เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
หัวข้อข่าวสาร :

 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 มกราคม 2560


ประกาศวันที่ : 09 ม.ค. 2560    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 6546 คน
ที่มา : 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 มกราคม 2560

 เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2560

ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับ

๑.๑ นักวิชาการชำนาญการ จำนวน ๔ ตำแหน่ง

๑.๒ นักวิชาการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง

๑.๓ เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๑.๔ เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๑.๕ เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบริหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๑.๖ ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐

๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

๓. การรับสมัครคัดเลือก

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทร ๐๒ ๑๔๑ ๙๗๙๖ หรือส่งใบสมัครทาง Email : 
nattapoj@tgo.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.tgo.or.th

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาหลักฐานทางการทหาร จำนวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครชาย)
(๖) สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีสมรส)
(๗) สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
(๘) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการอบรมหรือใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ อย่างละ ๑ ฉบับ

๔. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก

ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อ ๒ ของประกาศนี้ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้ องค์การฯ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

๕. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก

องค์การฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ที่เว็บไซต์ขององค์การฯ www.tgo.or.th

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๙๗๙๖ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๘๔๐๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tgo.or.th

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

นักวิชาการชำนาญการ (สำนักยุทธศาสตร์) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

นักวิชาการชำนาญการ (สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

นักวิชาการชำนาญการ (ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก) (ด้าน IT) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

นักวิชาการชำนาญการ (สำนักสื่อสารองค์กร) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

นักวิชาการ (สำนักพัฒนาธุรกิจ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

นักวิชาการ (สำนักพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

นักวิชาการ (สำนักพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบริหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 

**************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนหลายอัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 จำนวน 400 อัตรา
กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 20 อัตรา
กรมการทหารช่าง กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 150 อัตรา
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 40 อัตรา
กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราช จำนวน 70 อัตรา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน อัตราทั่วไป อัตราภูมิภาค และอัตราท้องถิ่น ปี 2561
ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา
กรมศิลปากร กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526