สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานชั้นต้น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 22-31 มีนาคม 2560
เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
New Document  
  TOEIC  

  IELTS  
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานชั้นต้น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 22-31 มีนาคม 2560


ประกาศวันที่ : 17 มี.ค. 2560    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 14177 คน
ที่มา : 

สำนักงานประกันสังคม

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebook

รายละเอียดของข่าวสาร

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานชั้นต้น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 22-31 มีนาคม 2560

  เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู

 

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู                                                          

                                เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานชั้นต้น

                                                   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

                        ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู จะดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานประจำสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

                       อาศัยระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการบริหารและจัดการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๒ ข้อ ๑๓ กำหนดให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัด มีหน้าที่ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกเพื่อการแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานประจำสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนองบัวลำภู โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                     ๑.ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง

                         พนักงานชั้นต้น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา

                         ตำแหน่งเลขที่ ๓๖๕๓ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๔๐๐.- บาท

                    ๒.คุณสมบัติทั่วไป

                        ผู้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                       (๑)อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

                       (๒)เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

                       (๓)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

                       (๔)ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่น ตามที่ สำนักงานกำหนด

                       (๕)ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกงานไว้ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

                       (๖)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                       (๗)ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                       (๘)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                       (๙)ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                       (๑๐)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                       (๑๑)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม(๑)(๗)(๙)(๑๐)หรือ (๑๑)สำนักงานอาจพิจารณายกเว้น ให้เข้าทำงานได้

                    ๓.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                        พนักงานชั้นต้น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ได้แก่ พนักงานซึ่งจ้างจากผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับการศึกษาภาคบังคับ จนถึงผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ     

                       ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

                       ลักษณะงานที่ปฏิบัติ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐานหนังสือ ภายใต้การตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย - มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบ IT ได้เป็นอย่างดี

                       คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือไม่ต่ำกว่านี้

                      - วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ปวส.เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๕

                      - วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๓

                  ๔.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

                 ๕.หลักฐานในการสมัคร

                    ๕.๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา (พร้อมทั้งต้นฉบับจริงมาแสดง ในการสมัคร)

                    ๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน

                    ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                    ๕.๔ ใบรับรองแพทย์

                    ๕.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

                    ๕.๖ หนังสือรับรองความประพฤติ พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ (ตั้งแต่ระดับ ๓ หรือปฏิบัติการขึ้นไป)

                    ๕.๗ โปรดมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง

                                                                                                                            /๖. ประกาศ....

 

 

                                                                                                     -๒-

                ๖.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมรายละเอียดในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู

               ๗.วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

                    ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู

               ๘.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ และผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

               ๙.ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก   จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานตามลำดับที่ได้ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยจะต้องทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

                                                           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                               ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

***********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ข่าวยอดฮิต
สำนักงาน ก.พ. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 455 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 48 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จำนวนหลายตำแหน่ง รวม 50 อัตรา
กรมที่ดิน กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 หน่วย 310 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กรมสรรพากร กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 40 อัตรา
กรมพัฒนาชุมชน กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 10 อัตรา
ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 21 อัตรา
กรมป่าไม้ ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsor.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526