เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
หัวข้อข่าวสาร :

 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 มกราคม 2560


ประกาศวันที่ : 09 ม.ค. 2560    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 6095 คน
ที่มา : 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 มกราคม 2560

 เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2560

ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เรื่อง : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับ

๑.๑ นักวิชาการชำนาญการ จำนวน ๔ ตำแหน่ง

๑.๒ นักวิชาการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง

๑.๓ เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๑.๔ เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๑.๕ เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบริหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๑.๖ ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐

๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

๓. การรับสมัครคัดเลือก

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทร ๐๒ ๑๔๑ ๙๗๙๖ หรือส่งใบสมัครทาง Email : 
nattapoj@tgo.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.tgo.or.th

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาหลักฐานทางการทหาร จำนวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครชาย)
(๖) สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีสมรส)
(๗) สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
(๘) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการอบรมหรือใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ อย่างละ ๑ ฉบับ

๔. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก

ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อ ๒ ของประกาศนี้ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้ องค์การฯ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

๕. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก

องค์การฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ที่เว็บไซต์ขององค์การฯ www.tgo.or.th

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๙๗๙๖ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๘๔๐๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tgo.or.th

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

นักวิชาการชำนาญการ (สำนักยุทธศาสตร์) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

นักวิชาการชำนาญการ (สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

นักวิชาการชำนาญการ (ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก) (ด้าน IT) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

นักวิชาการชำนาญการ (สำนักสื่อสารองค์กร) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

นักวิชาการ (สำนักพัฒนาธุรกิจ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

นักวิชาการ (สำนักพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

นักวิชาการ (สำนักพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบริหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ตำแหน่ง

 

**************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ข่าวยอดฮิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 155 อัตรา
กรมศุลกากร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 15 ตำแหน่ง
สำนักงาน ป.ป.ท. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ จำนวน 202 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กสถ.
เตรียมจัดสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จำนวน 84 ตำแหน่ง งกว่า 21,000 อัตรา
กรมการแพทย์ กรมสรรพากร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 515 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก กรมสรรพาวุธทหารบก
รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 50 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา พนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ ตำรวจท่องเที่ยว
เตรียมเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ชาย,หญิง จำนวน 300 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการเงินทหารบก
รับสมัครบุคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ ชาย 40 หญิง 30 รวม 70 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ สถาบันการพลศึกษา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 สาขาวิชา 21 อัตรา
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526