เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2560 จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-15 มิถุนายน 2560


ประกาศวันที่ : 05 มิ.ย. 2560    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 9152 คน
ที่มา : 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2560 จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-15 มิถุนายน 2560

 เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

Logo-CPB-New.png

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน  ประจำปี 2560
......................................

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.    ตำแหน่งงาน  ลักษณะงาน  และแนวการสอบคัดเลือก
     1.1    การรับสมัครจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้
     กลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  (เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560) 
(1)    เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์                          จำนวน        2    อัตรา
(2)    ทนายความ                                       จำนวน         4    อัตรา
(3)    เจ้าหน้าที่การเงิน (จ.นครปฐม)               จำนวน         1    อัตรา
(4)    เจ้าหน้าที่บัญชี (จ.ฉะเชิงเทรา)               จำนวน         1    อัตรา
(5)    เจ้าหน้าที่บัญชี                                   จำนวน         1    อัตรา
(6)    เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (พัฒนาระบบ)         จำนวน         1    อัตรา
(7)    เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (บริการข้อมูล)        จำนวน         2    อัตรา

     กลุ่มที่ 2 บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา 2560 (เพื่อสอบขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง)
(1)    กลุ่มงานจัดประโยชน์ / งานบริหารโครงการ / งานชุมชน / งานทะเบียน
(2)    กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจ  / งานประสานงาน / งานสนับสนุน
(3)    กลุ่มงานการเงิน / การบัญชี / ตรวจสอบ

     1.2    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน ตามเอกสารแนบท้าย
     1.3    การสอบคัดเลือก
(1)    สอบภาคทฤษฎี
o    วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
เหตุการณ์ทั่วไป  ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนักงานทรัพย์สินฯ)
o    วิชาความรู้เฉพาะด้าน จำแนกตามลักษณะงานของ กลุ่มที่ 1  และกลุ่มที่ 2 (ตามเอกสารแนบท้าย)
(2)    สอบภาคปฏิบัติ
o    การใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม MS.Word  และ  MS.Excel)

(3)    สอบสัมภาษณ์

2.    คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
(1)    วุฒิการศึกษาตรงตามกลุ่มงานที่ประกาศรับสมัคร
(2)    ผลการศึกษาเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
(3)    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
(4)    มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(5)    มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี
(6)    มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ และมีสัมมาคารวะ
(7)    มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
(8)    สำหรับเพศชายจะต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว

3.    การรับสมัคร
     3.1    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่  5  มิถุนายน  2560  ถึงวันที่ 15  มิถุนายน  2560  ตลอด  24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน  ดังนี้
(1)    ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ที่ https://crownproperty.job.thai.com/201706/beforeregister.php
(2)    กรอกข้อมูลการสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด  ระบบจะกำหนดเอกสารการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3)    พิมพ์เอกสารการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive  เป็นต้น  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์เอกสารการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์เอกสารการชำระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
     3.2    ผู้สมัครสอบนำเอกสารการชำระเงิน  (ข้อ 3.1 (3))  ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  เท่านั้น  ตั้งแต่วันที่  5  มิถุนายน  2560  ถึงวันที่  16  มิถุนายน  2560  ภายในเวลาทำการของธนาคาร  ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
     3.3    ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 150 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1)    ค่าธรรมเนียมสอบ          จำนวน    120 บาท
(2)    ค่าธรรมเนียมธนาคาร      จำนวน     30  บาท
                เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
     3.4    หลักฐานที่ต้องแสดงในวันเข้ารับการสอบคัดเลือก 
(1)  เอกสารการชำระเงิน
(2) บัตรประจำตัวประชาชน
4.    เงื่อนไขการรับสมัคร
     4.1    ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง หรือ 1 กลุ่มงาน  เท่านั้น
     4.2    การกรอกข้อมูลสมัครงาน
(1)    ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มีความผิดพลาด  อันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยเหตุอันใด เช่น วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่ประกาศไว้  อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  สำนักงานทรัพย์สินฯ จะถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ซึ่งการสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
(2)    หากปรากฏในภายภาคหน้าว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้เป็นเท็จทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  สำนักงานทรัพย์สินฯ  มีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที  และไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนใด ๆ จากสำนักงานทรัพย์สินฯ

5.    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
สำนักงานทรัพย์สินฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่  23  มิถุนายน  2560  ที่  www.crownproperty.or.th  โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560  เวลา  09.00 - 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (หัวหมาก)

 

********************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่      สมัครออนไลน์คลิกที่นี่

ข่าวยอดฮิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ่อเปิดรับสมัครสอบบรรจุขรก.ท้องถิ่น ปลายเดือน มิถุนายนนี้กว่า 2.1 หมื่นอัตรา
กรมศุลกากร กรมควบคุมโรค
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ท. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย ธนาคารออมสิน
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ หลายอัตรา
กรมการแพทย์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 14 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก กรมสรรพากร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 587 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ กรมบัญชีกลาง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมชลประทาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 54 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
กองพันทหารราบที่ ๔ ตำรวจท่องเที่ยว
เตรียมเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ชาย,หญิง จำนวน 300 อัตรา
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบ งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526