เปิดสอบ งานราชการ สอบราชการ สมัครงาน
 งานราชการ  งานครู  งานเอกชน  โอนย้ายสับเปลี่ยน  เว็บบอร์ด  รวมแนวข้อสอบ
 MSN  เกมส์  ห้องสนทนา  ใบประวัติ  สมาชิก VIP   อัตราค่าโฆษณา
 
  หน้าแรก |  ตั้งเป็นหน้าแรก |  เว็บบอร์ด |  โอนย้ายสับเปลี่ยน |  ห้องสนทนาตามตำแหน่งงาน |  รายละเอียดสมาชิก VIP |  อัตราค่าโฆษณา |  เกมส์สุดมันส์ |  งานราชการ | 
พิมพ์ข้อความค้นหาข้อมูล
ค้นหางานราชการที่นี่
หัวข้อข่าวสาร :

 สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2560


ประกาศวันที่ : 31 ก.ค. 2560    จำนวนผู้เข้าอ่าน : 3289 คน
ที่มา : 

สภากาชาดไทย

คลิก ถูกใจเพจหรือ ติดตาม เพื่อรับข่าวสารจากเราผ่าน Facebookรายละเอียดของข่าวสาร

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี, นายช่างไฟฟ้า, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, เจ้าหน้าที่่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2560

 เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ สภากาชาดไทย

 ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา  2 อัตรา

เจ้าหน้าที่พัสดุ1-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา 1 อัตรา

นายช่างไฟฟ้า 1-4 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 จังหวัดลำปาง สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายบริหารและพัฒนางาน สำนักงานตรวจสอบ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-74 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา

 

 การรับสมัคร
10.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำมำรถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรตำมขั้นตอนดังนี้
1) เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู "ใบสมัครออนไลน์"
2) กรอกข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ตำแหน่งที่สมัคร ฝ่าย/กลุ่ม
งาน/หน่วยงานและส านักงาน รวมทั้งชื่อตัว-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และรายการอื่นๆ ที่มี
เครื่องหมาย *
3) พิมพ์ใบสมัครในกระดำษ A4
10.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบวุฒิปริญญาตรี/โท/เอก จ านวน
150 บาท, ค่าสมัครสอบวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน
100 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตำมรำยละเอียดดังนี้
10.3 เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว ให้ดำเนินกำรดังนี้
1) แนบหลักฐำนกำรชำระเงินเป็นไฟล์เข้ำมำที่ jobtrc.redcross.or.th โดยกำรเข้ำไปที่
"ค้นหาใบสมัคร" และกรอกหมำยเลขบัตรประชำชน
2) แนบเอกสำรกำรชำระเงินตำม (1) ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 หำกพ้นกำหนดตำม
วันที่กำหนด จะไม่มีสิทธิสอบแข่งขันในต ำแหน่งที่สมัครสอบและทำงสำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะไม่จ่ายเงิน
คืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
10.4 ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว ลงลำยมือชื่อในใบสมัครพร้อมแนบ
หลักฐำนกำรสมัครสอบให้ครบถ้วน เก็บหลักฐำนกำรโอนเงินฉบับจริงไว้ในเจ้ำหน้ำที่ในวันสอบ
10.5 เงื่อนไขในกำรสมัครสอบ
1) ผู้สมัครสำมำรถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่ำนั้น
2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องเป็น
ผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยภำยในวันปิดรับสมัครสอบ
3) ในกำรสมัครสอบตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและรับรอง
ควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จ
ต่อเจ้ำพนักงำน
ชื่อบัญชี ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 406-216064-6 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

 

*******************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่       สมัครออนไลน์คลิกที่นี่

ข่าวยอดฮิต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รับสมัครสอบเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น จำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา
กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัครบุคคลภายนอก จำนวน 183 อัตร
สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อนุมัติให้การสรรหาบุคคลภายนอก เข้ารับราชการเป็นตำรวจ(สตม.) จำนวน 300 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11
รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน ชาย/หญิง จำนวนมาก(ตามที่ขาดอัตรา)
กรมการแพทย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ 790 อัตรา
กรมการขนส่งทหารบก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 55 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ กองพันจู่โจม
รับสมัครชายไทย เพื่อคัดเลือกเป็น ทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) รุ่นที่ 28 จำนวน 166 นาย
กองพันทหารราบที่ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กรมชลประทาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 9 ตำแหน่ง 71 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน5 อัตรา
กองพันทหารราบที่ ๔ สำนักงานประกันสังคม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ
 
โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนแสดงความเห็น
1. ห้ามโพสต์ ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น
2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือหารายได้ ต่างๆโดยเด็ดขาด
3. ถ้าพบข้อความไม่เหมาะสมเราจะลบทิ้งทันทีโดยไม่แจ้งเจ้าของกระทู้ล่วงหน้า
4. ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบข้อความของตัวเอง เว็บไซต์ perdsorbtoday.com ไม่มีส่วนรู้เห็นกับข้อความทุกข้อความ
5. หากพบข้อความ หรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่ singhapoo@hotmail.com เพื่อดำเนินการลบออกจากระบบต่อไป
ข้อความ :
โดย :
E-mail : *****กรุณาใช้ E-maill จริงเท่านั้น
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 
©  Copyright 2006 Perdsorb.com All rights reserved. by Artitep Singhapoo
singhapoo@hotmail.com  โทร. 086-8664526