เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่10 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557


ประกาศวันที่ : 01 มี.ค. 2557    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 105616 คน
ที่มา : 

Job.obec.go.th

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รายละเอียดตำแหน่งดังนี้
2.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
2.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 12 ตำแหน่ง
2.3 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จานวน 1 ตำแหน่ง
2.4 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2.5 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง
2.6 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จานวน 1 ตาแหน่ง
2.7 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2.8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง
2.9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
2.10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่10 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศ Link 1

รายละเอียดประกาศ Link 2

รายละเอียดประกาศ Link 3

รายละเอียดประกาศ Link 4

ที่เว็บไซต์ http://job.obec.go.th/

 หรือ http://obec.thaijobjob.com

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------------------
 ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉะนั้น
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
 1.1 ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด
 1.2 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด
 1.3 ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด
 1.4 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด
 1.5 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด
 1.6 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด
 1.7 ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด
 1.8 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 อัตราเงินเดือน 11,500 – 13,030 บาท หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด
 1.9 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 อัตราเงินเดือน 11,500 – 13,030 บาท หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด
 / 1.10 ต าแหน่ง ... -2-
 
 1.10 ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 อัตราเงินเดือน 11,500 – 13,030 บาท หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด
 2. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก
 2.1 ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จ านวน 4 ต าแหน่ง
 2.2 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จ านวน 12 ต าแหน่ง
 2.3 ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จ านวน 1 ต าแหน่ง
 2.4 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จ านวน 1 ต าแหน่ง
 2.5 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จ านวน 8 ต าแหน่ง
 2.6 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จ านวน 1 ต าแหน่ง
 2.7 ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จ านวน 2 ต าแหน่ง
 2.8 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จ านวน 7 ต าแหน่ง
 2.9 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จ านวน 3 ต าแหน่ง
 2.10 ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง
 รวม จ านวน 40 ต าแหน่ง
 3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข 1)
 4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 36
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 / (5) เป็นกรรมการ ... -3-
 
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
 (11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว
 ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองได้ที่เว็บไซด์ส านักงาน ก.พ.
http://www.ocsc.go.th คลิกหัวข้อ “การเข้ารับราชการ” หัวข้อ “การรับรองคุณวุฒิ”
 5. ก ำหนดกำรและวิธีกำรรับสมัคร
 5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่
10 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
 (1) เปิดเว็บไซด์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (www.obec.go.th)
คลิกที่หัวข้อ“รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในสังกัด สพฐ.” Job.obec.go.th หรือ obec.thaijobjob.com
 / (2) กรอกข้อความ ...
 -4-
 
 (2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่ก าหนด ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 (3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ท าการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อน าไป
พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินในภายหลัง
 ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 
 5.2 ให้ผู้สมัครน าแบบฟอร์มการช าระเงิน (ข้อ 5.1 (3)) ไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
ภายในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
 ทั้งนี้ กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช ำระค่ำธรรมเนียมนนกำรสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว
 5.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 230 บาท
 (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 200 บาท
 (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเตอร์เน็ต (Internet) จ านวน 30 บาท
 เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5.3 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้นเว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตและส่อไปในทางทุจริต จึงจ่ายค่าธรรมเนียม
สมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ใดที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
 5.4 ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ
โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ โดยสามารถตรวจสอบและ
พิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบหลังจากการช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2557
เป็นต้นไป ที่เว็บไซด์ของส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (www.obec.go.th) Job.obec.go.th หรือ
obec.thaijobjob.com คลิกหัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจ าตัวสอบ”
 กรณีไม่มีชื่อปรากฏในใบตรวจสอบรายชื่อ ให้ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล 2 และ
น าส่งหลักฐานการช าระเงินพร้อมเอกสารตามข้อ 11 ภายในวันที่ (18-22 เมษายน 2557) ในเวลาราชการ
ได้ 2 รูปแบบ คือ
 (1) ติดต่อด้วยตัวเองและยื่นเอกสาร ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 ส านักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 / (2) ติดต่อ ...
 
 
 -5-
 
 (2) ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2288 5653-4, 0 2628 5094
เพื่อน าส่งเอกสารทางโทรสารหมายเลข 0 2282-9391, 0 2288-5653 หรือน าส่งเอกสารทางสแกน
อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ e-mail: kgb5094@gmail.com เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
แ ล ะป ร ะก า ศ ร า ย ชื่ อผู้ สมัค ร ส อบ แ ข่งขันเพิ่ มเติมให้ท ร าบภ า ยใน วันที่ 25 เมษ า ยน 2557
ณ ป้ายประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทางเว็บไซด์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (www.obec.go.th) Job.obec.go.th หรือ obec.thaijobjob.com
 6. เงื่อนไขนนกำรรับสมัครสอบ
 6.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 6.2 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขต าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวันและเวลาที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่ง
 6.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 28 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
 6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบ
จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
 6.5 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ
ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 กรณีเลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ - นามสกุล ของหลักฐาน
การแสดงตนเข้าห้องสอบ ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอื่น
ที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
 7. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เลขประจ าตัวสอบ
ก าหนดวันเวลา และสถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบให้ทราบในวันที่ 18 เมษายน 2557
 / ณ ส านัก ...
 -6-
 
ณ ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือที่เว็บไซด์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(www.obec.go.th) Job.obec.go.th หรือ obec.thaijobjob.com คลิกหัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัด สพฐ.”
 8. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน
 8.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
 ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดต้องสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน
 ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดให้ทดสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 9.1 แล้ว จึงจะให้มีสิทธิเข้าทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งต่อไป
ทั้งนี้ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง ที่เว็บไซด์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (www.obec.go.th) Job.obec.go.th หรือ obec.thaijobjob.com
 8.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินผู้เข้าสอบ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน
และจากพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
คุณธรรม จริยธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง
 9. เกณฑ์กำรตัดสิน
 9.1 ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง
 9.2 ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งจะต้อง
ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งจะต้องได้
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
 / 10.หลักฐาน ...
 
 
 .-7-
10. หลักฐำนและอุปกรณ์ที่ต้องน ำมำนนวันทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่นช้
เฉพำะต ำแหน่ง ดังนี้
 10.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
 10.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขบัตรประจ าตัวประชาชน
13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง)
 10.3 ดินสอที่มีความด าเท่ากับ 2 B หรือมากกว่า ยางลบ ปากกาหมึกสีน้ าเงิน
 11. หลักฐำนที่ต้องยื่นนนวันสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
 11.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
 11.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
โดยถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป
 11.3 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัวประชาชน
13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) และส าเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จ านวน 1 ฉบับ
 11.4 ส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้หรือส าเนา
ปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครและ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ
วันที่ 28 มีนาคม 2557 จ านวน 2 ฉบับ
 ทั้งนี้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้นประกาศนียบัตรหรือปริญญา
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจของสถานศึกษานั้น ๆ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 28 มีนาคม 2557 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าว
มายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา
และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครสอบ มายื่นแทน
 11.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ
 11.6 ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือระดับปริญญาตรีขึ้นไป แล้วแต่กรณี จ านวน 1 ฉบับ
 11.7 หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ฉบับจริง 1 ฉบับ
 11.8 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด. 43) ใบส าคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ
 / 11.9 ใบรับรอง ... -8-
 11.9 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ได้แก่
 (1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
 (2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 (4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
 (5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด
11.10 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุได้ยินยอมให้โอน
ตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด
 ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่
และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า
 อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่น
ไม่ตรง หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
มาตั้งแต่ต้นจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
 12. กำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 12.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงล าดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการ
สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและความเหมาะสมกับต าแหน่งจากมากไปหาน้อย
ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า แต่ถ้าได้
คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก
 12.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศ
แต่ถ้าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในต าแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัคร
ในครั้งนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 13. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
 13.1 ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
 13.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะรับโอนเฉพาะผู้สอบแข่งขันได้
ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ที่ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุได้ยินยอมให้โอนในแบบที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดในวันสมัครให้รับโอนโดยแสดงความจ านงพร้อมหลักฐาน
การสมัคร
 / 14.การคัดเลือก...

 

ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 49 ตำแหน่ง 52 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 100 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 68 อัตรา
กรมที่ดิน สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 198 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 52 อัตรา
กรมสรรพากร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 53 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 80 อัตรา
ธนาคารออมสิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24
กรมป่าไม้ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง ตำแหน่ง ต่างๆ จำนวน 40 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 น่าจะเปิด ก ข ค เลย  ทำไมต้องยึด ก.พ. ด้วย ทีสอบครูไม่เห็นต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ.เลย เสียดายจัง

โดย : เฮ้อ!    วันที่ :  12 มี.ค. 2557    เวลา :  03:08:43    IP :  110.77.137.218

วันสอบเค้าเช็คแค่บัตรประชาชนและบัตรประจำตัวสอบนะ สอบติดนู่นแหละ เค้าถึงจะตรวจหลักฐานคุณ เพราะเค้าให้รับรองคุณสมบัติตัวเองตอนยื่นใบสมัครแล้วไงครับ
โดย : ผ่านมา    วันที่ :  11 มี.ค. 2557    เวลา :  04:06:43    IP :  110.78.155.250

ต้องเตรียมหลักฐานทั้งหมดไปยื่นวันไปสอบ หรือว่า สอบติดถึงนำไปยื่นคะ
โดย : ไม่ทราบข้อมูล    วันที่ :  11 มี.ค. 2557    เวลา :  02:30:29    IP :  125.25.75.66

เดี๋ยวนี้ข้าราชการพลเรือนไม่มีการสอบภาค ก ข ค เอง เหมือนแต่ก่อนแล้วนะ เดี๋ยวนี้หน่วยงานระดับกรม ของ ก.พ. จะสอบเฉพาะภาค ข และ ค เท่านั้น
โดย : ผ่านมา    วันที่ :  10 มี.ค. 2557    เวลา :  03:57:27    IP :  110.77.239.188

เป็นข้าราชการสังกัด กพ ก็ต้องผ่านภาค ก ของ กพ สิครับ ไม่ใช่ท้องถิ่นอ่ะครับ ที่ต้องผ่าน ภาค ก ของท้องถิ่น :)

โดย : kkk    วันที่ :  10 มี.ค. 2557    เวลา :  08:57:14    IP :  122.155.138.34

ไม่เข้าใจค่ะทำไม.ต้องผ่าน ภาค  ก ของ กพ. ด้วย ไม่ใช่ท้องถิ่นซะหน่อย..งง.ๆๆๆ เซ็ง เซ็ง
โดย : บางคน    วันที่ :  07 มี.ค. 2557    เวลา :  10:26:55    IP :  1.4.188.158

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่สภาฯการศึกษาเปิดสอบปีที่แล้วก็ยังเรียกไม่หมด จะเปิด*กแล้วเหรอ
โดย : ขึ้นบัญชี    วันที่ :  05 มี.ค. 2557    เวลา :  06:51:17    IP :  171.97.185.253


โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526