เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
หัวข้อข่าวสาร :

 อบต. ทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 16ตำแหน่ง 17 อัตรา


ประกาศวันที่ : 17 ม.ค. 2557    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 93527 คน
ที่มา : 

อบต. ทับกุง

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง

..........................................................

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) มาตรา  ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี         (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี)  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑๖ ตำแหน่ง ๑๗ อัตรา ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน  

ก.    ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๑  จำนวน   ตำแหน่ง คือ

๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกัน ๑                                     จำนวน    อัตรา

๒. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑                                         จำนวน     อัตรา

๓. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๑                                                 จำนวน     อัตรา

๔. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ๑                            จำนวน     อัตรา

ข.   ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ    จำนวน    ตำแหน่ง คือ

๑. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ๒                จำนวน     อัตรา

๒. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒            จำนวน     อัตรา

๓. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒                    จำนวน     อัตรา

๔. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ                                             จำนวน     อัตรา

๕. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา ๒                        จำนวน     อัตรา

๖. ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๒                                           จำนวน     อัตรา

๗. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๒                   จำนวน     อัตรา

 

 

ค.   ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๓  จำนวน ๕ ตำแหน่ง คือ

                                                       ๑. ตำแหน่ง  บุคลากร ๓                                                   จำนวน    อัตรา

                                              ๒. ตำแหน่ง  นักพัฒนาการท่องเที่ยว ๓                       จำนวน    อัตรา

                                              ๓. ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ ๓                                    จำนวน    อัตรา

                                     ๔. ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ๓                     จำนวน    อัตรา                                                             ๕. ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ๓                                         จำนวน    อัตรา

. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน "บัญชีลักษณะงานที่

ปฏิบัติ" แนบท้ายประกาศนี้

 ๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

    ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๖ แห่งประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ดังต่อไปนี้

(๑)     มีสัญชาติไทย

(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร

(๓)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(๔)   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

(๕)   ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลประกาศกำหนด ดังนี้

(ก)      โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

(ข)      วัณโรคในระยะอันตราย

(ค)      โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

(ง)       โรคพิษสุราเรื้อรัง

(จ)       โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(๖)     ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น                                    

(๗)   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๘)   ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๙)     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๑๐)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๑)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๑๒)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐาน

ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานส่วนตำบล

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๓)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๔)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๓.๑ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ในกรณีดังนี้

(๑)     ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)

(๒)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงาน หรือราชการเกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

(๓)   ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงาน หรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะการะทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อ

บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร ๐๙๐๔/ว๙  ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ หนังสือสำนักงาน ก.ท  ด่วนมาก ที่ มท. ๐๓๑๑/ว๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

                                         ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน "ภาคผนวก ก." แนบท้ายประกาศนี้

๔. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ

   ๔.๑ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๑ จะได้รับ

เงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จะได้รับเงินเดือน ๗, ๖๔๐ บาท                      

                                  ๔.๒ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๒ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้

                                                (๑) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา ๒ ปี จะได้รับเงินเดือน ๘,๘๐๐ บาท

                                                (๒) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับเงินเดือน ๙,๓๓๐ บาท                                            ๔.๓ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๓ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔  ปี)  จะได้รับเงินเดือน ๑๑,๘๖๐ บาท

. การรับสมัครสอบ

   .๑ ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่  ๒๒  เดือน มกราคม       พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซด์ www.tabkung.go.th หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๒-๓๙๖-๒๓๔

                                   ๕.๒  ค่าธรรมเนียมสอบ

                        ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข)  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ดังนี้

(๑)        ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๑         ค่าธรรมเนียมสอบคนละ  ๓๐๐  บาท

(๒)     ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๒        ค่าธรรมเนียมสอบคนละ  ๓๐๐  บาท

(๒)  ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๓      ค่าธรรมเนียมสอบคนละ  ๓๐๐  บาทค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

                                ๕.๓ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ

                                       ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือตนเอง     และยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                                      (๑) ใบสมัครสอบ ที่ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

                                      (๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน

ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ซึ่ง

ปรากฏเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๕) สำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน

(Transcript) โดยผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิด   รับสมัคร กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ฉบับ

(๖) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.

๒๕๓๕) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน(ฉบับจริง) นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ

                                      (๗) สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.๔๓) หรือหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙) พร้อมแสดงฉบับจริง (เฉพาะผู้สมัครสอบที่เป็นชาย) จำนวน ๑ ฉบับ

                                      (๘) ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการประเภทอื่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ และใช้วุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องนำหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งอนุญาตให้มาสมัครสอบ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่นำหนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร จะไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้

                                      (๙) สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

                                      (๑๐) สำเนาเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษขนาด A๔ เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อวันที่/เดือน/ปี ของสำเนาเอกสารทุกฉบับ

                                                ผู้สมัครสอบต้องรับรองว่า ตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในการรับสมัครสอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

 

                         ๖. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ

                                      ๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

                                      ๖.๒ ผู้สมัครสอบต้องเลือก สมัครในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๑ - ๒ หรือสายงานที่เริ่มต้นระดับ ๓ เพียงระดับเดียว และสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้

                                      ๖.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

                         ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

                        ๗.๑ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่  ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗             ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี และสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซด์ www.tabkung.go.th หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๒-๓๙๖-๒๓๔

                      ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ

                                      ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันเป็น ๓ ภาค โดยจะต้องสอบ

                                      ๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ทดสอบโดยข้อสอบแบบปรนัย โดยให้คำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่ง ดังนี้

                                                ๑.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น

                                                ๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)

                                                ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงความ

                                                ๓. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

                                                ทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้

                                                (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

                                                (๒) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

                                                (๓) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

                                                (๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

                                                (๕) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

                                                (๖) พระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                                                (๗) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

                                                (๘) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

                                      ๘.๒  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๑๐๐

คะแนน

                                                ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยข้อสอบแบบปรนัย รายละเอียดตามที่ได้กำหนดไว้ใน "ภาคผนวก ข." แนบท้ายประกาศนี้

                                      ๘.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

                         ๙. หลักเกณฑ์การตัดสิน

                                      ๙.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) ตามเกณฑ์การตัดสินแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ต่อไป

                                      ๙.๒ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

                         ๑๐. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

                                      การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.)เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตำแหน่ง(ภาค ข.)เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ

                                      บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กำหนดไว้และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งแต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

                         ๑๑. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

                                      ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

                                      (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

                                      (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่เจ้าของบัญชี      ผู้สอบแข่งขันได้กำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

                                      (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งที่สอบได้

                                      (๔) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่ รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่า จะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ ประสงค์จะรับการบรรจุ

(๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม(๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป

การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม(๓) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลำดับสุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้ 

                  ๑๒. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง

 (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้งได้

เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังมีตำแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้  

(๒) ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วน

ตำบลทับกุง  อย่างน้อย ๑ ปี นับแต่วันที่บรรจุแต่งตั้งไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้

(๓) การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งอื่นกำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล หรือ 

กลุ่มบุคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับ           การแอบอ้าง หรือทุจริต เพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๒-๓๙๖-๒๓๔ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                  ประกาศ   วันที่    เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

                        

 

 

 ภาคผนวก ก.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ลงวันที่  ๖ เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

*************************************

. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑

๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑                                         รหัสตำแหน่ง ๑๐๑

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                                ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ  ที่ไม่ยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด  หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตรายและความเสียหายทีเกิดเพลิงไหม้  รักษาและบำรุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลได้กำหนดไว้  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                               ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

                ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดับเพลิง  งานธุรการทั่วไป  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                                                .  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                                                .  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  ละเอียด  แม่นยำ

 

. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑

๑.๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑                                                                       รหัสตำแหน่ง ๑๐๒

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการพัสดุที่ไม่ยาก  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  หรือ

ตามคำสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ  ตรวจสอบใบสำคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                            ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป  ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.           มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.        มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบ  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง  และใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.         มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่

๔.         มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๕.         มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

 

. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑

                ๑.๓ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๑                                                                                 รหัสตำแหน่ง ๑๐๓             หน้าที่และความรับผิดชอบ

                                ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                ช่วยในการติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ซ่อมแซมเครื่องจักร  เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                                ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า                 ช่างอิเล็คทรอนิคส์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.      มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.    มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.     มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔.     มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๕.     มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑

                ๑.๔ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ๑                                                                          รหัสตำแหน่ง ๑๐๔

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                                ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชนที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                ในฐานะผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เยาวชน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ แก่เยาวชน

ที่เป็นสมาชิกศูนย์เยาวชน เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันได้แก่ ด้านพลศึกษา เช่น การสอบ

ฝึกซ้อม เล่น แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งกีฬาในร่มและกลางแจ้ง ด้านศิลป์ เช่น การสอนหัตถศึกษา         การเย็บปักถักร้อย ประดิษฐ์ของชำร่วย ด้านนาฏศิลป์ เช่น การฝึกสอนและซ้อมนาฏศิลป์ ด้านห้องสมุด  ด้าน

คหกรรมศาสตร์ เช่น โภชนาการ การจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดทัศนะศึกษา ค่ายพักแรม และการจัดสนาม

เด็กเล่น เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                                 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์  นาฏศิลป์ อาหารและโภชนาการ หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา     ทางบรรณารักษ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.           มีความรู้ในงานศูนย์เยาวชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.        มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  กฎ ระเบียบ

และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.         มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่

๔.         มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๕.         มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

 

๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒ 

๒.๑  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ                                                            รหัสตำแหน่ง ๒๐๑

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                                ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานค่อนข้างสูง ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มียู่กว้าง ๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพด้านปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีทัศนคติและพฤติกรรมด้านอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง         มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สำรวจสภาพท้องที่ ปัญหาสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริหาร การส่งเสริมสุขภาพ ให้บริหารอนามัยแม่และเด็กในการตรวจเยี่ยมมารดาและทารก การให้บริการอนามัยโรงเรียน เช่น เตรียมอุปกรณ์ในการบริการอนามัยโรงเรียน จัดเตรียมนักเรียน บัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพ ให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียน         ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปในชุมชนในเขตครอบคลุมของสถานบริการ ให้คำแนะนำ สาธิตการรักษาร่างกายให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การป้องกันอุบัติเหตุ การรักษาความปลอดภัยเคหะสถาน การให้สุขศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ การให้บริการการวางแผนครอบครัว อาจปฏิบัติงาน รักษาพยาบาลงานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เช่น บำบัดรักษาผู้ป่วยมาลาเรีย โรคเรื้อน จัดหาน้ำสะอาด ค้นหาผู้ป่วย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                                 . ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๒ ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่      .อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

. ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓ ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่      .อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

.  มีความรู้ในงานส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย

กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่

การปฏิบัติงานในหน้าที่

. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ

๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒ 

                ๒.๒ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                                          รหัสตำแหน่ง ๒๐๒           หน้าที่และความรับผิดชอบ 

                ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่กว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้

รับมอบหมาย เช่น  การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี ทำฎีกา

เบิกเงิน  จัดทำทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย เป็นต้น ทำบัญชีเงินสดประจำวัน บัญชี

เงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท  ตรวจสอบใบสำคัญ   หมวดรายจ่าย    ตรวจทานงบใบสำคัญหมวด

ที่ไม่มีปัญหาทำรายงานการเงินเป็นประจำทุกเดือน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

๑.      ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี        

พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป

จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

๒.    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ

เลขานุการ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.      มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.    มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลแลองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

๓.     มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่

การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔.     มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                                ๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

                                ๖.  มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ใน

                                     ความรับผิดชอบ

 

 

๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒ 

                ๒.๓ ตำแหน่ง      เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒                                                           รหัสตำแหน่ง ๒๐๓

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                                ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นที่ค่อนข้างยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามคำสั่ง  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ  คำร้อง   คำขอ

คำอุทธรณ์  หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน  หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินภาษี  ตรวจแบบแสดงรายการและเอกสารแนบเรื่อง  ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ คำนวณภาษี  ค่าปรับเงินเพิ่ม  แจ้งการผลประเมิน  คำชี้ขาดการอุทธรณ์ชี้แจงให้เหตุผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  เช่น  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม  ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  และใช้เครื่องขยายเสียง  ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามข้อบังคับตำบล  ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตำบล ค่าอากรการฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์  ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาดสด  ค่าเช่าแผงลอย  ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร  ค่าจำหน่วยเวชภัณฑ์  คำร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า  และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น  รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด  ควบคุมหรือจัดทำทะเบียนต่าง ๆ เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น สอดส่องตรวจตราเร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นค้างชำระ  ควบคุมหรือดำเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), อนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.           มีความรู้ในการจัดรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.        มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  และ

กฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.         มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔.         มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

๕.         มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

 

๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒ 

๒.๔ ตำแหน่ง      นายช่างสำรวจ                                                                      รหัสตำแหน่ง ๒๐๔     

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                                ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างสำรวจ  ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

               

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างสำรวจที่ต้องใช้ความละเอียด

แม่นยำและเทคนิคพอสมควรตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  วัดมุม  วัดระยะ  วัดระดับ  ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศช่วยหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่าง ๆ  วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายในการสำรวจ  ทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ  ที่ได้จากการสำรวจ  ซ่อมรับแก้เครื่องมือสำรวจ  ทำแผนที่สำรวจและคำนวณธนาคารทรัพย์สินเพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                          ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

                          ๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา   หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

                ๑.  มีความรู้ในงานช่างสำรวจอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                .  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

                .  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                .  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                .  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

                ๖.  มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ

 

 

 

 

๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒ 

๒.๕ ตำแหน่ง      เจ้าพนักงานการประปา                                                                 รหัสตำแหน่ง ๒๐๕หน้าที่และความรับผิดชอบ

                                ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการประปา ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตาม

คำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก เกี่ยวกับงานการประปา ตามที่ได้รับมอบหมาย

เช่น การผลิตน้ำประปา จัดน้ำสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้น้ำของการประปา เตรียมน้ำประปาสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง ตรวจสอบ ควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของที่ทำการประปา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑.      ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า

เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  หรือ

๒.    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า

 เทคนิควิศวกรรมโยธา ทางช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.           มีความรู้ในงานการประปาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.        มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลและกฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.         มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่

๔.         มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๕.         มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

๖.           มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ

 

 

 

๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒ 

                ๒.๖ ตำแหน่ง  นายช่างโยธา ๒                                                                        รหัสตำแหน่ง ๒๐๖            

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                                ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธา ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และบำรุงรักษาด้านโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานด้านโยธา เช่น ทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น เป็นต้น ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจหาข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คำนวณสามัญ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ  สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง  ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมสำรวจ  สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธาหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑. มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

    กฎหมาย  กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.     มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่ 

การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๕. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ 

    รับผิดชอบ

๓.     มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๒ 

๒.๗ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๒                                                                รหัสตำแหน่ง ๒๐๗หน้าที่และความรับผิดชอบ

                ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงานดำเนินการ และสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือ เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ดูแล ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการแลหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจัดทำรายงาต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง หรือ

๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.           มีความรู้ในการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.        มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   และกฎหมาย

กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.         มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๔.         มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปกิบัติงานในหน้าที่

๕.         มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

๖.           มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ

 

. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓

                ๓.๑ ตำแหน่ง        บุคลากร ๓                                                                            รหัสตำแหน่ง ๓๐๑            

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                                ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานไม่สูงนักหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน   รับผิดชอบงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยควบคุมตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานบุคคลของส่วนราชการที่ยากพอสมควร  ภายใต้

การกำกับตรวจสอบบ้าง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ  ดำเนินการออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับงานบุคคล  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล  รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการเรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ดำเนินเรื่องการขอรับบำเหน็จ

บำนาญและเงินทดแทน  จัดทำแก้ไข  เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                                ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                ๑.ได้รับปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจกฎหมาย  รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ      ตำแหน่งนี้ได้  

                ๒.ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

                .  มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  และ 

     กฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 

    โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

                .  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                .  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

 

. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓

๓.๒ ตำแหน่ง      นักพัฒนาการท่องเที่ยว ๓                                                                รหัสตำแหน่ง ๓๐๒หน้าที่และความรับผิดชอบ

                                ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานสำรวจ  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว  ตลอดจนระเบียบ  กฎเกณฑ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ การกำกับ ตรวจสอบโดยใกล้ชิด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

               

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น  ทำหน้าที่สำรวจ  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาต่าง ๆ  เสนอแนะและจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว  ธุรกิจการท่องเที่ยว  บริการท่องเที่ยว  และปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว  เพื่อใช้ดำเนินการพัฒนา  ปรับปรุงประเมินผล  และแก้ไขอุปสรรคต่าง    ของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว  ทั้งใน

ส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการและในส่วนที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น ๆ  ควบคุมการดำเนินการก่อสร้าง  ศึกษา  รวบรวม  รายละเอียด  ข้อมูลหามาตรฐาน  ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ธุรกิจการท่องเที่ยว  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และพัฒนาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเป็นที่ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                       ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐประศาสนศาสตร์  บริหารธุรกิจ 

วารสารศาสตร์  สื่อสารมวลชน  นิเทศศาสตร์  ประชาสัมพันธ์  อักษรศาสตร์  สารสนเทศ  การจัดการ 

การโฆษณา  คอมพิวเตอร์  การท่องเที่ยว  การโรงแรม  ภาษาต่างประเทศ  หรือทางอื่นที่  .อบต.กำหนด

ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

                           .  มีความรู้ความสามารถในหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

             ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

                               . มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งของประเทศไทย

                                ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                                . มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล

 

. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓

๓.๓ ตำแหน่ง       นักวิชาการพัสดุ ๓                                                                              รหัสตำแหน่ง ๓๐๓หน้าที่และความรับผิดชอบ

                                ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุที่ยุ่งยากพอสมควร

ตามคำแนะนำ  แนวทางคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมด  โดยปฏิบัติงานภายใต้การกำกับแนะนำหรือตรวจสอบงานบ้าง  หรืออาจได้รับมอบหมายงานบางส่วนให้รับผิดชอบ  โดยจะได้รับคำแนะนำ

เป็นพิเศษในกรณีที่มีปัญหา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น   จัดหา   จัดซื้อ   ว่าจ้าง   ตรวจรับ  เก็บรักษา  ช่วยศึกษา  ค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ ของพัสดุ  เช่น  วิวัฒนาการ  คุณสมบัติ  ระบบราคา  การเสื่อมค่า 

การสึกหรอ   ประโยชน์ใช้สอย   ค่าบริการ    อะไหล่   การบำรุงรักษา   ความแข็งแรงทนทาน   เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ  ช่วยวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ  เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ในการจัดหาจัดซื้อพัสดุ  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                                ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ ด้าน พาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ   หรือทางอื่นที่  .. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.      มีความรู้ในวิชาการพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.    มีความรู้  เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.     มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

                                .  มีความสามารถในการสำรวจข้อมูล  ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

                                .  มีความรู้  ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                                .  มีความสามารถในการสื่อสาร  รับฟัง  และชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

                                .  มีความรู้  ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่  ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

 

 

 

 

. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓

๓.๔ ตำแหน่ง       นักวิชาการเงินและบัญชี ๓                                                               รหัสตำแหน่ง ๓๐๔

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                                ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี  ภายใต้การกำกับตรวจสอบใกล้ชิด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร  เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  เช่น  จัดทำฎีกา  ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีแยกประเภท  จัดทำรายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณของประจำเดือน  จัดทำประมาณการ  รายได้รายจ่ายประจำปี  พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน  ดำเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  วิเคราะห์  ประเมินผลและติดตาม

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

.

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.           มีความรู้ความสามารถในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.        มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  ว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.         มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งของประเทศไทย

๔.         มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๕.         มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

 

 

 

 

 

 

. สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓

๓.๕ ตำแหน่ง       นักวิชาการศึกษา ๓                                                                             รหัสตำแหน่ง ๓๐๕

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการศึกษา งานศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และการจัดบริหารส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร แบบเรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนำการศึกษาและอาชีพเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทำวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ   เป็นต้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ กท. รับรองให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้หรือคุณวุฒิอื่นที่ กท.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

. มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน และกฎหมาย

กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

             . มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่

๕. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

 

               

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข.

รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน

ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง

ลงวันที่   เดือน มกราคม พ.. ๒๕๕๗

-------------------------------------------------------

. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยข้อสอบปรนัย

               . วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)

ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่จ่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น

               . วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคาประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การอ่านและการทาความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคาถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงความ

               . วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้

() รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

() พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) .. ๒๕๕๒

() กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

() พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

() กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

() พระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

() ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

() พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

 

. ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๑  จำนวน    ตำแหน่ง ๔ อัตรา

๑.๑  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๑

โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พ.. ๒๕๕๐

(๓) พระราชบัญญัติควบคุมาคาร ..๒๕๒๒ และที่ก้ขเพิ่มเติจนถึงปัจจุบัน

(๔) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

(๕) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๖) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.. ๒๕๔๓

(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

.........................................................................................................

 

๑.๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ ๑

       โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

               (๒)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗

               (๓)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๑   และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                               (๔)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                               (๕)   พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๖)   พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๗)   พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                               (๘)   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                               (๙)   ข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.. ๒๔๙๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม                         ...................................................................................................................

 

๑.๓ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ระดับ ๑

      โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน

หน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

(๒) ระราชบัญญัติสภาตำบลแะองค์ารบริารส่วนตำบล.. ๒๕๓ และที่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๓) ระราชบัญญัติเบียบบริหารราชการแผ่นดิน.. ๒๕๓และที่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๔) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒ และที่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๕) พระราชบัญญัติเบียบบริหารบุส่วนท้งถิ่น ..๒๕๔๒

(๖) ระราชบัญญัติควบคุมาคาร ..๒๕๒๒ และที่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๗) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.. ๒๕๑๘ และที่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๘) ระเบียบสำนักนายรัมนตรีว่าด้ยงานารบร ..๒๕๒๖ และที่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

..........................................................................................................

 

๑.๔ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ระดับ ๑

      โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

                                (๑)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

                                (๒) ระราชบัญญัติสภาตำบลแะองค์ารบริารส่วนตำบล.. ๒๕๓ และ  

ที่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๓) ระราชบัญญัติเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ..๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๔) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒

(๖) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.. ๒๕๔๐

(๗) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. ๒๕๒๖

                ...............................................................................................................

 

๒. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ    จำนวน    ตำแหน่ง ๘ อัตรา

๒.๑ ตำหน่ง เจ้พนักงาส่งเสริมสุขภาพ  ระดับ ๒

     โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

(๒) ระราชบัญญัติสภาตำบลแะองค์ารบริารส่วนตำบล.. ๒๕๓ และ  

ที่ก้ไขเพิ่มเติม

(๓) ระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๔) พระราชบัญญัติแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๐และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

                                (๕)ระราชบัญญัติเบียบบริหารบุส่วนท้งถิ่น .. ๒๕๔๒

                                (๖) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.. ๒๕๔๐

                                (๗) พระราชบัญญัติสาธารณะสุข พ.. ๒๕๓๒

                                (๘) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

                ...................................................................................................................

 

๒.๒ ตำหน่ง เจ้พนักงาการเงินและบัญชี  ระดับ ๒

       โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

(๒)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๓)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๔)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๕)   พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๖)   พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๗)  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๘)   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๙)   ข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.. ๒๔๙๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                .........................................................................................................

 

๒.๓ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ ๒

       โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

(๒)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๗

                                (๓)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๔)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๕)   พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๖)   พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๗)  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                               (๘)   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๙)   ข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.. ๒๔๙๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                ...............................................................................................................

 

๒.๔  ตำแน่ นายช่างสำรวจ  ระดับ ๒

        โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน

หน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

               (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

                               () พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

                () พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

                               () พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

() พระราชบัญญัติผังเมือง พ.. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

() พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.. ๒๕๓๕

(๗)ระราชบัญญัติเบียบบริหารบุส่วนท้งถิ่น ..๒๕๔๒

...........................................................................................................................

 

๒.๕  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา  ระดับ ๒

โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน

หน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

               (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

                               () พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

                               () พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

() พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

() พระราชบัญญัติผังเมือง พ.. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

() พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.. ๒๕๓๕

(๗)ระราชบัญญัติเบียบบริหารบุส่วนท้งถิ่น ..๒๕๔๒

๒.๖  ตำหน่ง นายช่างโยธา  ระดับ ๒

โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน

หน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

(๒) ระราชบัญญัติสภาตำบลแะองค์ารบริารส่วนตำบล.. ๒๕๓ และที่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๓) ระราชบัญญัติเบียบบริหารราชการแผ่นดิน.. ๒๕๓และที่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๔) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒ และที่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๕) พระราชบัญญัติเบียบบริหารบุส่วนท้งถิ่น ..๒๕๔๒

(๖) ระราชบัญญัติควบคุมาคาร ..๒๕๒๒ และที่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๗) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.. ๒๕๑๘ และที่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๘) ระเบียบสำนักนายรัมนตรีว่าด้ยงานารบร ..๒๕๒๖ และที่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

() พระราชบัญญัติขุดและถมดิน พ.. ๒๕๔๓

......................................................................................................

 

๒.๗ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ ๒

               โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน

หน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

                                ()   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๕๐และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

                               (๒)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๑   และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๓)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๔)   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๕)   พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.. ๒๕๓๔

(๖)   พระราชบัญญัติผังเมือง พ.. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๗)   พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.. ๒๕๔๓

๓. สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ    จำนวน    ตำแหน่ง ๕ อัตรา

๓.๑  ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ ๓

โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน

หน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

               () รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๕๐และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๓) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

(๖) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๗) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๘) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

(๙) เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

                ...................................................................................................................

 

๓.๒ ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับ ๓

                               โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน

หน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

                               () พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) .. ๒๕๕๒

                             (๒) พรราบัญญัติข้มูลข่าวารทางราการ พ..๒๕๔๐

(๓) พระราชบัญญัติธุรกิจการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๕๑

(๔) พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(๕) ระราชบัญญัติเบียบบริหารบุส่วนท้งถิ่น ..๒๕๔๒

                                .........................................................................................................

 

๓.๓  ตำหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ๓

โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน

หน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

                                () พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) .. ๒๕๕๒

                               (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๕) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐

(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

                               (๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๔๒

                                (๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

                               (๙) ระราชบัญญัติเบียบบริหารบุส่วนท้งถิ่น ..๒๕๔๒

                                (๑๐)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๕๐และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

                                .......................................................................................................

 

 

 

๓.๔  ตำหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๓

โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน

หน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

                                () รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๕๐และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

                                (๒)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๓)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๔)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.. ๒๕๓๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม

                                (๕)   พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ..๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๖)   พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๗)  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๘)   ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๙)   ข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๑๐)   หลักบัญชีเบื้องต้น และการวิเคราะห์ระบบบัญชี การเงิน การคลัง

 

๓.๕  ตำหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ๓

โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน

หน้าที่และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

(๒) ระราชบัญญัติสภาตำบลแะองค์ารบริารส่วนตำบล.. ๒๕๓ และที่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๓) ระราชบัญญัติเบียบบริหารราชการแผ่นดิน.. ๒๕๓และที่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๔) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒ และที่ก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

                                (๕) ...การศึกษาแห่งชาติ  .. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                (๗)  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗

(๘)  พ.ร.บ. เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗

(๙)  พ.ร.บ. สภาครู  และบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ. ๒๕๔๖

(๑๐)  พ.ร.บ. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๔

(๑๑)  พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวยอดฮิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา
กรมศุลกากร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 15 ตำแหน่ง
สำนักงาน ป.ป.ท. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ จำนวน 202 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กสถ.
เตรียมจัดสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จำนวน 84 ตำแหน่ง งกว่า 21,000 อัตรา
กรมการแพทย์ ธ.ก.ส.
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 300 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก กรมสรรพาวุธทหารบก
รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 50 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 85 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ ตำรวจท่องเที่ยว
เตรียมเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ชาย,หญิง จำนวน 300 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการเงินทหารบก
รับสมัครบุคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ ชาย 40 หญิง 30 รวม 70 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ สถาบันการพลศึกษา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 สาขาวิชา 21 อัตรา
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 แฟนผมสอบได้ส่วนกลาง(เรียกบัญชี) ยังต้องเสียให้นายก ซีละแสน
โดย : แมวเป่า    วันที่ :  26 ก.พ. 2557    เวลา :  12:01:13    IP :  1.4.160.22

ภาค ง. เท่าไหร่น้อ(ได้ข่าวว่าซีละสองแสน)ผมบ่มีหรอก ผมมีแค่สองบาท

โดย : แมวเป่า    วันที่ :  26 ก.พ. 2557    เวลา :  11:59:24    IP :  1.4.160.22

ว่าจะไปสอบแต่กลัวเส้นใหญ่จังคนไม่มีเส้นตั้งใจอ่านหนังสือแทบตายแต่ทำได้แค่ความผิดหวังขออย่าให้มีเส้นเลยนร๊คร๊อยากให้คณะกรรมการตรวจสอบและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มากๆๆคร๊
โดย : จิราพร    วันที่ :  28 ม.ค. 2557    เวลา :  03:35:59    IP :  1.2.242.10

คุณสมบัติสำคัญต้องเป็นเด็กฝาก

โดย : คนไร้เส้น    วันที่ :  21 ม.ค. 2557    เวลา :  08:05:58    IP :  1.2.218.177

โดย : ที่1    วันที่ :  21 ม.ค. 2557    เวลา :  09:41:04    IP :  1.1.200.253

โดย : pailom44    วันที่ :  21 ม.ค. 2557    เวลา :  09:38:36    IP :  1.1.200.253

www.*/

การันตีสอบได้ อบจ.ภูเก็ต

โดย : อปท.    วันที่ :  21 ม.ค. 2557    เวลา :  09:36:05    IP :  1.1.200.253

โดย : กันยา    วันที่ :  21 ม.ค. 2557    เวลา :  09:34:39    IP :  1.1.200.253

ทำไมไม่เอาพนักงานส่วนตำบลรวมเป็นข้าราชการพลเรือน แล้วให้ ก.พ. เปิดสอบรวมเลย  จะได้ไม่มีปัญหาสินบน

โดย : ปอ    วันที่ :  20 ม.ค. 2557    เวลา :  03:57:34    IP :  1.179.173.1

กินกันอิ่มจังหวัดนี้น่าจะเปิดสอบเองทุกอำเภอทุกพื้นที่มั้ง

โดย : นีน่า    วันที่ :  20 ม.ค. 2557    เวลา :  12:24:12    IP :  180.183.63.142

เป็นอำนาจจากเบื้องบนมั้ง

เค้าสั่งมาข้าราชการลูกจ้างต้องทำตามโดย : คิด วิเคราะห์ เยอะแยะ     วันที่ :  18 ม.ค. 2557    เวลา :  11:48:09    IP :  1.179.168.161

บรรจุเข้าทำงานเลยดีกว่ามั้ง จะเปิดสอบเพื่อ?

 เค้ามีสอบส่วนกลางทำไมไม่ส่งตำแหน่งว่างไปล่ะ

โดย : คิด วิเคราะห์ แยกแยะ (ตัวย่อนะ)    วันที่ :  17 ม.ค. 2557    เวลา :  04:39:06    IP :  122.154.14.2


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526