คลิกที่นี่

 

ข่าวยอดฮิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ่อเปิดรับสมัครสอบบรรจุขรก.ท้องถิ่น ปลายเดือน มิถุนายนนี้กว่า 2.1 หมื่นอัตรา
กรมศุลกากร กรมควบคุมโรค
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ท. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย ธนาคารออมสิน
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ หลายอัตรา
กรมการแพทย์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 14 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก กรมสรรพากร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 587 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ กรมบัญชีกลาง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมชลประทาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 54 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
กองพันทหารราบที่ ๔ ตำรวจท่องเที่ยว
เตรียมเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ชาย,หญิง จำนวน 300 อัตรา
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 ข้าราชการรวยๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

มีเงินก้อทำงานได้ค่ะ

โดย : เด็กหลังเขา    วันที่ :  18 เม.ย. 2556    เวลา :  02:53:05    IP :  101.51.187.230

มีตัวครบหมดแล้ว ให้พูดทีละตำแหน่งยังได้เลย จะให้ยกตัวอย่างนักพัฒนาชุมชนก่อนเลยไหมครับ
โดย : กูรู    วันที่ :  29 มี.ค. 2556    เวลา :  06:31:10    IP :  202.28.120.204

กระทบ เค้าเปิดเอาพวกของเค้าเข้าไป ก่อน เรียกง่าย ๆ คือเด็กเส้น เยอะ

โดย : boy    วันที่ :  26 มี.ค. 2556    เวลา :  01:56:44    IP :  203.150.243.252

ดิฉันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สอบเองได้ บรรจุเองได้ ย้ายเองได้ โดยไม่เคยต้องเสียตังค์ให้ใครด้วย และกำลังสอบเปลี่ยนสายงานเป็นสาย 3 ขอร้องว่าอย่าหมดศรัทธา  ถ้าเราตั้งใจสอบและถ้าเรามีดวงข้าราชการก็สามารถสอบได้ อย่าสิ้นหวังกับระบบราชการไทย 

โดย : จัดเก็บนครปฐม    วันที่ :  25 มี.ค. 2556    เวลา :  04:21:06    IP :  101.108.194.82

ค่ะที่ใหนๆๆก้ใช้เงินกันทั้งนั้นแหละค่ะ  เพราะถ้าไม่ใช้เงินก้ไม่มีงานทำ จริงใหมค่ะถ้าไม่มีเงินก็อดและไม่มีงานทำอย่างดิฉันเป็นต้นมีแต่ความสามารถเท่านั้นแต่โชคดีที่นายกของฉันเขาไม่เห็แก่เงินเขาเอาความสามารถจริงๆๆฉันจึงได้และรอดตัวไปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ

โดย : คนน่ารัก    วันที่ :  22 มี.ค. 2556    เวลา :  11:00:42    IP :  106.0.201.186

ไม่มีโยธา อะ

โดย : สอบบบบ    วันที่ :  21 มี.ค. 2556    เวลา :  08:58:38    IP :  115.67.100.56

ง่าาาเปิดกันเอง*กแล้วสิ อย่างงี้ส่วนกลางคงไม่ได้เปิดสักทีมีแต่ระบบอุปถัมภ์เงินซื้อตำแหน่งกันทั้งนั้น อย่างใครรู้จักนายกอบต.ก็สบายเลยสิลูกท่านหลายเธอเป็นข้าราชการกันหมด

โดย : เบื่อ    วันที่ :  20 มี.ค. 2556    เวลา :  03:30:13    IP :  180.183.58.84

แผนที่ดูที่ไหน
โดย : 11    วันที่ :  20 มี.ค. 2556    เวลา :  01:47:45    IP :  203.172.132.197

แผนที่เก่ามาก เขาเปลี่ยนที่ตั้งนานแล้ว
โดย : ...    วันที่ :  20 มี.ค. 2556    เวลา :  08:53:26    IP :  110.77.149.221

ทำไมเค้าไม่ให้ที่อื่นยืมบัญชีไปใช้ละ  น่าคิดไหม  หน่วยงานอื่นเค้ายังยืมบัญชีเลย ไม่ต้องเปิดสอบให้เปลื่องงบประมาณด้วย  รึว่าไง
โดย : งง ไหมล่ะ    วันที่ :  19 มี.ค. 2556    เวลา :  10:09:55    IP :  223.205.99.129

ผมเชื่อมาตลอดว่าเด็กเส้นไม่มีหรอก เก่งสอบได้ก็ได้ทำงานไป แต่ความจริงแล้วเจอมากับตัวแทบร้อง เงิน*ก็หายากนะจะให้เสียค่าเล่าเรียนมาแล้วต้องมาเสียเงินเพื่อเข้าทำงาน*กหรอ (ก็*ทุจริงกันซะตั้งแต่แรกแบบนี้จะให้ทำไงดีประเทศไทย) ไวอาลัย 5 นาทีครับ
โดย : เจ็บปวด    วันที่ :  19 มี.ค. 2556    เวลา :  05:17:28    IP :  171.4.177.99

ดิฉันก็คิเหมือนกับคุณbangyeeแหละค่ะเพราะถ้าใครพร้อมก็เปิดสอบเองได้อย่างนี้ก็เอื้อประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานข้างในสิค่ะถ้าไม่มีเส้นไม่มีเงินแล้วก็แสดงว่าไม่ได้รับราชการสิค่ะน่าจะเปิดสอบที่ส่วนก็ไปเลยแล้วก็ให้ส่วนกลางเรียกบรรจุอบต.ที่วางในตำหน่งนั้นๆๆ
โดย : เด็กที่รอสอบ    วันที่ :  19 มี.ค. 2556    เวลา :  02:07:00    IP :  182.93.160.127

เห็นด้วยค่ะ  เพราะเปิดสอบเองเราไม่มีตังไม่มีเส้นคงจะลำบากค่ะ 

โดย : คนที่สอบบรรจุได้แต่ไม่ได้บรรจุ    วันที่ :  19 มี.ค. 2556    เวลา :  01:41:38    IP :  1.179.141.125

ผมอยากทราบว่าการที่ อบต. อบจ. หรือเทศบาลต่างๆนี้ ที่กำลังเปิดรับสมัครและเตรียมที่จะสอบอยู่นี้ *ไปมีผลกระทบกับอัตราและตำแหน่งว่างของทางกรมที่ได้สำรวจและสรุปมาให้แล้วหรือเปล่า หรือที่เค้าเปิดสอบไม่ได้เกี่ยวกับอัตราและตำแหน่งที่กรมสำรวจ ผมเข้าใจว่าตามระเบียบใหม่สามารถให้เปิดสอบเองแต่ละที่ได้ แล้วพอกรมหรือส่วนกลางจะเปิดสอบไม่ต้องมาสำรวจใหม่หรือครับว่าอัตราและตำแหน่งเหลืออยู่เท่าไหร่แล้ว ผมมองว่าระเบียบใหม่นี้*ก็เอื้อไปในแต่ละที่ แต่ผมคิดว่า*จะดีกว่าไหมถ้ากรมหรือส่วนกลางบังคับหรือควบคุมอย่าพึ่งให้มีการเปิดสอบตามแต่ฤกษ์สะดวกแบบนี้ ให้พร้อมทุกๆด้านและรอเปิดสอบพร้อมๆกันไปเลย ทั้งส่วนกลาง หรือแต่ละพื้นที่ ส่วนผู้ที่สอบจะลงสนามไหนก็เลือกเอาเอง (ลึกๆแล้วผมอยากให้ส่วนกลางเป็นผู้เปิดสอบแต่เพียงผู้เดียวเลย เพื่อลดปัญหาอย่างที่คิดๆกันอยู่ได้พอสมควร) สิ่งที่เขียนเหล่านี้คงไม่มีผลอะไรกับการดำเนินการของพวกท่านๆ อยู่ตอนนี้ เพียงแต่อยากแชร์ความคิดเห็นกับเพื่อนๆที่หวังอยากได้มีโอกาสทำงานราชการกับเค้าบ้างเท่านั้นครับ

โดย : bangyee    วันที่ :  19 มี.ค. 2556    เวลา :  12:16:35    IP :  49.48.234.78


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526