เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
หัวข้อข่าวสาร :

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


ประกาศวันที่ : 01 พ.ค. 2556    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 76373 คน
ที่มา : 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

..................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ (ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้

1.1.1 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 16 อัตรา

1.1.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา

1.1.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา

1.1.4 สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน 3 อัตรา

1.1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

1.1.6 สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

1.1.7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 4 อัตรา

1.1.8 สาขาวิชาเคมี จำนวน 3 อัตรา

1.1.9 สาขาวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา

1.1.10 สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

1.1.11 สาขาวิชาดนตรี จำนวน 8 อัตรา

1.1.12 สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 3 อัตรา

1.1.13 สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา

1.1.14 สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา

1.1.15 สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา

1.1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

1.1.17 สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา

1.1.18 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา

1.1.19 สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา

1.2 อัตรา...

-2-

1.2 อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

1.2.1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 11,920 บาท

1.2.2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 12,530 บาท

(รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

2.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ (ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.. ประกาศกำหนด ดังนี้

1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

2. วัณโรคในระยะอันตราย

3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

-/(12) ไม่เป็นผู้..

-3-

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ

ผู้จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ใดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองผู้นั้นต้องลาออกจากการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพนั้นและการลาออกต้องมีผลก่อนวันบรรจุเข้ารับราชการ

2.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

2.2.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ผู้สมัครสอบแข่งขันในกลุ่มวิชาใดจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบุว่าวิชานั้น เป็นทางสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเอก ตามรายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่จะสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้

2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

2.3 พระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันหรือเข้าสอบแข่งขัน ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3. เงื่อนไขในการสมัครสอบแข่งขัน

3.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาเอกหลายสาขาให้ สมัครสอบแข่งขันได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น

3.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

4. วิธีการสมัครสอบแข่งขัน

4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 350 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน คนละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบแข่งขัน

ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องนำเอกสารและหลักฐานมายื่นในวันสมัครสอบแข่งขันประกอบด้วย

5.1 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ระบุกลุ่มวิชาเอก และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (พร้อมฉบับจริง)

5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)

5.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (พร้อมฉบับจริง)

5.5 สำเนาใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ สด.9 พร้อมฉบับจริง (เฉพาะผู้สมัครสอบแข่งขันที่เป็นชาย)

5.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปซึ่งถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

5.7 ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรค ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

5.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันพร้อมประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบทางเว็ปไซต์ http://www.pao-sisaket.go.th และปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หรือสามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร 0-4581-4676 ต่อ 105 , 106 ในวันและเวลาราชการ

7. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร และวิธีการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้

8. เกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

9.1 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะต้องนำคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน

-/9.2 การประกาศ...

-4-

9.2 การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย กรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

9.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

10. การบรรจุและแต่งตั้ง

10.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละกลุ่มวิชา โดยให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันเลือกสถานศึกษาให้ผู้สอบแข่งขันได้บรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างในแต่ละกลุ่มวิชา โดยมีเงื่อนไขดังนี้

10.1.1 ผู้สอบแข่งขันได้ที่รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องปฏิบัติราชการในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนการขอโอนไปสังกัดอื่น รวมถึงการโอนไปกรณีสอบแข่งขันได้ เว้นแต่ลาออกจากราชการ

10.1.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

10.2 ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับภาษาไทย ซึ่งหลักฐานแสดงคุณวุฒิดังกล่าวนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือในวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย

10.3 เป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

10.4 ในกรณีผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้ว ต่อมาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ได้รับการต่ออายุจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

10.6 การเรียกตัว...

-5-

10.5 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จะยึดประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัวจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องสนใจรับทราบการประกาศผลการสอบแข่งขัน และจำนวนผู้ถูกเรียกบรรจุและแต่งตั้งซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่จะได้รับการบรรจุเป็นรายบุคคล โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียน ตอบรับตามที่อยู่ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ที่ผู้สอบแข่งขันได้ระบุไว้ในใบสมัครก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์บนต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกให้มารายงานตัวนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลังให้แจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

10.6 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหนังสือส่งตัวกำหนด ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุ เว้นแต่ในหนังสือจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

11. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

11.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว

11.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง

11.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามที่กำหนด

11.4 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวันที่กำหนดได้

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชา จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตารางหลักสูตรและกำหนดการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้ อนึ่ง หากปรากฏว่าการดำเนินการสอบแข่งขัน มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือดำเนินการผิดพลาด อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

(นายวิชิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ภาคผนวก ก.

รายละเอียดตำแหน่งและจำนวนอัตราที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ลงวันที่ 30 เมษายน 2556)

------------------------------------------

ตำแหน่ง

สาขาวิชา

จำนวนอัตราที่

ประกาศรับสมัคร

อันดับ/อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

ครูผู้ช่วย

ภาษาไทย

16

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

คณิตศาสตร์

9

ภาษาอังกฤษ

12

นาฏศิลป์

3

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1

สังคมศึกษา

2

อุตสาหกรรมศิลป์

4

เคมี

3

บรรณารักษ์

2

แนะแนว

1

ดนตรี

8

ชีววิทยา

3

พลศึกษา

3

ฟิสิกส์

2

เกษตรกรรม

1

เทคโนโลยีทางการศึกษา

2

ศิลปศึกษา

3

คอมพิวเตอร์

4

คหกรรม

1

รวมทั้งสิ้น

80

ภาคผนวก ข.

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชาและจำนวนตำแหน่งที่รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันและบรรจุและแต่งตั้งบุคคลบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ลงวันที่ 30 เมษายน 2556)

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก/รหัสตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย รหัสตำแหน่ง 01

1.1 ภาษาไทย

1.3 ภาษาและวัฒนธรรมไทย

1.5 วรรณคดีไทย

1.7 ภาษาสันสกฤต

1.9 เปรียญธรรม 9 ประโยค

1.11 สาขาวิชาภาษาไทย

1.13 การสอนภาษาไทยใน

ระดับมัธยมศึกษา

1.15 วิธีสอนภาษาไทย

1.2 การสอนภาษาไทย

1.4 ภาษาและวรรณคดีไทย

1.6 ภาษาบาลี

1.8 ภาษาบาลีและสันสกฤต

1.10 โปรแกรมวิชาภาษาไทย

1.12 วิชาเอกภาษาไทย

1.14 การสอนภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษา

1.16 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 1.1 - 1.15

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

16

ครูผู้ช่วย

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ รหัสตำแหน่ง 02

ครูผู้ช่วย

9

2.1 คณิตศาสตร์

2.3 การสอนคณิตศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษา

2.5 คณิตศาสตร์ประยุกต์

2.7 สถิติ

2.9 สถิติศาสตร์

2.11 คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ

2.13 คณิตศาสตร์-เคมี

2.15 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

2.17 วิชาเอกคณิตศาสตร์

2.2 การสอนคณิตศาสตร์

2.4 คณิตศาสตร์ศึกษา

2.6 การศึกษาคณิตศาสตร์

2.8 สถิติคณิตศาสตร์

2.10 สถิติประยุกต์

2.12 คณิต-วิทยาศาสตร์

2.14 คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์

2.16 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2.18 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตาม

ชื่อสาขาวิชาข้อ 2.1 -

1.17

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

-2ข-

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

อัตราเงินเดือน

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสตำแหน่ง 03)

ครูผู้ช่วย

12

3.1 ภาษาอังกฤษ

3.3 วรรณคดีอังกฤษ

3.5 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร

3.7 การสอนภาษาอังกฤษ

3.9 การสอนวิชาภาษาปัจจุบัน

ต่างประเทศ (อังกฤษ)

3.11 ภาษาอังกฤษและการ

สื่อสาร

3.13 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

3.15 การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้

มีพื้นฐานภาษาอื่น

นอกจากภาษาอังกฤษ

3.17 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3.19 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 3.1 - 3.18

3.2 อังกฤษ

3.4 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

3.6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

3.8 วิธีสอนภาษาอังกฤษ

3.10 การสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ

3.12 การสอนภาษาอังกฤษ

ในฐานะภาษาต่างประเทศ

3.14 ภาษาอังกฤษชั้นสูง

3.16 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

3.18 วิชาเอกภาษาอังกฤษ

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

ครูผู้ช่วย

4. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ (รหัสตำแหน่ง 04)

ครูผู้ช่วย

3

4.1 นาฏศิลป์

4.3 นาฏยศาสตร์

4.5 นาฏศิลปไทย

4.7 นาฏศิลปสากล

4.9 นาฏศิลป์ไทยศึกษา

4.11 นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา

4.2 นาฏยศิลป์

4.4 นาฏศิลป์ไทย

4.6 นาฏศิลป์สากล

4.8 นาฏศิลป์และการละคร

4.10 นาฏศิลป์สากลศึกษา

4.12 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตาม

ชื่อสาขาวิชาข้อ 4.1 -

4.11

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

-3ข-

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

อัตราเงินเดือน

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (รหัสตำแหน่ง 05)

ครูผู้ช่วย

1

5.1 วิทยาศาสตร์

5.3 วิทยาศาสตร์หรือ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

5.5 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ

5.7 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ

5.9 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

5.11 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ

5.13 วิทยาศาสตร์การศึกษา

5.15 การสอนวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์

5.17 เคมีทั่วไป

5.19 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา

5.21 เคมีศึกษา

5.23 ชีวเคมี

5.25 วัสดุศาสตร์

5.27 การสอนฟิสิกส์ระดับ

มัธยมศึกษา

5.29 จุลชีววิทยา

5.31 พฤกษศาสตร์

5.33 ชีววิทยาทั่วไป

5.35 ฟิสิกส์

5.37 การสอนชีววิทยา

5.39 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา

5.41 วิศวกรรมเคมี

5.43 เทคโนโลยีชีวภาพ

5.45 คณิตศาสตร์-เคมี

5.47 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

5.49 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

5.51 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

5.53 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

5.55 สาขาวิชาฟิสิกส์

5.57 วิชาเอกวิทยาศาสตร์

5.59 วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

5.61 วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

5.63 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 5.1 5.62

5.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

5.4 วิทยาศาสตร์กายภาพหรือ

การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ

5.6 การสอนวิทยาศาสตร์

5.8 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

5.10 วิทยาศาสตร์กายภาพ

5.12 การสอนวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา

5.14 วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

5.16 วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือ

การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

5.18 เคมี

5.20 การสอนเคมี

5.22 เคมีเทคนิค

5.24 อินทรีย์เคมี

5.26 ชีววิทยา

5.28 การสอนชีววิทยาระดับ

มัธยมศึกษา

5.30 พันธุศาสตร์

5.32 สัตววิทยา

5.34 ชีววิทยาประยุกต์

5.36 การสอนฟิสิกส์

5.38 การศึกษาวิทยาศาสตร์

5.40 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

5.42 เคมีวิเคราะห์

5.44 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

5.46 คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์

5.48 ฟิสิกส์ประยุกต์

4.50 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

5.52 สาขาวิชาเคมี

5.54 สาขาวิชาชีววิทยา

5.46 วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

5.48 วิทยาศาสตร์-เคมี

5.60 วิชาเอกวิทยาศาสตร์-เคมี

5.62 วิทยาศาสตร์ศึกษา

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

         

-4ข-

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

อัตราเงินเดือน

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

6. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (รหัสตำแหน่ง 06)

ครูผู้ช่วย

2

6.1 สังคมศึกษา

6.3 ประวัติศาสตร์

6.5 ศาสนา

6.7 การสอนสังคมศึกษา

6.9 สังคมศาสตร์

6.11 การสอนสังคมศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา

6.13 มานุษยวิทยา

6.15 พัฒนาสังคม

6.17 วัฒนธรรมศึกษา

6.19 ภูมิศาสตร์แผนที่

6.21 จริยศึกษา

6.23 ปรัชญาและศาสนา

6.25 พัฒนาชุมชน

6.27 ประวัติศาสตร์ตะวันออก

6.29 รัฐประศาสนศาสตร์

6.31 การเมืองและการปกครอง

6.33 การบริหารรัฐกิจ

6.35 พระพุทธศาสนา

6.37 การสอนสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

6.39 วิชาเอกสังคมศึกษา

6.41 การสอนภูมิศาสตร์

6.43 โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์

6.45 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 6.1 6.44

6.2 ภูมิศาสตร์

6.4 พุทธศาสนา

6.6 พุทธศาสตร์

6.8 สังคมวิทยา

6.10 ศาสนาเปรียบเทียบ

6.12 การบริหารและการ

ปกครองท้องถิ่น

6.14 สังคมศาสตร์การพัฒนา

6.16 อิสลามศึกษา

6.18 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

6.20 เปรียญธรรม 9 ประโยค

6.22 ปรัชญา

6.24 การพัฒนาชุมชน

6.26 ประวัติศาสตร์ตะวันตก

6.28 การปกครอง

6.30 รัฐศาสตร์

6.32 บริหารรัฐกิจ

6.34 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม

6.36 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

6.38 ประวัติศาสตร์เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

6.40 ไทยคดีศึกษา

6.42 สาขาวิชาสังคมศึกษา

6.44 การสอนประวัติศาสตร์

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

ครูผู้ช่วย

7. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม (รหัสตำแหน่ง 07)

ครูผู้ช่วย

4

7.1 อุตสาหกรรม

7.3 อุตสาหกรรมศิลปศึกษา

7.5 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 7.1 7.4

7.2 อุตสาหกรรมศิลป์

7.4 การสอนอุตสาหกรรมศิลป์

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

-5ข-

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

อัตราเงินเดือน

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

8. กลุ่มวิชาเคมี (รหัสตำแหน่ง 08)

ครูผู้ช่วย

3

8.1 เคมี

8.3 การสอนเคมีระดับ

มัธยมศึกษา

8.5 เคมีเทคนิค

8.7 อินทรียเคมี

8.9 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 8.1 8.8

8.2 การสอนเคมี

8.4 เคมีศึกษา

8.6 ชีวเคมี

8.8 วัสดุศาสตร์

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

ครูผู้ช่วย

9. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ (รหัสตำแหน่ง 09)

ครูผู้ช่วย

2

9.1 บรรณารักษ์

9.3 บรรณารักษศาสตร์

9.5 บรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์

9.7 บรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารนิเทศ (บรรณารักษ์ศาสตร์)

9.9 ห้องสมุดโรงเรียน

9.2 บรรณารักษ์ศาสตร์

9.4 บรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์

9.6 บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

9.8 บรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

9.10 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตาม

ชื่อสาขาวิชาข้อ 9.1-9.9

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

ครูผู้ช่วย

10. กลุ่มวิชาแนะแนว (รหัสตำแหน่ง 10)

ครูผู้ช่วย

1

10.1 แนะแนว

10.3 จิตวิทยา

10.5 จิตวิทยาการปรึกษาและ

แนะแนว

10.7 จิตวิทยาสังคม

10.9 พุทธจิตวิทยา

10.11 การให้คำปรึกษาและ

การแนะแนว

10.13 การแนะแนวหรือการ

แนะแนวการศึกษา

10.15 จิตวิทยาโรงเรียน

10.17 จิตวิทยาองค์การ

10.19 จิตวิทยาการทดลอง

10.2 การแนะแนว

10.4 จิตวิทยาการแนะแนว

10.6 จิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว

10.8 จิตวิทยาและการแนะแนว

10.10 จิตวิทยาคลินิก

10.12 การแนะแนวและการ

ให้คำปรึกษา

10.14 จิตวิทยาการให้บริการ

ปรึกษาและแนะแนว

10.16 จิตวิทยาพัฒนาการ

10.18 จิตวิทยาการศึกษา

10.20 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 10.1-10.19

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

-6ข-

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

อัตราเงินเดือน

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

11. กลุ่มวิชาดนตรี (รหัสตำแหน่ง 11)

ครูผู้ช่วย

8

11.1 ดนตรี

11.3 ดนตรี (ดนตรีสากล)

11.5 ดุริยางคศาสตร์

11.7 ดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย)

11.9 ดุริยางคศิลป์

11.11 คีตศิลป์ไทย

11.13 ดนตรีสากล

11.15 นาฏดุริยางค์คีตศิลป์

ศึกษา

11.17 ดุริยางคศาสตร์

(ไทย-สากล)

11.19 ดนตรีคีตศิลป์สากล

ศึกษา

11.21 การสอนดุริยางคศึกษา

11.23 ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-

ดนตรี ศึกษา-ดนตรีไทย

11.25 สาขาวิชาศิลปกรรม

(ดนตรี)

11.27 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 11.1 11.26

11.2 ดนตรีศึกษา

11.4 ดุริยศิลป์

11.6 ดุริยางค์ไทย

11.8 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)

11.10 ดุริยางค์สากล

11.12 คีตศิลป์สากล

11.14 การสอนวิชาเฉพาะ

วิชาเอก

11.16 ดนตรีไทย

11.18 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

11.20 ศิลปกรรมดนตรี

11.22 ศิลปะนาฏดุริยางค์

10.24 ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-

ดนตรี ศึกษา-ดนตรีสากล

10.26 ดุริยะศิลป์

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

ครูผู้ช่วย

12. กลุ่มวิชาชีววิทยา (รหัสตำแหน่ง 12)

ครูผู้ช่วย

3

12.1 ชีววิทยา

12.3 การสอนชีววิทยาระดับ

มัธยมศึกษา

12.5 พันธุศาสตร์

12.7 ชีววิทยาทั่วไป

12.2 การสอนชีววิทยา

12.4 จุลชีววิทยา

12.6 พฤกษศาสตร์

12.8 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 12.1-12.7

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

-7ข-

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

อัตราเงินเดือน

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

13. กลุ่มวิชาพลศึกษา (รหัสตำแหน่ง 13)

ครูผู้ช่วย

3

13.1 พลศึกษา

13.3 การฝึกและการจัดการกีฬา

13.5 สันทนาการ

13.7 สุขศึกษา

13.9 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

13.11 วิทยาศาสตร์การกีฬา

(การฝึกและการจัดการกีฬา)

13.13 ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา

13.15 พลศึกษาหรือการสอน

พลศึกษา

13.17 สุขศึกษาและการ

ส่งเสริมสุขภาพ

13.19 พลศึกษาและส่งเสริม

สุขภาพ

13.21 วิชาเอกพลศึกษา

13.23 สุขศึกษาหรือการสอน

สุขศึกษา

13.25 ชีวอนามัย

13.27 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 13.1 13.26

13.2 วิทยาศาสตร์การกีฬา

13.4 การส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก

13.6 พลานามัย

13.8 การส่งเสริมสุขภาพ

13.10 การส่งเสริมสุขภาพเด็ก

13.12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)

13.14 พลศึกษา-เทคโนโลยี

ผู้สื่อข่าวกีฬา

13.16 การสอนสุขศึกษาและ

พลศึกษา

13.18 พลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา

13.20 สาขาวิชาพลศึกษา

13.22 การฝึกและการจัดการกีฬา

13.24 ศึกษาศาสตร์-สุขศึกษา

13.26 สาธารณสุขหรือ

สาธารณสุขศาสตร์

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

ครูผู้ช่วย

14. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (รหัสตำแหน่ง 14)

ครูผู้ช่วย

2

14.1 ฟิสิกส์

14.3 การสอนฟิสิกส์ระดับ

มัธยมศึกษา

14.5 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 14.1 14.4

14.2 การสอนฟิสิกส์

14.4 ฟิสิกส์ประยุกต์

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

-8ข-

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

อัตราเงินเดือน

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

15. กลุ่มวิชาเกษตรกรรม (รหัสตำแหน่ง 15)

ครูผู้ช่วย

1

15.1 เกษตรกรรม

15.3 เกษตรทั่วไป

15.5 เกษตรศาสตร์

15.7 ครุศาสตร์เกษตร

15.9 เทคโนโลยีการเกษตร

15.11 พฤกษศาสตร์

15.13 พืชไร่นา

15.15 พืชศาสตร์

14.17 พืชศาสตร์และเทคโนโลยี

15.19 พืชผัก

15.21 เทคโนโลยีการผลิตพืช

15.23 สัตววิทยา

15.25 สัตวศาสตร์

15.27 พืชศาสตร์(...)

15.29 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การเกษตร

15.31 เกษตรและสิ่งแวดล้อม

ศึกษา

15.33 เทคโนโลยีการเกษตร-

การผลิตสัตว์

15.35 เคมีการเกษตร

15.37 โรคพืช

15.39 พัฒนาการเกษตร

15.41 โรคพืชวิทยา

15.43 การผลิตสัตว์

15.45 โคนม

15.47 การประมง

15.49 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

15.51 การส่งเสริมและสื่อสาร

การเกษตร

15.2 เกษตรศึกษา

15.4 ศึกษาศาสตร์-เกษตร

15.6 เกษตรศาสตร์ทั่วไป

15.8 ส่งเสริมการเกษตร

15.10 การเกษตร

15.12 พืชไร่

15.14 พืชสวน

15.16 เทคโนโลยีชีวภาพทาง

การเกษตร

15.18 ส่งเสริมและเผยแพร่

การเกษตร

15.20 พืชสวนประดับ

15.22 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

15.24 สัตวบาล

15.26 สัตว์ปีก

15.28 สัตวศาสตร์(...)

15.30 สัตวศาสตร์ทั่วไป

15.32 การจัดการศัตรูพืช

15.34 เทคโนโลยีการเกษตร-

การผลิตพืช

15.36 ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์

เกษตร

15.38 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

15.40 เทคโนโลยีการจัดการ

ศัตรูพืช

15.42 การผลิตพืช

15.44 ไม้ผล

15.46 โคเนื้อ

15.48 ประมงน้ำจืด

15.50 เกษตรและสิ่งแวดล้อม

15.52 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 15.1-15.51

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

         

-9ข-

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

อัตราเงินเดือน

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

16. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (รหัสตำแหน่ง 16)

ครูผู้ช่วย

2

16.1 เทคโนโลยีทางการศึกษา

16.3 เทคโนโลยี-นวัตกรรม

การศึกษา

16.5 วิทยุกระจายเสียงและ

โทรทัศน์

16.7 เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา

16.9 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษา

16.11 นิเทศศาสตร์

16.13 การโฆษณา

16.15 การสื่อสารมวลชน

16.17 ภาพยนตร์

16.19 วิทยุโทรทัศน์

16.21 โฆษณาและประชาสัมพันธ์

16.23 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ

และภาพยนตร์

16.25 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 16.1 16.24

16.2 เทคโนโลยีการศึกษา

16.4 โสตทัศนศึกษา

16.6 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษา

16.8 เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

16.10 วิทยุและโทรทัศน์

16.12 การกระจายเสียง

16.14 การประชาสัมพันธ์

16.16 การหนังสือพิมพ์

16.18 วิทยุกระจายเสียง

16.20 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

16.22 นิเทศศาสตร์ธุรกิจ

16.24 สาขาวิชาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการศึกษา

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

         

-9ข-

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

อัตราเงินเดือน

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

17. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา (รหัสตำแหน่ง 17)

ครูผู้ช่วย

3

17.1 ศิลปะ

17.3 ศิลปไทย

17.5 ศิลปกรรม

17.7 ประติมากรรม

17.9 มัณฑนศิลป์

17.11 ออกแบบนิเทศศิลป์

17.13 ศิลปะประเพณี

17.15 อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา

17.17 จิตรกรรม

17.19 ประยุกต์ศิลปศึกษา

17.21 ออกแบบศิลปประยุกต์

17.23 ออกแบบภายใน

17.25 หัตถกรรม

17.27 วิจิตรศิลป์

17.29 ศิลปะการช่าง

17.31 จิตรกรรมไทย

17.33 จิตรกรรมสากล

17.35 ประติมากรรมไทย

17.37 ประติมากรรมสากล

17.39 ศิลปศึกษาและ

อุตสาหกรรมศิลป์

17.41 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 17.1 17.40

17.2 ศิลปศึกษา

17.4 ศิลปะไทย

17.6 ศิลปกรรมศึกษา

17.8 ภาพพิมพ์

17.10 ศิลปวิจารณ์

17.12 ศิลปตกแต่ง

17.14 อุตสาหกรรมศิลป์

17.16 สถาปัตยกรรมไทย

17.18 ทัศนศิลป์

17.20 การออกแบบนิเทศศิลป์

17.22 ศิลปะภาพพิมพ์

17.24 ออกแบบตกแต่งภายใน

17.26 ออกแบบผลิตภัณฑ์

17.28 ออกแบบทัศนศิลป์

17.30 หัตถศิลป์

17.32 การออกแบบพาณิชย์ศิลป์

17.34 ออกแบบตกแต่ง

17.36 ศิลปหัตถกรรม

17.38 การออกแบบทัศนนิวิธ

17.40 ศิลปกรรมหรือศิลปกรรม

ศึกษา

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

         

-10ข-

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

อัตราเงินเดือน

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

18. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (รหัสตำแหน่ง 18)

ครูผู้ช่วย

4

18.1 คอมพิวเตอร์ศึกษา

18.3 วิทยาการคอมพิวเตอร์

18.5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18.7 วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประยุกต์

18.9 ธุรกิจคอมพิวเตอร์

18.11 ประมวลผลข้อมูล

ด้วยคอมพิวเตอร์

18.13 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

18.15 ระบบสารสนเทศการ

จัดการ

18.17 สารสนเทศศึกษา

18.19 ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์

18.21 สารสนเทศทั่วไปและ

สารสนเทศสำนักงาน

18.23 วิชาเอกวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์

18.25 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศึกษา

18.2 คอมพิวเตอร์การศึกษา

18.4 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

18.6 ศาสตร์คอมพิวเตอร์

18.8 คอมพิวเตอร์

18.10 ระบบสารสนเทศ

18.12 อิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์

18.14 เทคโนโลยีสารสนเทศ

18.16 ระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ

18.18 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางธุรกิจ

18.20 ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

18.22 คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18.24 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

18.26 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 18.1-18.25

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

         

-11ข-

ตำแหน่ง

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก

อัตราเงินเดือน

จำนวน

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

19. กลุ่มวิชาคหกรรม (รหัสตำแหน่ง 19)

ครูผู้ช่วย

1

19.1 คหกรรม

19.3 คหกรรมศาสตร์ศึกษา

19.5 คหกรรมทั่วไป

19.7 ศึกษาศาสตร์-คหกรรม

ศาสตร์

19.9 อาหารและโภชนาการ

19.11 โภชนาการชุมชน

19.13 พัฒนาการเด็กและ

ครอบครัว

19.15 อุตสาหกรรมเครื่อง

แต่งกาย

19.17 เทคโนโลยีอาหาร

19.19 วิทยาศาสตร์การอาหาร

19.21 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

19.23 โภชนวิทยา

19.25 คหกรรมศาสตรศึกษา

19.27 คหกรรมศาสตร์ (สาขา

ผ้าและเครื่องแต่งกาย)

19.29 คหกรรมศาสตร์ศึกษา-

อุตสาหกรรมเครื่อง

แต่งกาย

19.31 คหกรรมศาสตร์

(ศิลปประดิษฐ์)

19.2 คหกรรมศาสตร์

19.4 คหกรรมศาสตร์

(อาหาร-ผ้า)

19.6 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

19.8 คหกรรมศิลป์

19.10 ผ้าและเครื่องแต่งกาย

19.12 พัฒนาการเด็กและ

ครอบครัว

19.14 พัฒนาการครอบครัวและ

การเลี้ยงดูแลเด็ก

19.16 คหกรรมศาสตร์ (อาหาร

โภชนา-ศิลปประดิษฐ์) 19.18 ถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร

19.20 เทคโนโลยีการอาหาร

19.22 วิทยาศาสตร์การอาหาร

และโภชนาการ

19.24 เทคโนโลยีเสื้อผ้า

19.26 โภชนศาสตร์

19.28 คหกรรมศาสตร์ศึกษา-

อาหารและโภชนาการ

19.30 คหกรรมศาสตร์ศึกษา-

คหกรรมทั่วไป

19.32 วิชาเอกในแบบคู่ที่มี

วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง

หรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อ

สาขาวิชาข้อ 19.1-19.31

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี

ขั้น 11,920.- บาท

ครูผู้ช่วย

คุณวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตร 5 ปี

ขั้น 12,530.- บาท

         

ภาคผนวก ค.

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ลงวันที่ 30 เมษายน 2556)

------------------------------------------

หลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (100 คะแนน)

ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ ปรนัย แบบตัวเลือก 4 ตัวเลือกในความรู้ทั่วไป ดังต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (25 คะแนน)

1.1 สรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว

1.2 วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ สังคม

1.3 แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน

1.4 ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างอื่นซึ่งทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง

1.5 ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

2. วิชาภาษาไทย (25 คะแนน)

2.1 ทดสอบความรู้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือการตีความจากข้อความสั้น ๆ

หรือบทความ

2.2 พิจารณาการเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ

2.3 ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ

3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (50 คะแนน)

3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

3.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

3.4 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

3.5 จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

3.6 วินัย การรักษาวินัย

3.7 ระเบียบว่าด้วยการลา

3.8 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

3.9 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

รวมถึงนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ด้านการศึกษา

3.10 ระเบียบงานสารบรรณ

3.11 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

3.12 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

3.13 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

-2-

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (100 คะแนน)

ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ ปรนัย แบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก ในความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (50 คะแนน)

1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

1.2 การจัดการเรียนรู้

1.3 จิตวิทยาและการแนะแนว

1.4 การพัฒนาผู้เรียน

1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

1.6 การวิจัยทางการศึกษา

1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (50 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (100 คะแนน)

ประเมินบุคคล จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

เว็บไซต์ อบจ. ศรีสะเกษ 

http://www.pao-sisaket.go.th/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=122:2013-04-30-04-07-03&catid=37:2012-03-21-02-50-43

ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 100 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 68 อัตรา
กรมที่ดิน สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 198 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 52 อัตรา
กรมสรรพากร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 53 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 80 อัตรา
ธนาคารออมสิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24
กรมป่าไม้ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 40 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 ขึ้นอยู่ขอนแก่นคิดเท่าไรคับ
โดย : yuyyui    วันที่ :  29 พ.ค. 2556    เวลา :  04:48:52    IP :  110.164.44.175

.ในวัน รับสมัคร นิวณัฐตะวัน จัดรถ บริการ รับ - ส่ง

ต้นทาง เชียงราย / เชียงใหม่ / ลำพูน / ลำปาง / พะเยา

สอบถามการเดินทาง

080-1313424 / 090-1508300 / 085-7214738

โดย : newnattawan    วันที่ :  02 พ.ค. 2556    เวลา :  05:55:40    IP :  49.49.5.188


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526